SFS 1970:244

700244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

X970 ⬢ Nr 244' ocll 245

utkom från trycket den 16 juni 1970

Nr 244

Lag

om allmäima vatten- och avloppsanläggningar;

given Sofiero den 5 Juni 1 970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna som följer.

Inledande bestämmelser

Med allmän vatten- och avloppsanläggning (allmän va-anläggning) av­

ses anläggning, som har till ändamål att hereda bostadshus eller annan be­

byggelse vattenförsörjning och avlopp och som drives av kommun eller,

om den drives av annan, förklarats för allmän enligt 31 §.

Den som driver allmän va-anläggning är anläggningens huvudman.

Behöver med hänsyn till den allmänna hälsovården vattenförsörjning

och avlopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse ordnas i ett större sam­

manhang, skall kommunen sörja för eller tillse, att allmän va-anläggning

kommer till stånd, så snart det kan ske.

Länsstyrelsen kan "vdd vite ålägga kommunen att fullgöra skyldighet enligt

första stycket.

Som ägare av fastighet anses vid tillämpningen av denna lag den som en­

ligt kommunalskattelagen (1928:370) är skyldig att betala skatt för ga-

rantihelopp för fastigheten.

Har huvudman för allmän va-anläggning träffat avtal med annan än

fastighetsägare om brukande av anläggningen, gäller för denne vad som

i lagen föreskrives om fastighetsägare.

När omständigheterna föranleder det tillämpas bestämmelse om fastig­

het i denna lag på byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren

till marken. Vad som i lagen föreskrives om ägare av fastighet skall därvid

gälla anläggningens ägare.

1 Prop, 1970:118, 3LU 54, rslcr 315.

¬

background image

506

1970 ⬢ Nr 244

Verksamlietsområde

Allmän va-anläggnings verksamhetsområde är det område, inom vilket

vattenförsörjning och avlopp har ordnats eller skall ordnas genom anlägg­

ningen.

Verksamhetsområdet skall vara fastställt till sina gränser. Det får ej

omfatta endast -vässa av de fastigheter som ingår i sådan samfällighet för

va-frågor som bildats i särskild ordning.

Huvudman för allmän va-anläggning bestämmer anläggningens verksam­

hetsområde med tillämpning av denna lag och föreskrift som meddelats

med stöd av lagen.

.

På begäran av kommun kan länsstyrelsen föreskriva att allmän va-an­

läggnings verksamhetsområde skall omfatta sådan del av kommunen, för

vilken vattenförsörjning och avlopp ej kan med större fördel ordnas på

annat sätt. önskar hu^mdman, att verksamhetsområdet för hans va-an-

läggning skall omfatta område som ingår eller avses ingå i verksamhets­

området för annan befintlig eller planerad allmän va-anläggning, skall läns­

styrelsen, om överenskommelse ej kan träffas, bestämma till -välken anlägg­

ning området skall hänföras.

Huvudman för allmän va-anläggning skall meddela länsstyrelsen vad han

bestämt om anläggningens verksamhetsområde. Försummas det, kan läns­

styrelsen vid -vite ålägga hmmdmannen att fullgöra vad som åligger honom.

Uppgift om allmän va-anläggnings verksamhetsområde skall finnas till­

gänglig hos länsstyrelsen.

Brukningsrätt och avgiftsskyldighet

Huvudman för allmän va-anläggning är skyldig att låta ägare av faslig­

het inom anläggningens verksamhetsområde bruka anläggningen, om fas­

tigheten behöver anordningar för vattenförsörjning och avlopp samt behovet

ej kan med större fördel tillgodoses på annat sätt. Huvudmannen är dock

berättigad till det anstånd med utförandet av de för brukandet nödvän­

diga arbetena som behövs för att samordningen med andra arbeten ej skall

väsentligt försvåras.

�gare av fastighet inom allmän va-anläggnings verksamhetsområde skall

betala avgifter till huvudmannen, om fastigheten behöver anordningar för

vattenförsörjning och avlopp samt behovet ej kan med större fördel till­

godoses på annat sätt än genom anläggningen. För obebyggd fastighet, som

enligt stadsplan eller byggnadsplan är avsedd för bebyggande, skall, om ej

särskilda skäl föranleder annat, behovet av anordningar för vattenförsörj­

ning och avlopp bedömas som om fastigheten vore bebyggd enligt planen.

Avgiftsskyldighet inträder, när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt

som anges i 13 § och underrättat fastighetsägaren därom.

10 §

Utöver vad som följer av 9 § har huvudman för allmän va-anläggning

rätt att av ägare till sådan fastighet inom stadsplan eller byggnadsplan som

¬

background image

1970 ⬢ Nr 244

507

är avsedd för bebyggande taga ut avgift för avledande genom anläggningen

av vatten från gata, väg eller annan allmän plats inom planområdet.

Avgift får ej tagas ut innan åtgärder för avledandet blivit utförda

11 §

Ny ägare av fastighet svarar ej gentemot huvudman för avgift som för­

faller till betalning före tillträdesdagen.

Anläggningen

12 §

Allmän va-anläggning skall utföras så att den allmänna hälsovårdens in­

tresse tillgodoses. Den skall vara försedd med de anordningar som kräves

för att den skall fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på sä­

kerhet. Behövs för viss bebyggelse anordningar endast för vattenförsörj­

ning eller endast för avlopp, skall anläggningen avpassas efter detta.

Allmän va-anläggning får ej inrättas i strid mot fastställd plan eller

bestämmelser för markens bebyggande eller så att ändamålsenlig bebyggel­

se eller lämplig planläggning försvåras.

Så länge allmän va-anläggning behövs skall huvudmannen underhålla

anläggningen och i övrigt sörja för att den på tillfredsställande sätt fyller

sitt ändamål.

13 §

Det åligger huvudman för allmän va-anläggning att för varje fastighet

vars ägare skall bruka anläggningen bestämma punkt, där inkoppling av

fastighetens ledningar till anläggningen skall ske (förhindelsepunkt). Så­

dan punkt skall, om ej särskilda skäl föranleder annat, vara belägen i fas­

tighetens omedelbara närhet. Uppgift om punktens läge skall lämnas fas­

tighetsägaren inom sådan tid som är skälig med hänsyn till dennes in­

tresse att kunna planera för fastighetens utnyttjande.

14 §

I allmän va-anläggning ingår sådana ledningar och andra anordning­

ar fram till förbindelsepunkterna som tillhör huvudmannen.

Rännsten, rännstenshrunn och ledning som förbinder sådan brunn med

allmän avloppsledning samt vägdike ingår ej i allmän va-anläggning.

Inlösen av va-anordningar m. m.

15 §

Finns för fastighet som avses i 9 § anordning för vattenförsörjning eller

avlopp som kan användas för den allmänna va-anläggningen, är ägaren av

anordningen skyldig att på begäran av huvudmannen låta den införlivas

med anläggningen mot skälig ersättning.

16 §

Anordning för vattenförsörjning eller avlopp, som blir onyttig till följd

av att allmän va-anläggning kommer till stånd eller utvidgas, skall er­

sättas av huvudmannen i den mån det är skäligt med hänsyn till anord­

ningens art, ålder och skick, den fördel ägaren får av den allmänna va-an­

läggningen och övriga omständigheter.

¬

background image

508

1970 . Nr 244

Va-installation

17 §

Med va-installation förstås ledning som för fastighet dragits från för­

bindelsepunkt samt anordning som förbundits med sådan ledning.

18 §

Regler om beskaffenhet av va-installation och utförande av installations­

arbete finns i byggnadsstadgan (1959: 612) och med stöd av stadgan med­

delade föreskrifter.

19 §

Huvudman får ej meddela föreskrift i fråga som avses i 18 § eller om

vem som bar rätt att utföra installationsarbete.

20 §

När det behövs, får huvudman låta undersöka va-installation och dess

brukande.

Brukande av allmän va-anläggni ng

21 §

Allmän va-anläggning skall brukas så att olägenhet för huvudmannen

och annan såvitt möjligt undvikes.

22 §

Huvudman för allmän va-anläggning meddelar allmänna bestämmelser

för anläggningens brukande. Fastighetsägares möjlighet att utnyttja an­

läggningen för dess ändamål får ej genom sådana bestämmelser oskäligt

begränsas eller försvåras.

23 §

Om huvudman ändrar allmänna bestämmelser, skall berörda fastighets­

ägare skälig tid innan ändringen träder i kraft skriftligen underrättas om

ändringens innebörd och tidpunkten för ilcraftträdandet. Motsvarande gäl­

ler när huvudman i annat avseende ändrar förutsättningarna för va-anlägg-

nings brukande.

Avgifter och taxa

24 §

Avgifter som huvudman för allmän va-anläggning tager ut får ej över­

skrida vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för anlägg­

ningen.

25 §

Avgifter enligt 10 § får ej överskrida huvudmannens kostnad för att ge­

nom anläggningen avleda vatten från gata, väg eller annan allmän plats

inom det område varom är fråga. I den mån omfattningen av platserna

uppenbarligen överstiger områdets eget behov, skall kostnaden bäras av

den som svarar för att platserna ställes i ordning och underhålles.

26 §

^

Avgiftsskyldighet skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och

rättvis grund.

¬

background image

1970 . Nr 244

509

27 §

Avgift skall utgå enligt taxa som huvudman utformar i överensstämmel­

se med de grunder som anges i 24�26 §§. Avgift kan utgå som engångsav­

gift eller som periodiska avgifter.

Engångsavgift får ej sättas högre än att den svarar mot fastighetens an­

del i kostnaden för den allmänna va-anläggningens utförande. Uppgår en­

gångsavgift till helopp som är betungande med hänsyn till fastighetens

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall, om fastighetens

ägare begär det samt godtagbar säkerhet ställes, avgiften fördelas på år­

liga inbetalningar under viss tid, högst tio år.

Avgift skall betalas vid anfordran. På obetalt belopp får skälig ränta

räknas från dagen för anfordran.

Avtal om va-frågor

28 §

Huvudman kan träffa avtal med fastighetsägare om sådan va-fråga som

ej regleras i allmänna bestämmelser eller taxa.

Skadeståndsskyldighet m. m.

29 §

Har huvudman eller fastighetsägare överskridit sin rätt eller åsidosatt

sin skyldighet i förhållande till den andre, skall han återställa vad som

rubbats eller fullgöra vad som eftersatts samt ersätta skadan.

Avstängning av vattentillförsel

30 §

Försummar fastighetsägare att betala avgift som avses i denna lag eller

att i annat väsentligt hänseende iakttaga vad som åligger honom och har

huvudmannen ej genom anmaning kunnat åstadkomma rättelse, får hu­

vudmannen stänga av vattentillförseln till fastigheten, om detta kan ske

utan att sanitär olägenhet uppkommer. Kostnad för avstängningsåtgärd får

påföras fastighetsägaren.

Särskilda bestämmelser om vissa va-anläggningar

31 §

Va-anläggning, som drives eller skall drivas av annan än kommun, kan

på ansökan av denne förklaras för allmän av länsstyrelsen, om det finns

behov av anläggningen från allmän hälsovårdssynpunkt eller från annan

allmän synpunkt.

För bifall till ansökningen fordras att berörd kommun tillstyrkt denna

och att sökanden såväl i ekonomiskt avseende som i ö%Tigt har förutsätt­

ningar för att fullgöra uppgiften som huvudman för anläggningen.

Länsstyrelsen kan bestämma visst område, utöver vilket anläggningens

verksamhetsområde ej får utsträckas.

32 §

Har va-anläggning förklarats för allmän enligt 31 §, får kommun, inom

vars område anläggningen har sitt verksamhetsområde, utse tillsynsman

för anläggningen.

¬

background image

510

1970 . Nr 244

Tillsynsman har tillträde till alla delar av anläggningen. Han får granska

räkenskaper och övriga handlingar rörande denna. Han avger årligen be­

rättelse över sin tillsyn till kommunen.

Förhållande som påkallar ingripande av länsstyrelse, hälsovårdsnämnd

eller annan myndighet skall av tillsynsmannen anmälas till kommunen.

33 §

Kan med skäl antagas, att huvudman för va-anläggning som förklarats

för allmän enligt 31 § åsidosätter -\dss eller %assa f astigheters intressen eller

annars driver anläggningen på mindre lämpligt sätt, kan länsstyrelsen för­

ordna syssloman att i huvudmannens ställe och för hans räkning driva

anläggningen. Syssloman kan entledigas av länsstyrelsen, när förhållan­

dena föranleder det.

Syssloman har rätt till arvode av huvudmannen. Länsstyrelsen bestäm­

mer arvodets belopp.

Tystnadsplikt

34 §

Den som deltagit i undersökning enligt 20 § får ej obehörigen röja eller

nyttja yrkeshemlighet eller annat förhållande som han därvid fått kunskap

om. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter häremot dömes till

böter eller fängelse i högst ett år. Allmänt åtal får väckas endast om måls­

ägande anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Prövning av va-frågor

35 §

�rende, som enligt 2, 6, 7, 31 eller 33 § skall handläggas av länsstyrelse,

tages upp av länsstyrelsen i det län, där va-anläggningen har eller skall

ha sitt verksamhetsområde eller huvuddelen av detta.

Länsstyrelsen kan vnd behov anlita sakkunnig. Den sakkunnige har rätt

till ersättning med belopp, som länsstyrelsen bestämmer. Huvudmannen

för den va-anläggning som ärendet rör betalar ersättningen. Om ärendet

ej avser befintlig eller planerad anläggning, betalas ersättningen av kom­

munen.

36 §

För prövning av mål som anges i 37 § finns statens va-nämnd. Denna

består av ordförande och fem andra ledamöter. Ordföranden skall vara lag­

faren och erfaren i domarvärv. Av de övriga ledamöterna skall en ha sak­

kunskap och erfarenhet i va-tekniska frågor. Två ledamöter skall vara väl

förtrogna med förvaltning och skötsel av allmän va-anläggning. En leda­

mot skall vara väl förtrogen med bostadsfastigheters va-förhållanden. En

ledamot skall vara väl förtrogen med va-förhållanden som avser annan be­

byggelse än bostäder. Ledamot skall vara myndig svensk medborgare.

I den utsträckning det behövs skall för ledamot finnas ersättare, som

uppfyller de för ledamoten föreskrivna behörighetskraven.

Ledamöter och ersättare förordnas av Konungen för viss tid.

Vid förberedande åtgärd, vid meddelande av beslut enligt 45 § samt vid

prövning av fråga om avvisning eller avskrivning av mål kan nämnden be­

stå av ordföranden ensam.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 244

511

37 §

Va-nämnden prövar mål angående inlösen eller ersättning enligt 15 eller

16 § samt mål som rör tvist mellan huvudman och fastighetsägare om

1. rätt att hruka allmän va-anläggning eller skyldighet att genom avgift

hidraga till kostnaderna för sådan anläggning,

2. tillämpning eller tolkning av allmänna bestämmelser eller taxa,

3. giltigheten, beståndet eller rätta innebörden av avtal mellan huvud­

man och fastighetsägare,

4. \dllkor för brukande av allmän va-anläggning i den mån allmänna be­

stämmelser och taxa ej är tillämpliga samt avtal ej kunnat träffas,

5. fordran på avgift till huvudman för allmän va-anläggning,

6. skadestånd eller annan påföljd enligt 29 eller 30 §,

7. annan va-fråga, som avses i denna lag.

38 §

Talan väckes hos va-nämnden genom ansökan, som skall vara skriftlig

och innehålla uppgift om parternas namn och hemvist, den berörda fas­

tigheten samt sökandens yrkande och grunderna för detta.

Uppfyller ansökan ej vad som föreskrives i första stycket, skall nämnden

förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom -^dss t id. Efterkommes ej fö­

reläggandet, får ansökningen a^^sas.

�&terkallas ansökan, avskrives målet.

39 §

Om ej ansökningen omedelbart avvisas, skall va-nämnden bereda mot­

parten tillfälle att inom tid som nämnden utsätter skriftligen yttra sig över

den.

Vid behov skall nämnden föranstalta om ytterligare skriftväxling.

40 §

Va-nämnden skall hålla förhandling, om det ej är uppenbart att förhand­

ling ej behövs för frågans avgörande. Förhandling skall hållas på plats

som är välbelägen för parterna.

Underlåter sökanden att på kallelse infinna sig till förhandling, skall

målet avskrivas. Motparten kan vid vite föreläggas att inställa sig.

41 §

Va-nämnden skall klarlägga t\dstefrågorna, vara verksam för att målet

utredes och söka förlika parterna.

42 §

Om det behövs för utredning i särskild fråga, kan nämnden eller, efter

förordnande av ordföranden, ledamot i nämnden verkställa besiktning på

platsen. Parterna skall på lämpligt sätt underrättas om tiden för besikt­

ningen.

Lämnar part ej frivilligt tillfälle till besiktning eller till granskning av

handling som rör va-förhållandet och är av betydelse för tvisten, får nämn­

den förelägga honom -vdte.

Vid behov kan nämnden anlita sakkunnig för särskild utredning. Den

sakkunnige har rätt till skälig ersättning av allmänna medel enligt nämn­

dens bestämmande.

43 §

Va-nämnden kan inkalla i saken insatt person för att höras i målet. Fö­

reläggande får meddelas honom att inställa sig vid vite. Ersättning för in-

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.