SFS 1992:1535

921535.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1535 Byggproduktlag;

Utkom från trycket

den 30 december 1992 utfärdad den 21 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde m. m.

1 § Denna lag gäller byggprodukter.

Särskilda bestämmelser om byggande finns i plan- och bygglagen

(1987:10).

2 § Med byggprodukt avses i lagen en produkt som är avsedd att stadig­

varande ingå i en byggnad eller annan anlägg ning och som har bety delse
för byggnadsverkets egenskaper i d e avseenden som anges i 3 § 1-6.

Lämplighetskrav

3 § Byggprodukter skall för att få ing å i bygg nadsverk vara lämpliga för

avsedd användning. En byggprodukt är lämplig, om den har sådana egen­

skaper att det byggnadsverk i vilket den skall ingå, rätt projekterat och

uppfört, kan uppfylla följande väsentliga krav:

1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i hände lse av brand,

' Prop. 1992/93:55, bet. 1992/93: BoU6, rskr. 1992/93:154. Jfr EES-avtalet bilagall

3682

avsnitt XXI och rådets direktiv 89/106/EEG (EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12).

¬

background image

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,

SFS 1992:1535

4. säkerhet vid användning,

5. skydd mot buller, och

6. energihushållning och värmeisolering.

4 § Byggprodukter som uppfyller kravet på lämplighet enlig t denna lag
eller enligt foreskrifter som meddelats med stöd av lagen får släppas ut på

marknaden och användas for avsett ändamål.

Bemyndigande

5 § För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationella överens­

kommelser får regeringen eller den mynd ighet som regeringen bestämmer
meddela foreskrifter

1. om krav på byggprodu kter för at t de skall vara lämpliga for avsedd

användning enligt 3 §,

2. om bestyrkande av överensstämmelse med gällande krav beträfiande

byggprodukter,

3. om märkning av byggprodu kter som förutsättning for att produkten

skall få släppas ut på marknaden och användas och,

4. om sådana byggprodukter som är av mindre betydelse med hänsyn till

hälsa och säkerhet och där tillverkaren har utfärdat en försäkran om bygg-
produktemas överensstämmelse med allmänt erkänd och tillämpad tek­
nik.

Märkning

6 § Om en byggprodukt skall EG-märkas enligt en föreskrift som har

meddelats med stöd av 5 § 3 gäller bestämmelserna i lagen (1992:1534) om
EG-märket.

Tillsyn

1 § Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer skall utöva

tillsyn över att denna lag och de foreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen följs.

8 § En tillsynsmyndighet har rätt att för tillsynen

1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs,
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte

bostäder, och

3. hos den som tillverkar, importerar eller salufor produkter som omfat­

tas av tillsynen, få tillgång till produkter for kontroll.

En tillsynsmyndighet får begära handräckning av kronofogdemyndighe­

ten för att genomföra de åtgärder som avses i första stycket 1�3.

9 § Om det är motiverat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet

meddela de förelägganden och forbud som behövs i enskilda fall for att

lagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall följas.

10 § Om en byggp rodukt har EG-märkts trots att den inte överensstäm­

mer med de krav som gäller för EG-märkning får en tillsynsmyndighet, till

3683

¬

background image

-

SFS 1992:1535

dess att produkten överensstämmer med kraven, förelägga tillverkare,
importör eller den som saluför byggprodukten att

1. upphöra med användningen av EG-märket,

2. återkalla osålda produkter, eller

3. ta bort EG-märket.

11 § Föreläggganden och förbud enligt 9 eller 10 § få r förenas med vite.

�verklagande och verkställighet

12 § En tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrif­

ter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten.

Beslut om förbud gäller omedelbart och får verkställas utan hinder av att

det inte vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

MATS ODELL
(Näringsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.