SFS 1968:597

680597.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�R FATTNINGSSAMLING

1968 ⬢ N r 597�600

Utkom frön trycket don 13 dcc. 1968

Nr 597

Lag

om ändrad lydelse av 128 § byggnadBlagen den 30 jnni 1947 (nr 385);

given Stockholms sloi t den 6 december 1968.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Yendes ivonung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 128 § byggnadslagen den 30 juni 1947" skall erhålla ändrad

lydelse på sätt nedan anges.

128 §.

Har Konungen

bilda regionplaneförbund.

Beträffande sådant

äga tillämpning.

För handläggningen av frågor om regionplan för kommunerna i Stock­

holms län finn as särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1969.

Det alla som vederbör hava sig h�rsamligen att efterrättä. Till yttermera

⬢visso hava Vi delta med egen hand underskrmt och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

^

Stockholms slott den 6 december 1968.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Kommunikationsdepartementet)

SVANTE L UNDKVIST

I Prop. 19G8: 139; .3LU 69; Rskr358.

Senaste lydelse av 12S § se 1959: 611.

688000 Suens/c författningssamling 1968, Nr 657�600

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.