SFS 1989:1049

891049.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:1049 Lag

Utkom frän t ycket

oHi ändring I pUn- och bygglagen (1987:10);

den 28 december 1989

utfärdad den 18 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(1987:10)2

dels att 5 kap. 9, 10, 24, 25, 27, 30 o ch 31 §§ , 6 kap. 8, 9, 12, 13, 24 och

36 §§, 8 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 11, 22 och 27 §§, 10 kap. 27 § samt 14 kap. 7 och

8 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 17 kap. 18a§, av

följande lydelse.

5 kap.
9 § Detaljplanen består av en plankarta och en särskild handling med

bestämmelser. Planen får dock bestå av endast endera av dessa handlingar

eller av en handling som innehåller både plankarta och bestämmelser, om

planens innehåll ändå framgår tydligt.

1974

' Prop. 1989/90:37, BoU6, rskr. 85.

^ Lagen omtryckt 1987:246.

¬

background image

Av en plankarta skall framgå hur planområdet delas upp på mark för

SFS 1989:1049

skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden.

Planhandlingarna skall utformas så att det tydligt framgår hur planen

reglerar miljön.

10 § Till detaljplanen skall fogas en s ådan planbeskrivning som anges i

26 § och en sådan genomförandebeskrivning som anges i 6 kap. 1 §. Om
detaljplanen består av endast en handling, får dock planbeskrivningen

redovisas i den handlingen.

24 § Kungörelse om utställningen av planförslaget skall minst en vecka
före utställningstidens början anslås på kommunens anslagstavla och infö­
ras i ortstidning. Kungörandet får dock ske senast den dag då utställnings­
tiden börjar, om denna bestämts till minst fyra veckor. Av kungörelsen

skall framgå

1. var planområdet ligger,
2. om förslaget avviker från översiktsplanen,
3. vilken mark eller särskild rätt till mark som till följd av planens

antagande kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap 17 �19§§,

4. var utställningen äger rum,

5. inom vilken tid, på vilket s ätt och till vem synpunkter på förslaget

skall lämnas,

6. att den som inte senast under utställningstiden framfört synpunkter

på förslaget enligt 13 kap. 5 § kan förlora rätten att överklaga beslut att

anta planen.

För kungörandet skall gälla vad som är föreskrivet i lagen (1977:654)

om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m. m.

Ett exemplar av förslaget med en planbeskrivning enligt 26 §, en genom­

förandebeskrivning enligt 6 kap. 1 § och samrådsredogörelsen skall, innan

förslaget ställs ut, sändas till länsstyrelsen och kommuner som berörs av

förslaget.

25 § Underrättelse om innehållet i kungörelsen skall senast dagen för
kungörandet i brev sä ndas till

1. kända sakägare,
2. känd organisation av hyresgäster som har avtal om förhandlingsord­

ning för en fastighet som berörs av planförslaget eller, om förhandlingsord­
ning inte gäller, känd förening av hyresgäster som är ansluten till en
riksorganisation och inom vars verksamhetsområde fastigheten är belä­
gen,

3. andra som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Om förslaget berör en samfällighet för vilken finns styrelse eller annan

utsedd att förvalta samfällighetens angelägenheter, får underrättelsen sän­

das till en ledamot av styrelsen eller till förvaltaren. Saknas styrelse eller

förvaltare, får underrättelsen sändas till en av delägarna för att hållas

tillgänglig för alla.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte sändas, om ett stort

antal personer skall underrättas och det skulle innebära större kostnad och

besvär än som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med underrättel­

sen att sända den till var och en av dem. �gare av sådan mark och

1975

('U .

¬

background image

SFS 1989:1049

1976

innehavare av sådan särskild rätt till mark som avses i 24 § första stycket 3

skall dock alltid underrättas enligt första stycket.

27 § Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de synpunk­

ter som senast under utställningstiden har framförts skriftligen och redovi­
sa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtande som skall foga s till

handlingarna i är endet.

Utlåtandet eller ett meddelande om var utlåtandet hålls tillgängligt skall

för kännedom snarast möjligt i brev sändas till dem som inte fått sina

synpunkter tillgodosedda. Om ett stort antal personer skall underrättas, får

underrättelse i stället ske genom kungörande på det sätt som anges i 24 §,

eller genom en kungörelse som anslås på kommunens anslagstavla, infor­

mationsblad om kungörelsen som sprids till de boende som berörs av
förslaget till detaljplan och brev till sakägare och såd an organisation eller
förening som avses i 25 § första stycket 2 och som inte fått sina synpunkter
tillgodosedda.

Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen, skall ny utställning

ske.

30 § Senast dagen efter det att justeringen av protokollet med beslut om
antagande av detaljplanen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla
skall meddelande om tillkännagivandet, protokollsutdrag med beslutet
samt uppgift om vad den som vill överklaga beslutet har att iaktta sändas i

brev till

1. länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av

planen,

2. sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt sådan

organisation eller förening som avses i 25 § första stycket 2, om de senast

under utställningstiden eller under den i 28 § andra stycket angivna tiden

skriftligen har lämnat synpunkter i ä rendet som inte har blivit tillgodo­
sedda eller om de har rätt att överklaga på grund av bestämmelsen i 13

kap. 5 § andra stycket första meningen.

Om ett stort antal personer skall underrättas enligt första stycket 2 och

det skulle innebära större kostnad och besvär än som är försvarligt med

hänsyn till ända målet med underrättelsen att sända den till var och en av

dem, får underrättelse i stället ske genom kungörande på det sätt som
anges i 24 § eller genom en kungörelse som anslås på kommunens anslags­
tavla, informationsblad om kungörelsen som sprids till de boende som

berörs av beslutet och brev till sådana sakägare och sådan organisation

eller förening som avses i första stycket 2. �gare av sådan mark och
innehavare av sådan särskild rätt till mark som kan komma att tas i

anspråk enligt 6 kap. 17 � 19 §§ skall alltid underrättas enligt första stycket.

Av kungörelse som avses i andra stycket skall framgå vad beslutet avser,

tidpunkten för beslutets tillkännagivande på kommunens anslagstavla och
vad den som vill överklaga beslutet har att i aktta. Om kungörelsen införs i

ortstidning, skall detta ske samma dag som beslutet tillkännages på an­
slagstavlan.

31 § När beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft, skall de

som till följd av beslutet kan vara berättigade till ersättning enligt 14 kap. 5

¬

background image

éllér 8 § underrättas. I und errättelsen skall också tas in en upplysning om

SFS 1989:1049

innehållet i 15 kap. 4 §. Kommunen bestämmer om underrättelsen skall
ske genom brev eller genom kungörande på det sätt som anges i 24 §.

Snarast möjligt efter det att beslutet har vunnit laga kraft skall ett

exemplar av planen, planbeskrivningen, genomförandebeskrivningen och
fastighetsforteckningen sändas till länsstyrelsen, fastighetsregistermyndig­
heten och fastighetsbildningsmyndigheten, om det inte är uppenbart obe­
hövligt.

Om handlingarna inte kan sändas till myndigheterna inom två veckor

från det att planen vunnit laga kraft, skall my ndigheterna genast underrät­

tas om innehållet i handl ingarna.

6 kap.

8 § Fastighetsplanen består av en plankarta och en särskild handling

med bestämmelser. Planen får dock bestå av endast endera av dessa
handlingar eller av en handling som innehåller både plankarta och bestäm­
melser, om planens innehåll ändå framgår tydligt.

9 § Till fastighetsplanen skall fogas en sådan planbeskrivning som anges

i 12 §. Om fastighetsplanen består av endast en handling, får dock plan­

beskrivningen redovisas i den handlingen.

12 § Bestämmelserna i 5 kap. 18-28 och 30 §§ sk all tillämpas när

fastighetsplanen upprättas. Om fastighetsplanen inte upprättas gemen­

samt med detaljplanen behöver dock samråd inte ske med länsstyrelsen

och kommuner som berörs av forslaget. Inte heller behöver planforslaget
sändas till dem.

I planbeskrivningen skall redovisas vilken detaljplan som fastighetspla­

nen hänför sig till och skälen till den utformning av fastighetsplanen som
har valts. Om planforslaget avviker från detaljplanen, skall avvikelsen och

skälen till denna redovisas i beskrivningen.

13 § Fastighetsplanen antas av byggnadsnämnden eller, om planen har

upprättats gemensamt med detaljplanen och denna ej skall antas av nämn­

den, av den som antar detaljplanen.

Snarast möjligt efter det att beslutet att anta fastighetsplanen har vunnit

laga kraft skall ett exemplar av planen, planbeskrivningen och fastighets-
förteckningen sändas till fastighetsregistermyndigheten och fastighetsbild­

ningsmyndigheten, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om handlingarna inte kan sändas till myndigheterna inom två veckor

från det att planen vunnit laga kraft, skall myndigheterna genast underrät­
tas om innehållet i han dlingarna.

I de fall detaljplanen enligt 5 § skall anses ha den utformning som

framgår av fastighetsplanen skall länsstyrelsen tillsändas handlingarna

respektive underättas om innehållet i dessa enligt andr a och tredje stycke­
na.

1977

v,'" v;

¬

background image

SFS 1989:1049

24 § Om kommunen är huvudman for allmänna platser, får kommunen f

efter genomfbrandetidens utgång lösa fastigheter eller delar av fastigheterf
som tillhör olika ägare och som enligt fastighetsplanen skall utgöra en,

fastighet.

En ko mmun som är huvudman för allmänna platser får efter genomfö­

randetidens utgång även lösa mark, som inte har bebyggts i huvudsaklig

överensstämmelse med detaljplanen. Lösenrätt föreligger dock inte så

länge det finns et t bygglov som kan tas i ansp råk.

Besväras mark som avses i första och andra styckena av särskild rätt, får

rättigheten lösas.

1978

36 § Innan kommunen beslutar att kostnader f�r gator och andra all­

männa platser skall betalas av fastighetsägare enligt 31 eller 32 §, skall
kommunen låta utreda frågan och upprätta det förslag som utredningen

föranleder. Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende
som berörs av förslaget samt de sammanslutningar och enskilda i övrigt
som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till
samråd.

Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Under

samrådet bör motiven till förslaget, planeringsunderlag av betydelse samt

de viktigaste följderna av förslaget redovisas. Resultatet av samrådet och
förslag med anledning av de synpunkter som har framförts skall redovisas i
en samrådsredogörelse.

Förslag i fråga om betalning av kostnader som avses i 31 § skall ställas ut

under minst tre veckor efter det att kungörande om detta har skett på tid

och sätt som anges i 5 kap. 24 §. Unde rrättelse om utställningen av försla­

get skall dessutom i brev sänd as till kända fastighetsägare vars rätt berörs
av förslaget. Underrättelse behöver dock inte sändas till den som skriftli­
gen ha r godkänt förslaget. Un der utställningstiden skall förslaget åtföljas
av samrådsredogörelsen. Efter utställningstidens utgång får kommunen

besluta i ärende t.

Avser förslaget ersättningsskyldighet enligt 32 §, skall de fastighetsägare

vars rätt berörs och som inte har godkänt förslaget, beredas tillfälle att
yttra sig över detta, innan beslut i ärendet fattas. Förslaget skall åtföljas av

samrådsredogörelsen.

8 kap.
1 § Bygglov krävs f�r att

1. uppföra byggnader,
2. göra tillbyggnader,
3. ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen

annat ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts eller för

vilket bygglov har lämnats,

4. göra sådana ändringar av byggnader som berör konstruktionen av de

bärande delarna eller som avsevärt påverkar byggnademas planlösning,

5. i bygg nader installera eller väsentligt ändra eldstäder, rökkanaler eller

anordningar för ventilation,

5 a. i byggnader eller inom tomter installera eller väsentligt ändra anord­

ningar för vattenförsörjning eller avlopp,

6. i byggnader installera eller väsentligt ändra hissar.

¬

background image

Kravet på bygglov för de åtgärder som anges i första stycket 4, 5 och 5 a

SFS 1989:1049

.gäller inte i fråga om byggnader eller tomter som tillhör staten eller

landstingskommuner.

I fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed

jämförlig näring inom områden som inte omfattas av detaljplan krävs

bygglov endast för åtgärder som anges i första stycket 3.

1 4 och 10 §§ finns särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus

och för vissa byggnader avsedda för totalförsvaret. Enligt 5 � 7 §§ kan

kommunen besluta om undantag från kravet på bygglov eller om längre

gående krav.

2

I fråga om an dra anläggningar än byggnader krävs bygglov för att

1. anordna nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med

liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorba­

nor och golfbanor,

2. anordna upplag eller materialgårdar,
3. anordna tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana

eller gruvdrift,

4. inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska

produkter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra
brand eller andra olyckshändelser,

5. uppföra radio- eller telemaster eller torn,

6. uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två

meter eller om kraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som är
mindre än kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall fast
monteras på en byggnad,

7. uppföra murar eller plank,

8. anordna parkeringsplatser utomhus,
9. anordna begravningsplatser,

10. väsentligt ändra anläggningar som avses i 1 � 9.

Bygglov för att inrätta eller uppföra en anläggning enligt första stycket 4

eller 5 eller för att ändra anläggningen krävs inte, om det är fråga om en

mindre anläggning avsedd endast för en viss fastighets behov. Bygglov för

åtgärder enligt första stycket 8 behövs inte, om det på fastigheten finns

endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkerings­

platsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkerings­
platsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i
detaljplan har avsatts till gata eller väg.

Enligt 5 § får kommunen medge undantag från kravet på bygglov. 110 §

finns särskilda bestämmelser för vissa anläggnin gar och anordningar av­

sedda för totalförsvaret.

4 § Bestämmelserna i 1 - 3 §§ gäller inte i fråga om nedan angivna åtgär­
der beträffande en- eller tvåbostadshus och till dem hörande fristående
uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader):

I. installera eller ändra anordningar för vattenförsöijning eller avlopp,

om byggnaden skall vara ansluten till en egen anläggning för vattenförsörj­

ning eller avlopp,

' Senaste lydelse 1988:955.

1979

⬢ 4 ''

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.