SFS 1991:908

910908.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 26 juni 1991

1)

SFS 1991:90)8 Lag

om ämdirrag ii plan- och hygglagen (1987:10);

utfärdad den 13 juni I99I.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 7 § plan- och bygglagen

(1987; 10)' skall ha följande lydelse.

1 kap.

7 § I varje kommun skall det finnas en eller flera nämnder som skall

fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha
det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

ULF LÖNNQVIST

Håkan Julius

(Bostadsdepartementet)

' Prop. 1990/91:117, KU38, rskr. 360.

' Lagen omtryckt 1987:246.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.