SFS 1970:993

700993.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:19px;font-family:UKPTOZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:TRFFGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:UKPTOZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:UKPTOZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:33px;font-family:UKPTOZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:UKPTOZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:769px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft10">Nr 993 </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft10">KUNGL. MAJ :TS K UNG�RELSE </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i byggnadsstadgan (1959: 612)5 </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>given Stockholms slott den 17 december 1970. </i></p> <p style="position:absolute;top:903px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft10">V i GUST AF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft10">Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, efter riksdagens h�-</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10">randei, funnit gott f�rordna, att 33 �, 34 � 1 mom., 36 �, 67 � 1 mom. och </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10">71 � 1 mom. byggnadsstadgan(1959: 612) skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft10">33 �. </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid tomtindelning skall efterstr�vas att i anslutning till stadsplanen n� </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft10">en �ndam�lsenlig, enkel och redig indelning av kvarteret. Med tomt j�rn-</p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft10">st�lles h�rvid del av kvarter som f�ruts�ttes skola tagas i anspr�k f�r bil�</p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10">dande av samf�llighet. Varje fastighet skall hava erforderlig f�rbindelse med </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Prop. 1970; 144, 3LU 92, rskr 464. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:69px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft20">2492 </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:379px;white-space:nowrap" class="ft20">1970 . Nr 993 </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20">gata. Beh�rig h�nsyn skall tagas till best�ende �gander�tts- och servituts-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rh�llanden samt av markens �gare uttryckta �nskem�l. </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft20">34 �. </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft20">1 mom. F�rslag till tomtindelning skall uppr�ttas av person, som �r be�</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft20">h�rig att vara m�tningsman i stad. F�rslaget skall utm�rkas � karta. Till </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rslaget skall ock h�ra beskrivning, i \dlken f�r varje tomt eller s�dan sam-</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20">f�llighet som avses i 33 � skola upptagas storleken av vart och ett av de </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft20">omr�den av vilka enheten skall bildas samt dennas ytinneh�ll. P� kartan </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft20">eller i besla-ivningen skall �ven angivas vilka servitutsbildningar som er�</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft20">fordras f�r att mot tomt svarande fastighet skall anses �verensst�mma med </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rslaget. Vid f�rslaget skall vara fogad f�rteckning �ver �gare av mark </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20">inom kvarteret. </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid f�rslagets </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft20">i fr�gan. </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft20">36 �. </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad i detta kapitel stadgas om tomt g�ller fastighet, samf�llighet och an�</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20">nan f�r bebyggelse avsedd enhet. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft20">Med gata </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft20">allm�n v�g. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft20">Ang�ende vad </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft20">75 �. </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft20">67 �. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20">1 mom. L�nsstyrelsen �ger </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft20">annan synpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft20">F�religga s�rskilda sk�l att n�gon vid nybyggnad till�tes fr�ng� g�llande </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20">tomtindelning eller bygga � fastighet som icke �verensst�mmer med tomt�</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20">indelning, m� medgivande d�rtill l�mnas av l�nsstyrelsen, s�vida �tg�rden </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20">ej kan antagas medf�ra hinder f�r ett �ndam�lsenligt ordnande av fastig�</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20">hetsf�rh�llandena inom kvarteret. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft20">71 �. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20">1 mom. �ver byggnadsn�mnds </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft20"> hos l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20">Klagan m� </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft20">149 � byggnadslagen. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20">Har �t annan myndighet �n byggnadsn�mnd uppdragits att pr�va �ren�</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft20">den r�rande st�llande av s�kerhet eiigt 38 � byggnadslagen f�r fullg�randet </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft20">av fastighets�gares skyldighet att anordna utfartsv�g eller avlopp fr�n fas�</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft20">tighet eller att utgiva bidrag till kostnad f�r gata, skall om besv�r �ver den </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft20">myndighetens beslut i s�dant �rende g�lla vad ovan stadgats om besv�r �ver </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft20">byggnadsn�mnds beslut. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna kung�relse tr�der i kraft den 1 januari 1972. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20">visso hava Vi detta med egen hand undersltrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft20">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 17 december 1970. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft21">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:418px;white-space:nowrap" class="ft22">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20">(Civildepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:588px;white-space:nowrap" class="ft20">SVANTE L UNDKVIST </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft22">Nr 988993, 6 &#34;Uark. Stockholm 1971. Kungl.Boktryckeriet, P. A. Norstedt &amp; S�ner </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft40">�</p> </div> </div>
background image

Nr 993

KUNGL. MAJ :TS K UNG�RELSE

om �ndring i byggnadsstadgan (1959: 612)5

given Stockholms slott den 17 december 1970.

V i GUST AF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, efter riksdagens h�-

randei, funnit gott f�rordna, att 33 �, 34 � 1 mom., 36 �, 67 � 1 mom. och

71 � 1 mom. byggnadsstadgan(1959: 612) skall ha nedan angivna lydelse.

33 �.

Vid tomtindelning skall efterstr�vas att i anslutning till stadsplanen n�

en �ndam�lsenlig, enkel och redig indelning av kvarteret. Med tomt j�rn-

st�lles h�rvid del av kvarter som f�ruts�ttes skola tagas i anspr�k f�r bil�

dande av samf�llighet. Varje fastighet skall hava erforderlig f�rbindelse med

^ Prop. 1970; 144, 3LU 92, rskr 464.

background image

2492

1970 . Nr 993

gata. Beh�rig h�nsyn skall tagas till best�ende �gander�tts- och servituts-

f�rh�llanden samt av markens �gare uttryckta �nskem�l.

34 �.

1 mom. F�rslag till tomtindelning skall uppr�ttas av person, som �r be�

h�rig att vara m�tningsman i stad. F�rslaget skall utm�rkas � karta. Till

f�rslaget skall ock h�ra beskrivning, i \dlken f�r varje tomt eller s�dan sam-

f�llighet som avses i 33 � skola upptagas storleken av vart och ett av de

omr�den av vilka enheten skall bildas samt dennas ytinneh�ll. P� kartan

eller i besla-ivningen skall �ven angivas vilka servitutsbildningar som er�

fordras f�r att mot tomt svarande fastighet skall anses �verensst�mma med

f�rslaget. Vid f�rslaget skall vara fogad f�rteckning �ver �gare av mark

inom kvarteret.

Vid f�rslagets

i fr�gan.

36 �.

Vad i detta kapitel stadgas om tomt g�ller fastighet, samf�llighet och an�

nan f�r bebyggelse avsedd enhet.

Med gata

allm�n v�g.

Ang�ende vad

75 �.

67 �.

1 mom. L�nsstyrelsen �ger

annan synpunkt.

F�religga s�rskilda sk�l att n�gon vid nybyggnad till�tes fr�ng� g�llande

tomtindelning eller bygga � fastighet som icke �verensst�mmer med tomt�

indelning, m� medgivande d�rtill l�mnas av l�nsstyrelsen, s�vida �tg�rden

ej kan antagas medf�ra hinder f�r ett �ndam�lsenligt ordnande av fastig�

hetsf�rh�llandena inom kvarteret.

71 �.

1 mom. �ver byggnadsn�mnds

 hos l�nsstyrelsen.

Klagan m�

149 � byggnadslagen.

Har �t annan myndighet �n byggnadsn�mnd uppdragits att pr�va �ren�

den r�rande st�llande av s�kerhet eiigt 38 � byggnadslagen f�r fullg�randet

av fastighets�gares skyldighet att anordna utfartsv�g eller avlopp fr�n fas�

tighet eller att utgiva bidrag till kostnad f�r gata, skall om besv�r �ver den

myndighetens beslut i s�dant �rende g�lla vad ovan stadgats om besv�r �ver

byggnadsn�mnds beslut.

Denna kung�relse tr�der i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand undersltrivit och med V�rt kungl. sigill

bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Civildepartementet)

SVANTE L UNDKVIST

Nr 988993, 6 "Uark. Stockholm 1971. Kungl.Boktryckeriet, P. A. Norstedt & S�ner

background image

background image

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.