SFS 1970:993

700993.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 993

KUNGL. MAJ :TS K UNG�RELSE

om ändring i byggnadsstadgan (1959: 612)5

given Stockholms slott den 17 december 1970.

V i GUST AF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, efter riksdagens hö-

randei, funnit gott förordna, att 33 §, 34 § 1 mom., 36 §, 67 § 1 mom. och

71 § 1 mom. byggnadsstadgan(1959: 612) skall ha nedan angivna lydelse.

33 §.

Vid tomtindelning skall eftersträvas att i anslutning till stadsplanen nå

en ändamålsenlig, enkel och redig indelning av kvarteret. Med tomt järn-

ställes härvid del av kvarter som förutsättes skola tagas i anspråk för bil­

dande av samfällighet. Varje fastighet skall hava erforderlig förbindelse med

^ Prop. 1970; 144, 3LU 92, rskr 464.

¬

background image

2492

1970 . Nr 993

gata. Behörig hänsyn skall tagas till bestående äganderätts- och servituts-

förhållanden samt av markens ägare uttryckta önskemål.

34 §.

1 mom. Förslag till tomtindelning skall upprättas av person, som är be­

hörig att vara mätningsman i stad. Förslaget skall utmärkas å karta. Till

förslaget skall ock höra beskrivning, i \dlken för varje tomt eller sådan sam-

fällighet som avses i 33 § skola upptagas storleken av vart och ett av de

områden av vilka enheten skall bildas samt dennas ytinnehåll. På kartan

eller i besla-ivningen skall även angivas vilka servitutsbildningar som er­

fordras för att mot tomt svarande fastighet skall anses överensstämma med

förslaget. Vid förslaget skall vara fogad förteckning över ägare av mark

inom kvarteret.

Vid förslagets

i frågan.

36 §.

Vad i detta kapitel stadgas om tomt gäller fastighet, samfällighet och an­

nan för bebyggelse avsedd enhet.

Med gata

allmän väg.

Angående vad

75 §.

67 §.

1 mom. Länsstyrelsen äger

annan synpunkt.

Föreligga särskilda skäl att någon vid nybyggnad tillåtes frångå gällande

tomtindelning eller bygga å fastighet som icke överensstämmer med tomt­

indelning, må medgivande därtill lämnas av länsstyrelsen, såvida åtgärden

ej kan antagas medföra hinder för ett ändamålsenligt ordnande av fastig­

hetsförhållandena inom kvarteret.

71 §.

1 mom. över byggnadsnämnds

� hos länsstyrelsen.

Klagan må

149 § byggnadslagen.

Har åt annan myndighet än byggnadsnämnd uppdragits att pröva ären­

den rörande ställande av säkerhet eiigt 38 § byggnadslagen för fullgörandet

av fastighetsägares skyldighet att anordna utfartsväg eller avlopp från fas­

tighet eller att utgiva bidrag till kostnad för gata, skall om besvär över den

myndighetens beslut i sådant ärende gälla vad ovan stadgats om besvär över

byggnadsnämnds beslut.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand undersltrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Civildepartementet)

SVANTE L UNDKVIST

Nr 988�993, 6 "Uark. Stockholm 1971. Kungl.Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

¬

background image

¬

background image

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.