SFS 1991:646

910646.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:QWNOVJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:FMMXAR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:FMMXAR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:QWNOVJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:QWNOVJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:FMMXAR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;font-family:TTMDGM+ArialMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FMMXAR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:FMMXAR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:944px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:944px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:646 </b></p> <p style="position:absolute;top:967px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10); </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft12">den 17juni 1991 </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 6 juni 1991. </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 14 kap. 8 � plan- och bygglagen </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">(1987:10)^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1990/91; 90, JoU30, rskr. 338. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:722px;white-space:nowrap" class="ft12">, </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">' Lagen omtryckt 1987:246. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:69px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1991:646 </b></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>14 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:110px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft22">8 �' �gare och innehavare av s�rskild r�tt till fastigheter har r�tt till </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft22">ers�ttning av kommunen, om skada uppkommer till f�ljd av att </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft22">1. bygglov v�gras till att ers�tta en riven eller genom olycksh�ndelse </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft25">f�rst�rd byggnad med en i huvudsak likadan byggnad och ans�kan om <br/>bygglov har gjorts inom fem �r fr�n det att byggnaden revs eller f�rst�rdes, </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft22">2. rivningsf�rbud meddelas i detaljplan eller omr�desbest�mmelser eller </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">rivningslov v�gras med st �d av 8 kap. 16 � 2 eller 3, </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft22">3. skyddsbest�mmelser f�r byggnader som avses i 3 kap. 12 � meddelas i </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">en detaljplan eller i omr�desbest�m melser, </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft22">4. best�mmelser om vegetation samt markytans utformning och h�jdi�-</p> <p style="position:absolute;top:326px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft25">ge inom s�da na omr�den som avses i 8 kap. 9 � tredje stycket meddelas i <br/>omr�desbest�mmelser, </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft22">5. marklov v�gras med st�d av 8 kap. 18 � f�rsta styc ket 2 eller 3. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft22">R�tt till ers�ttning f�religger i fall som avses i f�rsta stycket 1, om </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">byggnaden f�rst�rts genom olycksh�ndelse. I �vriga fall som avses i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft25">stycket 1 oc h i fa ll som avses i f�rsta stycket 2 f�religger r�tt till ers�ttning, <br/>om skadan �r betydande i f�rh�llande till v�rdet av ber�rd del av fastighe�</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">ten. 1 fall som avses i f�rsta stycket 3-5 f�religger r�tt till ers�ttning, om </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">skadan medf�r att p�g�ende markanv�ndning avsev�rt f�rsv�ras inom </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">ber�rd del av fastigh eten. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft22">Medf�r beslut som avses i f�rsta stycket att synnerligt men uppkommer </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">vid anv�ndn ingen av fastigheten, �r kommunen skyldig att l�sa fastighe�</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">ten, om �garen beg�r det. </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft22">Vid till�mpningen av andra och tredje styckena skall �ven beaktas andra </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">beslut som avses i f�rsta stycket samt beslut enligt 3 kap. 2 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft22">{1988:950) om kulturminnen m. m., 5, 8,9,11 och 19 �� naturv�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">(1964; 822), f�rbud enligt 20 � andra stycket och 21 � andra stycket samma </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">lag och beslut enligt 19 b � andra och tredje styckena skogsv�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">(1979:429) och 19 kap. 2 � vattenlagen (1983:291), under f�ruts�ttning att </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">besluten meddelats inom tio �r f�re det senaste beslutet. Dessutom skall </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">beaktas s�dan inverkan av h�nsynstaganden enligt 21 � skog sv�rdsiagen </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">som i s�rskilda fall har intr�tt inom samma tid. Har talan eller r�tt till </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft25">ers�ttning eller inl�sen med anledning av nyss angivna beslut f�rlorats p� <br/>grund av best�mmelserna i 15 ka p. 4 � eller m otsvarande best�mmelser i </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft25">lagen om kulturminnen m.m., naturv�rdslagen eller vattenlagen, utg�r <br/>detta f�rh�llande inte n�got h inder mot att beslutet beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft22">Har kommunen efter f�rel�ggande enligt 12 kap. 6 � beslutat om riv�</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft25">ningsf�rbud eller skyddsbest�m melser som avses i f�rsta stycket 2 eller 3 <br/>f�r att tillgodose ett riksintresse enligt lagen (1987:12) om hush�llning <br/>med naturresurser m.m., �r staten skyldig att ers�tta kommunen dess <br/>kostnader f�r ers�ttning eller inl�sen. 1 fall som avses i f�rsta styck et 4 och </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft25">5 �r �garen till den anl�ggning f�r vilken skydds- eller s�kerhetsomr�det <br/>har beslutats skyldig att ers�tta kommunen dess kos tnader f�r ers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">eller inl�sen. </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 1991. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft23">1060 </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft22">^ Senaste lydelse 1990:1376, </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:66px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30">P� reg eringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1991:646 </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30">ULF L�NNQVIST </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft30">H�kan Julius </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft30">(Bostadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:646

om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10);

utkom fr�n trycket

den 17juni 1991

Utf�rdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 14 kap. 8 � plan- och bygglagen

(1987:10)^ skall ha f�ljande lydelse.

' Prop. 1990/91; 90, JoU30, rskr. 338.

,

' Lagen omtryckt 1987:246.

background image

SFS 1991:646

14 kap.

8 �' �gare och innehavare av s�rskild r�tt till fastigheter har r�tt till

ers�ttning av kommunen, om skada uppkommer till f�ljd av att

1. bygglov v�gras till att ers�tta en riven eller genom olycksh�ndelse

f�rst�rd byggnad med en i huvudsak likadan byggnad och ans�kan om
bygglov har gjorts inom fem �r fr�n det att byggnaden revs eller f�rst�rdes,

2. rivningsf�rbud meddelas i detaljplan eller omr�desbest�mmelser eller

rivningslov v�gras med st �d av 8 kap. 16 � 2 eller 3,

3. skyddsbest�mmelser f�r byggnader som avses i 3 kap. 12 � meddelas i

en detaljplan eller i omr�desbest�m melser,

4. best�mmelser om vegetation samt markytans utformning och h�jdi�-

ge inom s�da na omr�den som avses i 8 kap. 9 � tredje stycket meddelas i
omr�desbest�mmelser,

5. marklov v�gras med st�d av 8 kap. 18 � f�rsta styc ket 2 eller 3.

R�tt till ers�ttning f�religger i fall som avses i f�rsta stycket 1, om

byggnaden f�rst�rts genom olycksh�ndelse. I �vriga fall som avses i f�rsta

stycket 1 oc h i fa ll som avses i f�rsta stycket 2 f�religger r�tt till ers�ttning,
om skadan �r betydande i f�rh�llande till v�rdet av ber�rd del av fastighe�

ten. 1 fall som avses i f�rsta stycket 3-5 f�religger r�tt till ers�ttning, om

skadan medf�r att p�g�ende markanv�ndning avsev�rt f�rsv�ras inom

ber�rd del av fastigh eten.

Medf�r beslut som avses i f�rsta stycket att synnerligt men uppkommer

vid anv�ndn ingen av fastigheten, �r kommunen skyldig att l�sa fastighe�

ten, om �garen beg�r det.

Vid till�mpningen av andra och tredje styckena skall �ven beaktas andra

beslut som avses i f�rsta stycket samt beslut enligt 3 kap. 2 � lagen

{1988:950) om kulturminnen m. m., 5, 8,9,11 och 19 �� naturv�rdslagen

(1964; 822), f�rbud enligt 20 � andra stycket och 21 � andra stycket samma

lag och beslut enligt 19 b � andra och tredje styckena skogsv�rdslagen

(1979:429) och 19 kap. 2 � vattenlagen (1983:291), under f�ruts�ttning att

besluten meddelats inom tio �r f�re det senaste beslutet. Dessutom skall

beaktas s�dan inverkan av h�nsynstaganden enligt 21 � skog sv�rdsiagen

som i s�rskilda fall har intr�tt inom samma tid. Har talan eller r�tt till

ers�ttning eller inl�sen med anledning av nyss angivna beslut f�rlorats p�
grund av best�mmelserna i 15 ka p. 4 � eller m otsvarande best�mmelser i

lagen om kulturminnen m.m., naturv�rdslagen eller vattenlagen, utg�r
detta f�rh�llande inte n�got h inder mot att beslutet beaktas.

Har kommunen efter f�rel�ggande enligt 12 kap. 6 � beslutat om riv�

ningsf�rbud eller skyddsbest�m melser som avses i f�rsta stycket 2 eller 3
f�r att tillgodose ett riksintresse enligt lagen (1987:12) om hush�llning
med naturresurser m.m., �r staten skyldig att ers�tta kommunen dess
kostnader f�r ers�ttning eller inl�sen. 1 fall som avses i f�rsta styck et 4 och

5 �r �garen till den anl�ggning f�r vilken skydds- eller s�kerhetsomr�det
har beslutats skyldig att ers�tta kommunen dess kos tnader f�r ers�ttning

eller inl�sen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 1991.

1060

^ Senaste lydelse 1990:1376,

background image

P� reg eringens v�gnar

SFS 1991:646

ULF L�NNQVIST

H�kan Julius

(Bostadsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.