SFS 1977:193

770193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:193

Lag

L ikom trän irsckel

den I2mui 1*^77

om ändring i b yggnadsstadgan (1959:612);

mtardad den 21 ap ril 1977.

Enligt rik^idagens beslut' loreskrives i fraga om byggnadsstadgan

(1959; 612)-

dcis att 5-7 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 3 S s kall ha nedan angivna lydelse.

3 §' 1 frag a om byggnadsnämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2

3 ^ för sta stycket. 4 §, 5 tredje stycket. 7 och 8 §§. 9 S första stycket och
10- 12

kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. 1 an nan kom­

mun än Stockholms kommun tillämpas även bestämmelserna i 3 kap. 5 §

första stycket och 6 ^ n ämnda lag på motsvarande sätt.

Uppdrag som avses i 3 kap. 12 ^ andra stycket kommunallagen

(1977:179) far ej omfatta befogenhet att

1. slutligt a\göra fråga om avgift enligt lagen (1976:666) om påföljder

i»ch in gripanden \ id olovligt byggande m. m..

2. meddela föreläggande vid vite utom i fall som avses i 3 § nämnda lag

eller föreläggande vid annat äventyr eller

3. slutligt avgöra ärende, som är a" principiell natur eller annars av stör­

re vikt.

U tan hinder av 2 § 2 f örvaltningslagen (1971: 290) äga 4 och 5 §§ nämnda

lag tilllämpning i sa mtliga ärenden hos byggnadsnämnd.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1977.

På regeringens vägnar

II r;

ELVY OLSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

' Prop. 1976/77:1. KU 25. rskr 148.

- Stadgan omtryckt 1972: 776. Senaste lydelse av 7 § 1976:668.

' �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.