SFS 1989:1049

891049.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:1049 Lag

Utkom frän t ycket

oHi ändring I pUn- och bygglagen (1987:10);

den 28 december 1989

utfärdad den 18 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(1987:10)2

dels att 5 kap. 9, 10, 24, 25, 27, 30 o ch 31 §§ , 6 kap. 8, 9, 12, 13, 24 och

36 §§, 8 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 11, 22 och 27 §§, 10 kap. 27 § samt 14 kap. 7 och

8 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 17 kap. 18a§, av

följande lydelse.

5 kap.
9 § Detaljplanen består av en plankarta och en särskild handling med

bestämmelser. Planen får dock bestå av endast endera av dessa handlingar

eller av en handling som innehåller både plankarta och bestämmelser, om

planens innehåll ändå framgår tydligt.

1974

' Prop. 1989/90:37, BoU6, rskr. 85.

^ Lagen omtryckt 1987:246.

¬

background image

Av en plankarta skall framgå hur planområdet delas upp på mark för

SFS 1989:1049

skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden.

Planhandlingarna skall utformas så att det tydligt framgår hur planen

reglerar miljön.

10 § Till detaljplanen skall fogas en s ådan planbeskrivning som anges i

26 § och en sådan genomförandebeskrivning som anges i 6 kap. 1 §. Om
detaljplanen består av endast en handling, får dock planbeskrivningen

redovisas i den handlingen.

24 § Kungörelse om utställningen av planförslaget skall minst en vecka
före utställningstidens början anslås på kommunens anslagstavla och infö­
ras i ortstidning. Kungörandet får dock ske senast den dag då utställnings­
tiden börjar, om denna bestämts till minst fyra veckor. Av kungörelsen

skall framgå

1. var planområdet ligger,
2. om förslaget avviker från översiktsplanen,
3. vilken mark eller särskild rätt till mark som till följd av planens

antagande kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap 17 �19§§,

4. var utställningen äger rum,

5. inom vilken tid, på vilket s ätt och till vem synpunkter på förslaget

skall lämnas,

6. att den som inte senast under utställningstiden framfört synpunkter

på förslaget enligt 13 kap. 5 § kan förlora rätten att överklaga beslut att

anta planen.

För kungörandet skall gälla vad som är föreskrivet i lagen (1977:654)

om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m. m.

Ett exemplar av förslaget med en planbeskrivning enligt 26 §, en genom­

förandebeskrivning enligt 6 kap. 1 § och samrådsredogörelsen skall, innan

förslaget ställs ut, sändas till länsstyrelsen och kommuner som berörs av

förslaget.

25 § Underrättelse om innehållet i kungörelsen skall senast dagen för
kungörandet i brev sä ndas till

1. kända sakägare,
2. känd organisation av hyresgäster som har avtal om förhandlingsord­

ning för en fastighet som berörs av planförslaget eller, om förhandlingsord­
ning inte gäller, känd förening av hyresgäster som är ansluten till en
riksorganisation och inom vars verksamhetsområde fastigheten är belä­
gen,

3. andra som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Om förslaget berör en samfällighet för vilken finns styrelse eller annan

utsedd att förvalta samfällighetens angelägenheter, får underrättelsen sän­

das till en ledamot av styrelsen eller till förvaltaren. Saknas styrelse eller

förvaltare, får underrättelsen sändas till en av delägarna för att hållas

tillgänglig för alla.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte sändas, om ett stort

antal personer skall underrättas och det skulle innebära större kostnad och

besvär än som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med underrättel­

sen att sända den till var och en av dem. �gare av sådan mark och

1975

('U .

¬

background image

SFS 1989:1049

1976

innehavare av sådan särskild rätt till mark som avses i 24 § första stycket 3

skall dock alltid underrättas enligt första stycket.

27 § Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de synpunk­

ter som senast under utställningstiden har framförts skriftligen och redovi­
sa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtande som skall foga s till

handlingarna i är endet.

Utlåtandet eller ett meddelande om var utlåtandet hålls tillgängligt skall

för kännedom snarast möjligt i brev sändas till dem som inte fått sina

synpunkter tillgodosedda. Om ett stort antal personer skall underrättas, får

underrättelse i stället ske genom kungörande på det sätt som anges i 24 §,

eller genom en kungörelse som anslås på kommunens anslagstavla, infor­

mationsblad om kungörelsen som sprids till de boende som berörs av
förslaget till detaljplan och brev till sakägare och såd an organisation eller
förening som avses i 25 § första stycket 2 och som inte fått sina synpunkter
tillgodosedda.

Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen, skall ny utställning

ske.

30 § Senast dagen efter det att justeringen av protokollet med beslut om
antagande av detaljplanen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla
skall meddelande om tillkännagivandet, protokollsutdrag med beslutet
samt uppgift om vad den som vill överklaga beslutet har att iaktta sändas i

brev till

1. länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av

planen,

2. sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt sådan

organisation eller förening som avses i 25 § första stycket 2, om de senast

under utställningstiden eller under den i 28 § andra stycket angivna tiden

skriftligen har lämnat synpunkter i ä rendet som inte har blivit tillgodo­
sedda eller om de har rätt att överklaga på grund av bestämmelsen i 13

kap. 5 § andra stycket första meningen.

Om ett stort antal personer skall underrättas enligt första stycket 2 och

det skulle innebära större kostnad och besvär än som är försvarligt med

hänsyn till ända målet med underrättelsen att sända den till var och en av

dem, får underrättelse i stället ske genom kungörande på det sätt som
anges i 24 § eller genom en kungörelse som anslås på kommunens anslags­
tavla, informationsblad om kungörelsen som sprids till de boende som

berörs av beslutet och brev till sådana sakägare och sådan organisation

eller förening som avses i första stycket 2. �gare av sådan mark och
innehavare av sådan särskild rätt till mark som kan komma att tas i

anspråk enligt 6 kap. 17 � 19 §§ skall alltid underrättas enligt första stycket.

Av kungörelse som avses i andra stycket skall framgå vad beslutet avser,

tidpunkten för beslutets tillkännagivande på kommunens anslagstavla och
vad den som vill överklaga beslutet har att i aktta. Om kungörelsen införs i

ortstidning, skall detta ske samma dag som beslutet tillkännages på an­
slagstavlan.

31 § När beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft, skall de

som till följd av beslutet kan vara berättigade till ersättning enligt 14 kap. 5

¬

background image

éllér 8 § underrättas. I und errättelsen skall också tas in en upplysning om

SFS 1989:1049

innehållet i 15 kap. 4 §. Kommunen bestämmer om underrättelsen skall
ske genom brev eller genom kungörande på det sätt som anges i 24 §.

Snarast möjligt efter det att beslutet har vunnit laga kraft skall ett

exemplar av planen, planbeskrivningen, genomförandebeskrivningen och
fastighetsforteckningen sändas till länsstyrelsen, fastighetsregistermyndig­
heten och fastighetsbildningsmyndigheten, om det inte är uppenbart obe­
hövligt.

Om handlingarna inte kan sändas till myndigheterna inom två veckor

från det att planen vunnit laga kraft, skall my ndigheterna genast underrät­

tas om innehållet i handl ingarna.

6 kap.

8 § Fastighetsplanen består av en plankarta och en särskild handling

med bestämmelser. Planen får dock bestå av endast endera av dessa
handlingar eller av en handling som innehåller både plankarta och bestäm­
melser, om planens innehåll ändå framgår tydligt.

9 § Till fastighetsplanen skall fogas en sådan planbeskrivning som anges

i 12 §. Om fastighetsplanen består av endast en handling, får dock plan­

beskrivningen redovisas i den handlingen.

12 § Bestämmelserna i 5 kap. 18-28 och 30 §§ sk all tillämpas när

fastighetsplanen upprättas. Om fastighetsplanen inte upprättas gemen­

samt med detaljplanen behöver dock samråd inte ske med länsstyrelsen

och kommuner som berörs av forslaget. Inte heller behöver planforslaget
sändas till dem.

I planbeskrivningen skall redovisas vilken detaljplan som fastighetspla­

nen hänför sig till och skälen till den utformning av fastighetsplanen som
har valts. Om planforslaget avviker från detaljplanen, skall avvikelsen och

skälen till denna redovisas i beskrivningen.

13 § Fastighetsplanen antas av byggnadsnämnden eller, om planen har

upprättats gemensamt med detaljplanen och denna ej skall antas av nämn­

den, av den som antar detaljplanen.

Snarast möjligt efter det att beslutet att anta fastighetsplanen har vunnit

laga kraft skall ett exemplar av planen, planbeskrivningen och fastighets-
förteckningen sändas till fastighetsregistermyndigheten och fastighetsbild­

ningsmyndigheten, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om handlingarna inte kan sändas till myndigheterna inom två veckor

från det att planen vunnit laga kraft, skall myndigheterna genast underrät­
tas om innehållet i han dlingarna.

I de fall detaljplanen enligt 5 § skall anses ha den utformning som

framgår av fastighetsplanen skall länsstyrelsen tillsändas handlingarna

respektive underättas om innehållet i dessa enligt andr a och tredje stycke­
na.

1977

v,'" v;

¬

background image

SFS 1989:1049

24 § Om kommunen är huvudman for allmänna platser, får kommunen f

efter genomfbrandetidens utgång lösa fastigheter eller delar av fastigheterf
som tillhör olika ägare och som enligt fastighetsplanen skall utgöra en,

fastighet.

En ko mmun som är huvudman för allmänna platser får efter genomfö­

randetidens utgång även lösa mark, som inte har bebyggts i huvudsaklig

överensstämmelse med detaljplanen. Lösenrätt föreligger dock inte så

länge det finns et t bygglov som kan tas i ansp råk.

Besväras mark som avses i första och andra styckena av särskild rätt, får

rättigheten lösas.

1978

36 § Innan kommunen beslutar att kostnader f�r gator och andra all­

männa platser skall betalas av fastighetsägare enligt 31 eller 32 §, skall
kommunen låta utreda frågan och upprätta det förslag som utredningen

föranleder. Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende
som berörs av förslaget samt de sammanslutningar och enskilda i övrigt
som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till
samråd.

Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Under

samrådet bör motiven till förslaget, planeringsunderlag av betydelse samt

de viktigaste följderna av förslaget redovisas. Resultatet av samrådet och
förslag med anledning av de synpunkter som har framförts skall redovisas i
en samrådsredogörelse.

Förslag i fråga om betalning av kostnader som avses i 31 § skall ställas ut

under minst tre veckor efter det att kungörande om detta har skett på tid

och sätt som anges i 5 kap. 24 §. Unde rrättelse om utställningen av försla­

get skall dessutom i brev sänd as till kända fastighetsägare vars rätt berörs
av förslaget. Underrättelse behöver dock inte sändas till den som skriftli­
gen ha r godkänt förslaget. Un der utställningstiden skall förslaget åtföljas
av samrådsredogörelsen. Efter utställningstidens utgång får kommunen

besluta i ärende t.

Avser förslaget ersättningsskyldighet enligt 32 §, skall de fastighetsägare

vars rätt berörs och som inte har godkänt förslaget, beredas tillfälle att
yttra sig över detta, innan beslut i ärendet fattas. Förslaget skall åtföljas av

samrådsredogörelsen.

8 kap.
1 § Bygglov krävs f�r att

1. uppföra byggnader,
2. göra tillbyggnader,
3. ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen

annat ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts eller för

vilket bygglov har lämnats,

4. göra sådana ändringar av byggnader som berör konstruktionen av de

bärande delarna eller som avsevärt påverkar byggnademas planlösning,

5. i bygg nader installera eller väsentligt ändra eldstäder, rökkanaler eller

anordningar för ventilation,

5 a. i byggnader eller inom tomter installera eller väsentligt ändra anord­

ningar för vattenförsörjning eller avlopp,

6. i byggnader installera eller väsentligt ändra hissar.

¬

background image

Kravet på bygglov för de åtgärder som anges i första stycket 4, 5 och 5 a

SFS 1989:1049

.gäller inte i fråga om byggnader eller tomter som tillhör staten eller

landstingskommuner.

I fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed

jämförlig näring inom områden som inte omfattas av detaljplan krävs

bygglov endast för åtgärder som anges i första stycket 3.

1 4 och 10 §§ finns särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus

och för vissa byggnader avsedda för totalförsvaret. Enligt 5 � 7 §§ kan

kommunen besluta om undantag från kravet på bygglov eller om längre

gående krav.

2

I fråga om an dra anläggningar än byggnader krävs bygglov för att

1. anordna nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med

liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorba­

nor och golfbanor,

2. anordna upplag eller materialgårdar,
3. anordna tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana

eller gruvdrift,

4. inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska

produkter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra
brand eller andra olyckshändelser,

5. uppföra radio- eller telemaster eller torn,

6. uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två

meter eller om kraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som är
mindre än kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall fast
monteras på en byggnad,

7. uppföra murar eller plank,

8. anordna parkeringsplatser utomhus,
9. anordna begravningsplatser,

10. väsentligt ändra anläggningar som avses i 1 � 9.

Bygglov för att inrätta eller uppföra en anläggning enligt första stycket 4

eller 5 eller för att ändra anläggningen krävs inte, om det är fråga om en

mindre anläggning avsedd endast för en viss fastighets behov. Bygglov för

åtgärder enligt första stycket 8 behövs inte, om det på fastigheten finns

endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkerings­

platsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkerings­
platsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i
detaljplan har avsatts till gata eller väg.

Enligt 5 § får kommunen medge undantag från kravet på bygglov. 110 §

finns särskilda bestämmelser för vissa anläggnin gar och anordningar av­

sedda för totalförsvaret.

4 § Bestämmelserna i 1 - 3 §§ gäller inte i fråga om nedan angivna åtgär­
der beträffande en- eller tvåbostadshus och till dem hörande fristående
uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader):

I. installera eller ändra anordningar för vattenförsöijning eller avlopp,

om byggnaden skall vara ansluten till en egen anläggning för vattenförsörj­

ning eller avlopp,

' Senaste lydelse 1988:955.

1979

⬢ 4 ''

¬

background image

SFS 1989:1049

2. göra andra invändiga ändringar, som inte innebär att det inreds någon

ytterligare bostad eller någon lokal för h andel, hantverk eller industri och;

ej heller berör konstruktionen av byggnadens bärande delar, eldstäder eller

rökkanaler,

3. färga om byggnader inom områden med detaljplan, om byggnadens

karaktär därigenom inte ändras väsentligt,

4. med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till

bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte

sträcker sig mer än 3,0 meter ut från huset och inte placeras närmare

gränsen än 4,5 meter,

5. anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges i 4 eller över

altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaket inte är större än 12,0

kvadratmeter och inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter,

6. uppföra högst två komplementbyggnader i omedelbar närhet av bo­

stadshuset, om byggnademas sammanlagda byggnadsarea inte är större än

10,0 kvadratmeter, taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter och byggna­
derna inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Utanför detaljplan är en- och tvåbostadshus och tillhörande komple­

mentbyggnader, murar och plank som ej ingår i samlad bebyggelse undan­
tagna från bestämmelserna i 1 och 2 §§ även i fråga om följande åtgärder

1. göra mindre tillbyggnader, om åtgärden inte sträcker sig närmare

gränsen än 4,5 meter,

2. uppföra komplementbyggnader eller murar eller plank i omedelbar

närhet av bostadshuset, om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen än
4,5 meter,

3. utföra sådana åtgärder som avses i 1 § första stycket 4, 5 och 5 a.
Om de grannar som berörs medger att åtgärder som avses i första stycket

4-6 och i a ndra stycket 1 och 2 utförs närmare gränsen än 4,5 meter,

krävs inte bygglov.

Enligt 6 § får kommunen bestämma att de åtgärder som avses i första

stycket 3 och andra stycket 1 och 2 kräver bygglov.

1980

5 § Kommunen får i detaljplan eller områdesbestämmelser besluta att

bygglov inte krävs för att på det sätt som närmare anges i planen eller

bestämmelserna

I

1. uppföra, bygga till eller på annat s ätt ändra komplementbyggnader,
2. göra mindre tillbyggnader,

I

3. utföra sådana åtgärder som avses i 1 § första stycket 4, 5 och 5 a,
4. utföra eller ändra anläggningar som avses i 2 §,
5. bygga till eller på annat sätt ändra industribyggnader,

6. uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra enklare fritidshus, kolo­

nistugor och liknande byggnader,

7. utföra sådana åtgärder som avses i 3 § första stycket 2.

Bestämmelser enligt första stycket får inte meddelas, om bygglov krävs

för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen. Inte heller får

sådana bestämmelser meddelas beträffande åtgärder som avser arbetsloka­

ler eller personalrum i andra byggnader än industribyggnader. Bestämmel­

ser enligt första stycket 5 får meddelas endast om yrkesinspektionen samt
skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som företräder arbetsta­
garna har tillstyrkt bestämmelserna.

¬

background image

Inom samlad bebyggelse krävs medg ivande från berörda grannar, om

SFS 1989:1049

åtgärder som avses i första stycket 1 och 2 skall utföras utan bygglov.

6 § Kommunen får för ett område som utgör en värdefull miljö bestäm­

ma att bygglov krävs för att

1. inom områden som inte omfattas av detaljplan utföra sådana åtgär­

der som avses i 3 § första stycket 1,

2. inom områden med detaljplan farga om en- eller tvåbostadshus och

komplementbyggnader,

3. underhålla sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som avses

1 3 kap. 12 §.

Kommunen får, i områden som utgör en värdefull miljö eller i områden

för vilka områdesbestämmelser utfärdats, bestämma att bygglov krävs för

att utföra sådana åtgärder som avses i 4 § andra stycket 1 o ch 2.

Kommunen får vidare, om det finns särskilda skäl, bestämma att bygg­

lov krävs för att inom om råden som inte omfattas av detaljplan uppföra,

bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk,

skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

Bestämmelser enligt första-tredje styckena skall meddelas g enom de­

taljplan eller områdesbestämmelser.

I fråga om byggnader som avses i 10 § får bestämmelser enligt första och

andra styckena inte meddelas.

11 § Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med de­

taljplan skall bifallas om

1. åtgärden inte strider mot detaljp lanen elle r den fastighetsplan som

gäller för området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för
detaljplanen inte böljat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas,

2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken

åtgärden skall utföras

a) stämmer �verens med detaljplanen och me d den fasti ghetsplan som

gäller för området, eller

b) avviker från dess a planer men avvikelserna godtagits vid en bygg­

lovsprövning enligt denna la g eller vid en fastig hetsbildning enligt 3 kap .
2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), och

3. åtgärden kan antas uppfylla kraven i 3 kap.

Om fastigheten i annat fall än som avses i första stycket 2 b inte stämmer

överens med fastighetsplanen och om ansökningen kommer in före ut­
gången av genomförandetiden för detaljplanen, skall sökanden föreläggas

att inom viss tid vis a att ansökan om förrättning gjorts för att genomföra
den fastighetsindelning, som förutsätts i fastighetsplanen.

Beträffande sådan a inre åtgärder i byggnader som anges i 1 § första

stycket 4-6 och sådana yttre åtgärder på byggnader som anges i 3 § första
stycket 1 skall bygglov lämnas även om förutsättningarna i första stycket 2
inte är uppfyllda.

�ven om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda, får bygglov till

åtgärder på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmänt

ändamål lämnas endast om ändamålet är närmare angivet i plane n.

Om detaljplanen saknar bestämmelser om by ggnadens användning och

ansökningen avser bostadslägenhet som behövs för bostadsförsöijningen,

1981

¬

background image

t »*

\

SFS 1989:1049

' 'J'

får bygglov inte lämnas för sådana åtgärder som anges i 1 § första stycket ä..

Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser fråii

detaljplanen eller fastighetsplanen, om avvikelserna är förenliga med syf­
tet med planen. I fall som avses i första stycket 2 b och 17 kap. 18 a § skall

en samlad bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som

tidigare godtagits.

22 § Innan lov lämnas, skall byggnadsnämnden genom underrättelse

bereda kända sakägare och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och
boende som berörs samt sådan känd organisation eller förening som anges
i 5 kap. 25 § första stycket 2 tillfälle att yttra sig över ansökningen, om

åtgärden

1. innebär en avvikelse från detaljplan eller område.sbestämmelser eller
2. skall utföras i e tt område som inte omfattas av detaljplan och åtgär­

den inte är en kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdes­

bestämmelser.

I det fall som avses i 5 kap. 25 § tredje stycket första meningen får

underrättelse ske genom kungörande på det sätt som anges i 5 kap. 24 § ,
eller genom en kungörelse som anslås på kommunens anslagstavla, infor­

mationsblad om kungörelsen som sprids till de boende som berörs och
brev till kända sakägare och sådan organisation eller förening som avses i 5

kap. 25 § första stycket 2.

�renden om lov får inte avgöras utan att sökanden underrättats om det

som tillförts ärendet genom andra än honom själv och tillfälle beretts

honom att yttra sig över det. Byggnadsnämnden får dock avgöra ett ärende
utan att så skett, om det är uppenbart onödigt att sökanden yttrar sig.

27 § Sökanden skall av byggnadsnämnden omedelbart underrättas om
innehållet i det beslut varigenom ett ärende om lov avgörs. Underrättelse
skall också sändas till sådan i 22 § första s tycket omnämnd person, organi­
sation eller förening som yttrat sig i ärendet, om det inte är uppenbart

obehövligt. Om beslutet går någon emo t, skall han även underrättas om

hur han kan överklaga det och om avvikande meningar som har antecknats
i ett protokoll eller i någon annan handling.

Underrättelse får ske genom delgivning. Med sökanden får delgivning

dock inte ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen
(1970:428).

1982

10 kap.
27 § Har frågan om påföljd för en överträdelse som avses i 4 § första
stycket in te tagits upp till överläggning vid s ammanträde med byggnads­

nämnden inom tio år från det att överträdelsen begicks, får byggnadsavgiflt

eller tilläggsavgift inte tas ut. Detta gäller också i fråga om särskild avgif t.

Därvid skall dock i stället för tio år gälla en tid av tre år.

Sedan tio år har förflutit från det att en åtgärd som avses i 12 § 1�3

vidtogs, får byggnadsnämnden i nte ansöka om handräckning eller besluta

om föreläggande enligt 14 § första stycket. Detta skall dock inte tillämpas

när någon utan lov enligt 8 kap. 1 § förs ta stycket 3 har tagit i anspråk ell er

inrett en bostadslägenhet för väsentligen a nnat ändamål än bostadsända­

mål.

¬

background image

, 4käp.

SFS 1989:1049

7

Om ersättning har betalats for gatukostnader enligt 6 kap. 31 eller

32 § eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, är kommunen skyldig

att betala tillbaka ersättningen, i den mån skada uppkommer for ägaren av
fastigheten genom att han på grund av att bygglov vägras inte kan använda
fastigheten så som förutsattes när ersättningen togs ut.

Kommunen är också skyldig att betala ränta enligt 5 § räntelagen

(1975:635) från den dag fastighetsägaren betalade ersättningen.

8

�gare och innehavare av särskild rätt till fastigheter har rätt till

ersättning av kommunen, om skada uppkommer till följd av att

1. bygglov vägras till att ersätta en riven eller genom olyckshändelse

förstörd byggnad med en i huvudsak likadan byggnad och ansökan om

bygglov har gjorts inom fem år från det att byggnaden revs eller förstördes,

2. rivningsförbud meddelas i det aljplan eller områdesbestämmelser el­

ler rivningslov vägras med stöd av 8 kap. 16 § 2 eller 3,

3. skyddsbestämmelser för byggnader som avses i 3 kap. 12 § meddelas i

en detaljplan eller i områdesbestämmelser,

4. bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdlä-

ge inom sådana områden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket meddelas i

områdesbestämmelser,

5. marklov vägras med stöd av 8 kap. 18 § första stycket 2 eller 3.
Rätt till ersättning föreligger i fall som avses i första stycket I, om

byggnaden förstörts genom olyckshändelse. I övriga fall som avses i första

stycket 1 och i fal l som avses i första stycket 2 föreligger rätt till ersättning,

om skadan är betydande i förhållande till värdet av berörd del av fastighe­
ten. I fall som avses i första stycket 3 � 5 föreligger rätt till ersättning, om

skadan medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom

berörd del av fastigheten.

Medför beslut som avses i fö rsta stycket att synnerligt men uppkommer

vid användningen av fastigheten, är kommunen skyldig att lösa fastighe­

ten, om ägaren begär det.

Vid tillämpningen av andra och tredje styckena skall även beaktas andra

beslut som avses i första stycket samt beslut enligt 3 kap. 2 § lagen

(1988:950) om kulturminnen m.m., 8, 9, II och 19 §§ n aturvårdslagen
(1964:822) och 19 kap. 2 § vattenlagen (1983:291), under förutsättning att

besluten m eddelats inom tio år före det senaste beslutet. Dessutom skall
beaktas sådan inverkan av hänsynstaganden enligt 21 § skogsvårdslagen

(1979:429) som i särskilda fall ha r inträtt inom samma tid. Har talan eller

rätt till ersättning eller inlösen med anledning av nyss angivna beslut

förlorats på grund av bestämmelserna i 15 kap. 4§ eller motsvarande
bestämmelser i lagen om kulturminnen m.m., naturvårdslagen eller vat­
tenlagen, utgör detta förhållande inte något hinder mot att beslutet beak­
tas.

Har kommunen efter föreläggande enligt 12 kap. 6 § beslutat om riv­

ningsförbud eller skyddsbestämmelser som avse s i första stycket 2 eller 3
för att tillgodose ett riksintresse enligt lagen (1987:12) om hushållning

�ndringen innebär att tredje stycket upp hävs.

' Senaste lydelse 1988:955.

¬

background image

v

SFS 1989:1049

med naturresurser m. m., är staten skyldig att ersätta kommunen desfe
kostnader för ersättning eller inlösen. I fall som avses i första stycket 4 och
5 är ägaren till den anläggning för vilken skydds- eller säkerhetsområdet

har beslutats skyldig att ersätta kommunen dess kostnader för ersättning

eller inlösen.

17 kap.

18 a § Byggnadsnämnden får i ett ärende om bygglov förklara att en

nybyggnadsåtgärd eller fastighetsbildning som har utförts i strid mot en

stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning med stöd
av 34 §, 38 § tredje stycket eller 110 § första stycket byggnadslagen

{1947-. 385) eller motsvarande äldre bestämmelser eller 3 kap. 2 § tredje

stycket fastighetsbildningslagen i dess lydelse vid utgången av juni 1987,

skall anses utgöra en sådan avvikelse som avses i 8 kap, 11 § första stycket

2 b. En sådan förklaring får avse endast mindre avvikelser från planen

eller tomtindelningen vilka är förenliga med syftet med denna. Förklaring­

en får lämnas endast i beslut om bifall till ansö kan om bygglov.

Första stycket skall t illämpas också i fråga om fastighet, byggn ad elle r

annan anläggning i den utsträc kning den efter ett beslut om fastställelse av

en stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning avviker från planen eller

tomtindelningen.

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om det nya 8 kap. 11 § femte stycket

och 10 kap. 27 § den 1 januari 1990, och i övrigt den 1 april 1990.

2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 31 § andra och tredje styckena och 6

kap. 13 § andra-fjärde styckena tillämpas på sådana beslut som vunnit
laga kraft den 1 april 1990 eller senare.

3. De nya bestämmelserna i 8 kap. 27 § tillämpas på beslut som medde­

lats den 1 april 1990 eller senare.

4. Bestämmelserna i 10 kap. 27 § i sin nya lydelse tillämpas även i de

fall den åtgärd som avses i 8 kap. 1 § första stycket 3 vidtagits fore
ikraftträdandet, såvida inte byggnadsnämndens rätt att ansöka om hand­

räckning eller besluta om föreläggande gått förlorad före ikraftträdandet

enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ULF L�NNQVIST

Nina Pripp

(Bostadsdepartementet)

1984

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.