SFS 2016:252 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

160252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(2010:900)

dels att 13 kap. 3, 8, 9, 16 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 kap. 2 a §, av följande lydelse.

13 kap.

2 a §

Kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller

områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstolen.

3 §

Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i 1–2 a §§ får

överklagas till länsstyrelsen.

8 §

Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i 2 a, 3, 5

och 6 §§ finns i 22 § förvaltningslagen (1986:223).

9 §

2

Enbart det förhållandet att någon har underrättats eller ska ha underrät-

tats enligt denna lag ger inte denne rätt att överklaga beslut som avses i 2 a, 3,
5 och 6 §§.

16 §

3

Bestämmelser om överklagande av ett beslut som avses i 2 a, 3, 5 och

6 §§ finns i 23–25 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en

detaljplan eller områdesbestämmelser räknas dock från den dag då beslutet
eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens
anslagstavla. När beslutet har fattats av kommunfullmäktige, ska det som
enligt 23–25 §§ förvaltningslagen gäller i fråga om den myndighet som har
meddelat beslutet i stället gälla kommunstyrelsen.

Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas,

för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 §, från den dag som infal-
ler en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

18 § Om länsstyrelsen enligt 11 kap. 12 § har beslutat att överpröva en
kommuns beslut om ett lov eller förhandsbesked, får länsstyrelsen besluta att

1 Prop. 2015/16:55, bet. 2015/16:CU16, rskr. 2015/16:166.

2 Senaste lydelse 2011:335.

3 Senaste lydelse 2011:335.

SFS 2016:252

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:252

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

ett överklagande av samma kommunala beslut inte ska prövas förrän ärendet
om överprövning enligt 11 kap. är slutligt avgjort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som

kommunen har meddelat före den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.