SFS 1991:1704

911704.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 199J: 1704 Lag

Utkom från trycket

den 19 december 1991

om ändring i lagen (1991:908) om ändring i plan- och

bygglagen (1987:10);

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 k ap. 7 § plan- och bygglagen

(1987:10) i paragrafens lydelse enligt lagen (1991:908) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

1 kap.

7 § I varje kommun skall det finnas en eller flera nämnder som skall
fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha

det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten.

Vad som i denna lag sägs om byggnadsnämnd skall tillämpas på den eller

de nämnder som utses enligt första stycket.

På regeringens vägnar

G�REL THURDIN

Ulf Andersson
(Miljö- och naturresurs-

departementet)

3140

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.