SFS 1970:243

700243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 243

Utkom från trycket den 16 juni 1970

Nr 243

KUNGL. MAJ:TS K UNG�RELSE

om ändrmg i byggnadsstadgan (1959; 612);

given Sofiero den 5 juni 1970.

Kungl. Maj :t har, efter riksdagens hörande^, funnit gott att i fråga om bygg­

nadsstadgan (1959: 612) förordna,

dels att 44 § 7 mom,, 54 § 1 och 2 mom., 61 § 1, 2 och 4 mom. samt 64 § 2

mom. skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i stadgan skall införas ett nytt moment, 61 § 5 mom., av nedan

angivna lydelse.

44 §.

7 mom. Eldstäder och andra anordningar för uppvärmning, rök- och ven­

tilationskanaler, sopnedkast, hissar, gårdslanterniner, ledningar för vatten­

försörjning och avlopp samt därmed förbundna anordningar, ledningar för

gas och elektrisk ström samt utrymmen för särskilda ändamål, såsom pann­

rum, garage, tvätt- och torkrum, bränsleförråd och dylikt skola anordnas så,

att brandfara, risk för olycksfall eller sanitär olägenhet icke uppkommer.

54 §.

1 mom.2 �&tgärd, som

lov (byggnadslov).

Byggnadslov erfordras

yttre utseende;

sådan till nybyggnad ej hänförlig ändring av byggnad, som innefattar in­

rättande av ledningar för vattenförsörjning eller avlopp samt därmed för­

bundna anordningar, så ock mera väsentlig ändring av befintlig sådan led­

ning eller anordning;

ianspråktagande av

av upplag.

Inom område

med byggnadsplan.

Med avseende

stycket sägs.

2 mom. Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat må utan byggnadslov in­

rättande eller ändring ske av ledningar för vattenförsörjning eller avlopp

samt därmed förbundna anordningar i bostadsbyggnad med högst två lä­

genheter eller i därtill hörande mindre byggnad av annat slag, såvida bygg­

naden eller byggnaderna skola vara anslutna till egen anläggning för vatten­

försörjning eller avlopp.

2

' Prop. 1970: 64, 3LU 55, rslcr 316.

Senaste lydelse 1964: 826.

44�7000//�. Svensk författningssamling 1970

¬

background image

502

1970 . Nr 243

Utan hinder av 1 mom. må vidare utan byggnadslov företagas annan in-

vändig ändring av bostadsbyggnad som ej innehåller flera än två bostads­

lägenheter eller av därtill hörande uthus, såvida åtgärden icke består i in­

redande av jdterligare bostadslägenhet eller av lokal för handelsrörelse, hant­

verk eller industri och ej heller berör konstruktionen av byggnadens bärande

delar, eldstäder eller rökkanaler.

Stadgandena i

eller landsting.

61 §.

1 mom. För arbete, som avser nj'byggnad, rivning av byggnad eller ändring

av byggnad, skall, om byggnadslov erfordras, finnas en av den byggande ut­

sedd ansvarig arbetsledare, såframt ej byggnadsnämnden beträffande arbete

av ringa omfattning funnit att särskild arbetsledare icke erfordras. Den byg­

gande äger utse olika arbetsledare för olika delar av arbetet.

2 mom. Till arbetsledare må ej utses annan än den som statens planverk,

för visst slag av arbete och för ^nss tid, eller byggnadsnämnden, för visst

arbete, prövat äga erforderlig kunskap, erfarenhet, pålitlighet och ordentlig-

het. Avser arbetet uppförande av byggnad i flera än två våningar eller ingå

däri arbeten av tekniskt mera krävande art, skall arbetsledaren hava avlagt

examen vid högre teknisk läroanstalt eller på annat sätt hava styrkt sig äga

nöjaktig kännedom om dylika arbeten. Fordrar viss del av arbetet särskild

sakkunskap, äger nämnden föreskriva, att ledningen av arbetet i denna del

skall anförtros någon, som besitter sådan kunskap.

4 mom. Arbetsledaren åligger att öva fortlöpande ledning och tillsjm över

arbetet och svara för dess behöriga fullgörande, att avgiva föreskrivna an­

mälningar till byggnadsnämnden och andra myndigheter samt att närvara

⬢säd nä mndens besiktningar av arbetet. Skulle den byggande motsätta sig att

gällande bestämmelser angående arbetet iakttagas, har arbetsledaren att an­

mäla förhållandet hos nämnden.

5 mom. Gör arbetsledaren sig skyldig till allvarlig försummelse, äger bygg­

nadsnämnden fråntaga honom ledningen av arbetet så ock, om synnerliga

skäl äro därtill och nämnden prövat arbetsledarens kvalifikationer, förklara

honom för AUSS tid förlustig rätten att vara ansvarig arbetsledare inom kom­

munen. Nämnden skall anmäla sådana åtgärder till statens planverk. Plan­

verket äger, om synnerliga skäl äro därtill och verket prövat arbetsledarens

kvalifikationer, förklara honom för viss tid förlustig rätten att vara ansvarig

arbetsledare.

64 §.

2 mom. Den byggande

erforderlig handräckning.

Vid slutbesiktning av byggnad skall den byggande förete bevis av veder­

börande skorstensfejare, att eldstäder samt sådana rök- och ventilationska­

naler, som skola sotas, blivit undersökta, samt, där i byggnaden skall finnas

centralvärmepanna eller annan större pannanläggning, att skorstenen till

denna undergått täthetsprovning. Där byggnadsnämnden så prövar erfor­

derligt, skall härjämte företes bevis av sakkunnig person, att kontroll verk-

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1970.

/

¬

background image

1970 . Nr 243

503

Det alla som vederbör hava sig liörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Sofiero den 5 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Civildepartementet)

SVANTE LU NDKVIST

¬

background image

2.3, V, arlc. Stcttota �~70, K..,,

^

^

a

ck

h

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.