SFS 1991:646

910646.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:646

om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utkom frän trycket

den 17juni 1991

Utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 kap. 8 § plan- och bygglagen

(1987:10)^ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1990/91; 90, JoU30, rskr. 338.

,

' Lagen omtryckt 1987:246.

¬

background image

SFS 1991:646

14 kap.

8 §' �gare och innehavare av särskild rätt till fastigheter har rätt till

ersättning av kommunen, om skada uppkommer till följd av att

1. bygglov vägras till att ersätta en riven eller genom olyckshändelse

förstörd byggnad med en i huvudsak likadan byggnad och ansökan om
bygglov har gjorts inom fem år från det att byggnaden revs eller förstördes,

2. rivningsförbud meddelas i detaljplan eller områdesbestämmelser eller

rivningslov vägras med st �d av 8 kap. 16 § 2 eller 3,

3. skyddsbestämmelser för byggnader som avses i 3 kap. 12 § meddelas i

en detaljplan eller i områdesbestäm melser,

4. bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdiä-

ge inom såda na områden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket meddelas i
områdesbestämmelser,

5. marklov vägras med stöd av 8 kap. 18 § första styc ket 2 eller 3.

Rätt till ersättning föreligger i fall som avses i första stycket 1, om

byggnaden förstörts genom olyckshändelse. I övriga fall som avses i första

stycket 1 oc h i fa ll som avses i första stycket 2 föreligger rätt till ersättning,
om skadan är betydande i förhållande till värdet av berörd del av fastighe­

ten. 1 fall som avses i första stycket 3-5 föreligger rätt till ersättning, om

skadan medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom

berörd del av fastigh eten.

Medför beslut som avses i första stycket att synnerligt men uppkommer

vid användn ingen av fastigheten, är kommunen skyldig att lösa fastighe­

ten, om ägaren begär det.

Vid tillämpningen av andra och tredje styckena skall även beaktas andra

beslut som avses i första stycket samt beslut enligt 3 kap. 2 § lagen

{1988:950) om kulturminnen m. m., 5, 8,9,11 och 19 §§ naturvårdslagen

(1964; 822), förbud enligt 20 § andra stycket och 21 § andra stycket samma

lag och beslut enligt 19 b § andra och tredje styckena skogsvårdslagen

(1979:429) och 19 kap. 2 § vattenlagen (1983:291), under förutsättning att

besluten meddelats inom tio år före det senaste beslutet. Dessutom skall

beaktas sådan inverkan av hänsynstaganden enligt 21 § skog svårdsiagen

som i särskilda fall har inträtt inom samma tid. Har talan eller rätt till

ersättning eller inlösen med anledning av nyss angivna beslut förlorats på
grund av bestämmelserna i 15 ka p. 4 § eller m otsvarande bestämmelser i

lagen om kulturminnen m.m., naturvårdslagen eller vattenlagen, utgör
detta förhållande inte något h inder mot att beslutet beaktas.

Har kommunen efter föreläggande enligt 12 kap. 6 § beslutat om riv­

ningsförbud eller skyddsbestäm melser som avses i första stycket 2 eller 3
för att tillgodose ett riksintresse enligt lagen (1987:12) om hushållning
med naturresurser m.m., är staten skyldig att ersätta kommunen dess
kostnader för ersättning eller inlösen. 1 fall som avses i första styck et 4 och

5 är ägaren till den anläggning för vilken skydds- eller säkerhetsområdet
har beslutats skyldig att ersätta kommunen dess kos tnader för ersättning

eller inlösen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

1060

^ Senaste lydelse 1990:1376,

¬

background image

På reg eringens vägnar

SFS 1991:646

ULF L�NNQVIST

Håkan Julius

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.