SFS 1974:945

740945.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

-ii

i

ai

SFS 1974: 945 Kimgl. Majits kungörelse

om ä ndring i byggnadsstadgan (1959: 612);

Utkom från trycket

den 23 dec. 1974

utfärdad den 13 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar efter riksdagens hörande^ i fråga om bygg­

nadsstadgan (1959: 612)2

dels att i 20, 22 och 29 §§, 56 § 3 mom., 66 §, 71 §, 2 mom. samt

76 § 1 mom. ordet "Konungen" i olika böjningsformer skall bytas ut

mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att 56 § 1 mom. skall ha nedan angivna lydelse.

1954

56 § 7 jnom. Vid prövning av ansökan om byggnadslov skall bygg­

nadsnämnden tillse, att det tiilämnade företaget ej strider mot bygg­

nadslagen (1947: 385), väglagen (1971: 948), lagen (1939: 608) om en­
skilda vägar, naturvårdslagen (1964: 822), miljöskyddslagen (1969; 387),

' Prop. 1974: 150, CU 36, rskr 372.

- Stadgan omtryckt 1972: 776.

t

12

u

¬

background image

afbetarskyddslagen (1949:1), bostadssaneringslagen (1973:531), denna

SFS 1974:945

stadga eller med stöd av nämnda författningar meddelade föreskrifter.
Ar tomtens ägare enligt byggnadslagen skyldig att gälda bidrag till
kostnad för gata eller att anordna utfartsväg eller avlopp från tomten,
må byggnadslov ej beviljas innan skyldigheten fullgjorts eller nöjaktig
säkerhet ställts.

Byggnadslov för byggnadsföretag som avses i 55 § 4 mom. får beviljas

endast om utlåtande föreligger från yrkesinspektionen och av detta fram­
går att skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som företräder
arbetstagarna fått tillfälle att yttra sig över byggnadsföretaget. Vad nu
sagts gäller dock icke om det ej är känt för vilket slag av verksamhet
arbetslokalen är avsedd.

Har i utlåtande från yrkesinspektionen angivits att erforderlig pröv­

ning ej kunnat ske i arbetarskyddshänseende, skall i beslut om bygg­
nadslov erinras om skyldigheten att göra anmälan enligt 8 a § andra

stycket arbetarskyddslagen.

Inom område, som icke ingår i stadsplan eller byggnadsplan, må lov

ej givas till nybyggnad som skulle innefatta tätbebyggelse, i vidare mån
än för tillgodoseende av jordbrukets, fiskets, skogsskötselns eller dä rmed

jämförligt behov.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1975,

CARL GUSTAF

INGVAR CARLSSON

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.