SFS 1970:726

700726.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 726

KUNGL. MAJ:TS K UNG�RELSE

om ändring i byggnadsstadgan (1959: 612);

given Stockholms slott den 11 december 1970.

Kungl. Maj :t har, efter riksdagens hörande^ funnit gott förordna, att i

byggnadsstadgan (1959: 612) skall införas ett nytt moment, 56 § 3 mom,,

av nedan, angivna lydelse.

56 §.

3 mom. Omfattas åtgärd, för vilken byggnadslov sökes, av förordnande en­

ligt lagen (1970:725) om lokaliseringssamråd, får byggnadslov icke bevil­

jas utan att sökanden företett bevis enligt 2 § samma lag att ban fullgjort

sin samrådsskyldigbet.

1 Prop. 1970:154, BaU 69, rskr 446.

Nr 725 och 726, 'b ark. Stockholm 1970, Kungl. Boktryckeriet, P.A.Norstedt & Söner

Ei

St

1

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1971.

Hr

Det alla som vederbör bava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera fei

⬢\dsso bava Vi detta med egen band underslmvit ocb med Vårt kungl. sigill

bela-äfta låtit.

E u

Stockholms slott den 11 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Civildepartementet)

SVANTE LU NDKVIST

fe

fe

Cj

fei

<4

il..

!

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.