SFS 1992:75

920075.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:75

Lag

Utkom från tryck et

den 3 mar s 1992

om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 20 februari 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 kap. 7 § plan- och byg glagen

(1987:10)^ skall ha följande lydelse.

r4:

i. -r '

5 kap.
7

Utöver vad som enligt 3 § skall redovisas i detaljplanen får i plan en

meddelas bestämmelser om

1. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 § första stycket, 6 §

första stycket 2 och 3, andra stycket samt tredje stycket 2, 8 § första och

tredje styckena samt 9 § första och andra styckena,

2. den största omfattning i vilken byggande över och under markytan

får ske och, om det finns särskilda skäl med hänsyn till bostadsförsörjning­
en eller miljön, även den minsta omfattning i vilken byggandet sk all ske,

3. byggnaders användning, varvid för bostadsbyggnader kan bestäm­

mas andelen lägenheter av olika slag och storlek,

4. placering, utformning och utförande av byggnader, andra anlägg­

ningar och tomter, varvid ombyggnadsbestämmelser enligt 3 kap. 10 §

tredje stycket, skyddsbestämmelser för byggnader som avses i 3 kap. 12 §
och rivningsförbud för sådana byggnader får meddelas,

5. vegetation samt markytans utformning och höjdläge,

6. användning och utformning av allmänna platser för vilka kommunen

inte skall vara hu vudman,

7. stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser,
8. placering och utformning av parkeringsplatser, förbud att använda

viss mark eller byggnader för parkering samt skyldighet att anordna utrym­
me för parkering, lastning och lossning enligt 3 kap. 15 § första stycket 6,

9. tillfällig användning av mark eller byggnader, som in te genast behö­

ver tas i anspråk för det ändamål som anges i planen,

10. markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt tra­

fik- och väganordningar,

11. skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen

och, om det finns särskilda skäl, högsta tillåtna värden för störningar
genom luftförorening, buller, skakning, ljus eller annat så dant som prövas

enligt miljöskyddslagen (1969:387),

12. principerna för fastighetsindelningen och för inrättande av gemen-

samhetsanläggningar.

Bestämmelser om byggnaders användning enligt första stycket 3 får inte

utformas så att en effektiv konkurrens motverkas.

I detaljplanen får även meddelas bestämmelser om exploaterings­

samverkan enligt 6 kap. 2 §. Om en detaljplan antas efter det att ett
exploateringsbeslut enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan har

178

' Prop. 1991/92:51, BoUlO, rskr. 112.

' Lagen omtryckt 1987:246.

' Senaste lydelse 1 991:604.

¬

background image

vunnit laga kraft, skall det anges i planen om den skall genomföras enligt

SFS 1992:75

nämnda lag. Skall mark tas i anspråk från någon fastighet vars ägare inte

deltar i samverkan, skall planen innehålla uppgift därom.

Planen får in te göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn

till syftet med den.

Denna lag träder i kraft den I apr il 1992.

På regeringens vägnar

G�REL THURDIN

Ulf Andersson

(Miljö- och naturresurs­
departementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.