SFS 1982:1121

821121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982J1121 Lag

utkom från trycket

om ändring i byggnadsstadgan (1959:612);

den 23 december 1982

utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om byggnadsstadgaiji

(1959:612)^

dels att 71 § 2 mom. skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i 5 kap. skall införas en ny paragraf, 67a §, av nedan ang ivna?

lydelse.

67 a § För att främja utvecklingen i byg gandet får regeringen besluta att

byggnadsnämnden i fråga om ett visst byggnadsföretag får medge även

andra avvikelser än som avses i 67 § 1 mom. från vad i denna stadga eller
med stöd av den har föreskrivits om byggnaders y ttre och inre anord ­
nande.

71 § 2 mom. Länsstyrelsens beslut i ärende som avses i 5 kap. får
överklagas genom besvär hos kammarrätten. I följande fall överklagas
dock sådana beslut genom besvär hos regeringen, nämligen

1. beslut i byggnadslovsärenden som enbart rör tillämpn ingen av 2 9 §

första stycket 1),

2. beslut enligt 54 § 1 mom. sista stycket eller 66 §,
3. beslut i ärenden som avses i 67 §, om beslutet rör annat än en

ansökan hos länsstyrelsen eller byggnadsnämnden om medgivande som
avses i 1 mom. andra meningen av paragrafen,

4. beslut i ärenden som rör tillämpningen av 67 a §.
Länsstyrelsens beslut i övrigt enligt denna stadga får överklagas hos

regeringen genom besvär.

Innefattar länsstyrelsens beslut prövning icke blott av fråga som en ligt

första stycket skall överklagas hos kammarrätten eller som avses i 30 §
lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden Vid olovligt byggande m. m.
utan även av fråga som enligt byggnadslagen eller denna stadga skall
avgöras av regeringen, skall beslutet överklagas genom besvär hos kam­
marrätten.

Statens planverks beslut enligt 61 § 2 eller 5 mom. får överklaga s hos

kammarrätten genom besvär. Andra beslut av planverket enligt denna

stadga får överklagas hos regeringen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

2820

' Prop. 1982/83:15, CU 5, rskr 51.

^ Stadgan omtryckt 1981:873.

¬

background image

SFS 1982J1121 Lag

utkom från trycket

om ändring i byggnadsstadgan (1959:612);

den 23 december 1982

utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om byggnadsstadgaiji

(1959:612)^

dels att 71 § 2 mom. skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i 5 kap. skall införas en ny paragraf, 67a §, av nedan ang ivna?

lydelse.

67 a § För att främja utvecklingen i byg gandet får regeringen besluta att

byggnadsnämnden i fråga om ett visst byggnadsföretag får medge även

andra avvikelser än som avses i 67 § 1 mom. från vad i denna stadga eller
med stöd av den har föreskrivits om byggnaders y ttre och inre anord ­
nande.

71 § 2 mom. Länsstyrelsens beslut i ärende som avses i 5 kap. får
överklagas genom besvär hos kammarrätten. I följande fall överklagas
dock sådana beslut genom besvär hos regeringen, nämligen

1. beslut i byggnadslovsärenden som enbart rör tillämpn ingen av 2 9 §

första stycket 1),

2. beslut enligt 54 § 1 mom. sista stycket eller 66 §,
3. beslut i ärenden som avses i 67 §, om beslutet rör annat än en

ansökan hos länsstyrelsen eller byggnadsnämnden om medgivande som
avses i 1 mom. andra meningen av paragrafen,

4. beslut i ärenden som rör tillämpningen av 67 a §.
Länsstyrelsens beslut i övrigt enligt denna stadga får överklagas hos

regeringen genom besvär.

Innefattar länsstyrelsens beslut prövning icke blott av fråga som en ligt

första stycket skall överklagas hos kammarrätten eller som avses i 30 §
lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden Vid olovligt byggande m. m.
utan även av fråga som enligt byggnadslagen eller denna stadga skall
avgöras av regeringen, skall beslutet överklagas genom besvär hos kam­
marrätten.

Statens planverks beslut enligt 61 § 2 eller 5 mom. får överklaga s hos

kammarrätten genom besvär. Andra beslut av planverket enligt denna

stadga får överklagas hos regeringen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

2820

' Prop. 1982/83:15, CU 5, rskr 51.

^ Stadgan omtryckt 1981:873.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.