SFS 1965:718

650718.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F� RFATTNINGSSAMLING

J955 ' Ni'718

Utkom från trycket den 23 dw. 1965

Nr718 ⬢

Lag \

^

om ändring i byggnadslagen den, 30 juni 1947 (nr 385);'

given Siockholms sloti den 10 december 1965, ,

Vi GUSTAF ADO LF, med Guds nå d e, S v e r i g e s, Gö t e s och

Ven des Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, dels att 18, 41, 44, 44 a, 45 och 146 §§ byggnadslagen den 30

juni 1947- och rubriken före 41 § samma lag skola erhålla ändrad lydelse på

salt ne dan angive s, dels att i lagen skola införas två nya paragrafer, be­

tecknade 18 a § och 41 a §, av nedan angiven lydelse.

18 §.

Mark som

� begär det.

Annan mark

anses säkerställd.

.4r mar ken i s tadens ägo, må staden lösa särskild rätt som besvärar mar­

ken. Inlösen av särskild rätt till mark som avses i andra stycket må dock ske

endast under där angiven förutsättning.

18 a§.

Innehåller fa stställd generalplan bestämmelse att mark, som ej må lösas

enligt 18 § första stycket, skall kunna nyttjas för allmän trafikanlägg­

ning eller allmän ledning, skall på stadens yrkande ser-vitut eller nyitjande-

rätt upplåtas i den omfattning som erfordras för ändamålet. Kan ägaren till

Mu

nyttja marken endast på sätt som står i uppenbart missför-

till dess tidigare värde, må ban påfordra att staden för^rvar rät-

'ohet som nu sagts. Staden äger bestämma om förvärvet skall avse servitut

njitjanderätt.

Otn avstående av mark m. m.

1 stadsplan

begär det,

nnan i �

anses säkerställd.

ken

i stadens ägo, må staden lösa särskild rätt som besvärar mar-

Inlösen av särslcild rätt till mark som avses i andra stycket må dock ske

jjjjg ,

odiöjviiu. iaiL Lnii i iraiit su

"nder där angiven förutsättning.

stadsplan bestämmelse att mark, som ej må lösas enligt 41 §

stycket, skall kunna nyttjas för allmän trafikanläggning eller all-

^^Senaste lyöelse av 44 och 146 §§ se 1953:329 samt av 44 a och 45 §§ se 1963:218.

58��0. Svensk förfatiningssamling 3955, Nr 71S

¬

background image

1905 ⬢ Nr 718

r--

c t;i thpbv-'l omräcle med hänsyn till den allmanna samlurdseln elk,

Fmnes

^

bebyggelse vara i behov av genomgripande ombm

kravet flänipligen ske annorledes än i ett sammanbans:£

nad, och kan

' anledning av ombyggnaden fråga väckts om antagaai!e

stads .it

oBsrådcrmedgiva staden ntt lösa .ka;:.'

eller andr ^ ^

erfordras för ombyggnaden ävensom annan inoai oai.

'"S Xr1 l

oss omSbnra närhet helgen marls, tor vilken planess,,

nomtöri^e kan väntas medföra väsentligt ökat värde Xr matk. «

fordras fär omhyggnaden, i stadens ägo, tna i samma ordning medgivas si,,
den att lösa särskild rätt som besvärar marken.

44 a §.

Ilar fr-i^^a

deras genomförande.

Berörc*s°raark i stadens ögo av åtgärder som avses i förslå sljokel, ei

i samma ordning medgivas staden alt lösa särskild ratt som l«s..,r

marken.

kan stadsplanens gcnomioranae cj lorvanuLs

»T r

utan stadens ingripande, må Konungen medgiva staden att

i den mån så erfordras. Kan syftet vinnas genom att staden a

å marken uppförd byggnad för ncdrivning, må Konungen

därtill. �r marken i stadens ägo, må i samma ordning meögn ^

att lösa särskild rätt som besvärar marken och hindrar el er
stadsplanens genomförande.

Prövas ansökan

� ⬢� � eller inteckningsboken.

Finnes i

villkorliga fastställelsen.

140 §.

�~

iivjå

Vad i 137, 138, 144 och 145 §§ är stadgat beträffande

j

skall i tillämpliga delar gälla med avseende å inlösen a'v

som i 45 § första stycket sägs och skall, jämte stadgande

motsvarande tillämpning vid inlösen av särskild rätt

;i]o,ses

semdtut eller nyttjanderätt enligt denna lag. När särskild rat_

^

servitut eller nyttjanderätt upplätcs, skola bes tämmelserna
plan

expropriation ej tillämpas på mark soni t>

Denna lag träder i kraft den 1 januari ItKiO.

¬

background image

1965 ⬢ Nr 718

I537

Pet alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso b ava Vi delta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låld .

Stockholms s lott den 10 december 1965.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

background image

⬢pt P fvKoTsteöl&Söntr

V

�

u:

51

01

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.