SFS 1959:611

590611.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1959 ⬢ Nr 611

utkom från trycket den 14 jan. I960

Nr 611

Lag

om ändring i byggnadslagen den 30 juni 1947 (nr 385);

ffiven Stockholms slott den 30 december 1959.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna dels att 91, 92, 98�104, 120 och 125 §§ byggnadslagen den

30 juni 1947 skola upphöra att gälla, dels ock att 14, 15, 26, 31, 34, 36, 88,

63, 76�81, 83, 96, 97, 106�111, 113, 119, 121, 123, 124, 128, 129, 131�

134, 149�151, 157, 167 och 168 §§ nämnda lag2 skola erhålla ändrad lydel­

se på sätt nedan angives.

14 §.

Hava stadsfullmäktige beslutat göra framställning om fastställelse av

generalplan beträffande visst område eller ändring av fastställd generalplan,

må nybyggnad, innan framställningen prövats, ej företagas inom område

som avses med denna; dock må länsstyrelsen och, enligt av Konungen med­

delade föreskrifter, annan myndighet som Konungen bestämmer medgiva

undantag, såmtt generalplanens genomförande icke försvåras.

15 §.

�r fråga väckt om framställning angående fastställelse av generalplan

beträffande visst område eller ändring av fastställd generalplan, äger läns-

styi'elsen på framställning av staden förordna, att nybyggnad inom området

icke må företagas. Sådant förordnande gäller intill dess stadsfullmäktige

beslutat i frågan, dock ej längre än ett år. Där så erfordras äger länsstyrel­

sen på framställning av staden förlänga förbudets giltighetstid med högst

två år i sänder.

Från förbud som i första stycket sägs må undantag medgivas av länssty­

relsen och, enligt av Konungen meddelade föreskrifter, av annan myndig­

het som Konungen bestämmer.

26 §.

Stadsplan antages av stadsfullmäktige; dock äga fullmäktige i den om­

fattning som prövas lämplig uppdraga åt byggnadsnämnden att i fullmäk­

tiges ställe antaga sådan plan.

Planen skall för att bliva gällande fastställas av länsstyrelsen. Länssty­

relsen äger, om särskild anledning därtill föreligger, underställa planen Ko­

nungens prövning. �r planen av större omfattning eller eljest av större all-

^ Prop. 1959: 168;

26; Rsitr 358.

" Senaste lydelse av 81 §, s e 1958: 430; av 111 §, se 1948: 383.

411�59702^. Svensk författningssamling 1959, NT 611 ^

¬

background image

1532

1959 . Nr 611

män betydelse eller har i ärendet uppkommit fråga vars avgörande enligt

denna lag ankommer på Konungen, skall underställning alltid ske.

Vad nu sagts gäller ock ändring av stadsplan.

31 §.

Tomtindelning må på begäran av markägare eller på byggnadsnämndens

föranstaltande ändras, om fastställd ändring av stadsplan förutsätter änd­

ring jämväl av tomtindelningen, så ock där bebyggelsen å två eller flera

tomter är i behov av förnj^else, som icke lämpligen kan ske annorledes än

0,io

i ett sammanhang, och den bestående tomtindelningen utgör hinder f�r att

,|i[f

marken inom kvarteret eller del därav utnyttjas på ett ändamålsenligt

sätt. I fråga om obebyggd mark må ändring av tomtindelning äga rum

när sådan påkallas av markägare eller av byggnadsnämnden, såvida änd­

ringen kan antagas vara en förutsättning för att marken eller angränsan­

de mark i kvarteret inom skälig tid blir bebyggd på ett ändamålsenligt sätt.

3

�ndring av

avsevärd olägenhet.

^

Ej må

�

av tomterna.

34 §.

Nybyggnad må ej företagas i strid mot stadsplan; dock må Konungen

medgiva undantag, när särskilda skäl äro därtill och en ändamålsenlig an­

vändning av marken icke därigenom försvåras.

Enligt av Konungen meddelade föreskrifter må jämväl länsstyrelsen eller

annan myndighet som Konungen bestämmer medgiva undantag från för­

bud som i första stycket sägs, när särskilda skäl äro därtill och nybyggna­

den ej avsevärt försvårar markens användning för det i planen avsedda än­

damålet.

36 §.

Befinnes stadsplan icke kunna fastställas eller ock böra i viss del undan­

tagas från fastställelse, äger Konungen eller, där fastställelseprövningen

ankommer på länsstyrelsen, denna för viss tid meddela det förbud mot ny­

byggnad som föranledes av omständigheterna.

Föreligger fråga

erforderligt nybyggnadsförbud.

38 §.

Nybyggnad må

rättsligen bestående.

Ej heller

blivit ställd.

När särskilda skäl äro därtill, må Konungen och, enligt av Konungen

meddelade föreskrifter, myndighet som Konungen bestämmer medgiva un­

dantag från förbudet i första stycket.

63 §.

Skyldighet att

gatas vidgning.

Ersättningsskyldigheten skall fullgöras vid anfordran. Vill tomtägare er­

lägga ersättning för gatumark genom avbetalningar, vare han dock berätti­

gad därtill, om nöjaktig säkerhet ställes. Avbetalning skall ske med minst

en tiondel årligen. � oguldet belopp skall enligt stadens bestämmande gäl­

das skälig ränta från den dag då krav på ersättning framställts. Prövas nu

stadgade villkor alltför betungande f�r tomtägaren, äger länsstyrelsen med­

giva den lättnad som påkallas av omständigheterna.

76 §.

Om särskilda skäl äro därtill äger länsstyrelsen förordua, att vad i den­

na lag med avseende å landet är stadgat om byggnadsplan skall tills vidare

äga tillämpning inom visst område som hör till stad.

¬

background image

1959 . Nr 611

1533

77 §.

Utomplansbestämmelser utfärdas av Konungen för riket i dess helhet eller

viss del därav men äga tillämpning blott där särskilt förordnande härom

meddelats.

Förordnande att bestämmelserna skola tillämpas å visst område medde­

las av stadsfullmäktige, dock att förordnandet för att bliva gällande skall

fastställas av länsstyrelsen. Fullmäktige äga i den omfattning, som prövas

'cij;

lämplig, uppdraga åt byggnadsnämnden att i fullmäktiges ställe meddela

, dylikt förordnande. Där så uppenbarligen är påkallat, äger ock länsstyrel-

sen efter fullmäktiges hörande meddela förordnande som nu sagts.

Av Konungen beslutad ändring i gällande utomplansbestämmelser skall,

om Konungen så föreskrivit, träda i tillämpning utan särskilt förordnande.

78 §.

Utomplansbestämmelser må ej tillämpas i strid mot fastställd general­

plan.

79 §.

Nybyggnad må ej företagas i strid mot utomplansbestämmelser; dock må

länsstyrelsen eller, enligt av Konungen meddelade föreskrifter, annan myn­

dighet som Konungen bestämmer medgiva undantag, när särskilda skäl

äro därtill.

80 §.

Har beslut fattats eller fråga väckts att utomplansbestämmelser skola till-

lämpas för visst område, skall angående förbud mot nybyggnad inom områ­

det vad i 14 och 15 §§ stadgas äga motsvarande tillämpning.

81 §.

I närheten av befästning eller statlig flygplats eller av annan än staten

tillhörig flygplats för allmänt bruk må ej nybyggnad företagas, virkes- eller

annat varuupplag, materialgård eller ljusanordning inrättas eller schakt-

ning, fyllning eller därmed jämförlig åtgärd äga rum, såframt därigenom

befästningens eller flygplatsens användning för avsett ändamål försvåras

eller eljest avsevärt men åsamkas försvaret eller luftfarten; dock må läns­

styrelsen medgiva undantag när synnerliga skäl äro därtill.

Ej heller �

från anläggningen.

83 §.

Innebär stadgandet i 81 § eller förordnande enligt 82 § hinder f�r att

nybyggnad eller annan åtgärd vidtages i den omfattning eller på det sätt

som eljest varit tillåtet och kan markens ägare till följd härav nyttja mar­

ken allenast på sätt som står i uppenbart missförhållande till dess tidigare

värde, vare han berättigad till ersättning för den skada han härigenom li­

der; kan marken av nämnda orsak överhuvud ej användas för enskilt be­

byggande och kan ägaren till följd härav nyttja marken allenast på sätt nyss

sagts, vare anläggningens ägare skyldig att lösa marken, där ej sådan skyl­

dighet jämlikt 21 eller 48 § åligger staden.

Enahanda rätt

marken inträdde.

Vad i

marken inträdde.

96 §.

Till ledning

så erfordras.

97 §.

Vad i 9 § andra, tredje och fjärde styckena samt 10�23 §§ stadgas om

generalplan i stad skall äga motsvarande tillämpning beträffande sådan plan

¬

background image

0it'

0 b'

1534

1959 . Nr 6X1

på landet; och skall därvid vad som är stadgat om stad och stadsfullmäk­

tige gälla kommunen och kommunalfullmäktige.

106 §.

(1^^

I fall

och kommunalfullmäktige.

'I"

Finnes vad

prövas nödig.

107 §.

Har tätbebyggelse uppkommit eller kan sådan bebyggelse väntas inom

i i "

nära förestående tid uppkomma å viss ort, och föranleda ej omständigheter-

na till att stadsplan upprättas, skall genom kommunens försorg byggnads-

plan upprättas, i den mån sådan plan finnes erforderlig för reglering av be­

byggelsen.

Byggnadsplan skall

höjdlägen angivas.

�"'*'

Erfordras särskilda �

i planen.

108 §.

Byggnadsplan antages av kommunalfullmäktige men skall för att bliva

gällande fastställas av länsstyrelsen. Fullmäktige äga i den omfattning

som prövas lämplig uppdraga åt byggnadsnämnden att i fullmäktiges ställe

antaga byggnadsplan.

Underlåter kommun att vidtaga erforderliga åtgärder för upprättande av

byggnadsplan, där sådan erfordras, må länsstyrelsen efter kommunalfull­

mäktiges hörande låta upprätta samt, sedan tillfälle givits fullmäktige och

dem frågan eljest rör att yttra sig, fastställa byggnadsplan för det område

varom fråga är.

Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning med avseende å ändring av

byggnadsplan.

109 §.

Har fråga väckts om upprättande av byggnadsplan för visst område eller

om ändring av sådan plan, äger länsstyrelsen för viss tid, högst ett år, för­

ordna, att nybyggnad inom området icke må företagas. Länsstyrelsen må

förlänga förbudets giltighetstid med högst två år i sänder.

Från förbud som i första stycket sägs må undantag medgivas av läns­

styrelsen och, enligt av Konungen meddelade föreskrifter, av annan myndig-

het som Konungen bestämmer.

Finner länsstyrelsen byggnadsplan icke kunna fastställas eller ock böra i

viss del undantagas från fastställelse, äger länsstyrelsen för viss tid meddela

det förbud mot nybyggnad som föranledes av omständigheterna. fet

110 §.

Nybyggnad må ej företagas i strid mot byggnadsplan; dock må länssty­

relsen medgiva undantag, när särskilda skäl äro därtill och nybyggnaden ej

avsevärt försvårar markens användning för avsett ändamål.

Därest så finnes påkallat, äger länsstji^relsen förordna, att nybyggnad inom

område som ingår i byggnadsplan ej må företagas utan tillstånd av länssty­

relsen, innan vägar, vattenförsörjning och avlopp f�r området anordnats i

erforderlig mån.

Konungen äger förordna att undanlag från förbud, som avses i första och

andra styckena, må i enlighet med Konungens närmare föreskrifter med­

delas jämväl av annan myndighet än länsstyrelse.

Beträffande område som ingår i byggnadsplan eller med avseende å vilket

förbud mot nybyggnad meddelats enligt 109 § äger länsstyrelsen, i den ut­

sträckning som föranledes av omständigheterna, stadga förhud mot schakt-

ning, fyllning, trädfällning eller annan därmed jämförlig åtgärd.

¬

background image

1959 . Nr 6X1

1535

111 §.

Kostnaden för upprättande av byggnadsplan skall förskjutas av kommu­

nen. �gare av mark som ingår i planen vare, därest planen för honom med­

för avsevärd nytta, skyldig att återgälda kommunen så stor del av kostna­

den som svarar mot hans del av planområdets areal. Föranleda särskilda

omständigheter att vad som sålunda belöper å markägare icke står i skäligt

förhållande till den nytta han har av planen, skall beloppet i erforderlig

mån sänkas eller höjas.

Vad i

av byggnadsplan.

Det ankommer

andra styckena.

113 §.

Lägges byggnadsplan

avsett ändamål.

Väckes hos kommunens fullmäktige fråga att göra framställning om för­

ordnande som i första stycket sägs, skall byggnadsnämnden göra anmälan

därom hos inskrivningsdomaren, som har att så snart ske kan å inskriv­

ningsdag göra anteckning i fastighets- eller inteckningsboken om vad så­

lunda förekommit; och vare överlåtelse av mark som äger rum efter det

sådan anmälan inkommit ej hinder för förordnande om markens upplå­

tande. Uppkommer fråga om förordnande enligt första stycket hos länssty­

relsen, har denna att fullgöra den nu stadgade anmälningsskyldigheten.

�ro synnerliga

för ägaren.

119 §.

Beträffande utomplansbestämmelser på landet skall vad i 77�80 §§ är

stadgat äga motsvarande tillämpning; och skall vad där sägs om stadsfull­

mäktige gälla kommunalfullmäktige.

121 §.

Inom område med stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser

skall vad i 81�85 §§ är stadgat äga motsvarande tillämpning.

Beträffande annat

inom området.

123 §.

Till förekommande av tätbebyggelse inom område som ej ingår i stads­

plan eller byggnadsplan äger Konungen meddela de föreskrifter som för

ändamålet finnas erforderliga.

124 §.

Föreskrift som i 123 § sägs må ej avse bebyggelse för jordbrukets, fiskets,

skogsskötselns eller därmed jämförligt behov.

128 §.

Har Konungen

bilda regionplaneförbund.

Beträffande sådant

äga tillämpning.

129 §.

En ledamot av förbundsfullmäktige, tillika ordförande, skall jämte ersät­

tare för honom förordnas av Konungen, övriga ledamöter i förbundsfull­

mäktige skola utses av förbundets medlemmar till det antal för varje med­

lem som bestämmes i förbundsordningen.

Kan enighet

besluta därom.

131 §.

Regionplan fastställes av Konungen, sedan förslag därtill upprättats av

förbundsstyrelsen och antagits av förbundsfullmäktige. Har avvikande me­

ning uttalats inom styrelsen eller fullmäktige eller har förbundsmedlem

¬

background image

1536

1959 ⬢ Nr 611

'

Iramställt erinran mot förslaget, ä;ger Konungen göra den avvikelse från

, ^

detta som med hänsyn till sålunda yppad mening må anses befogad.

, ⬢

Vad nu

av regionplan.

132 §.

Kostnaderna för upprättande eller ändring av regionplan samt för region-

planeförbunds verksamhet i övrigt skola, intill dess planen fastställts, för-

skjutas av förbundsmedlemmarna eller av statsmedel enligt vad Konungen

fiis'"

på förslag av förbundsfullmäktige bestämmer.

Kostnaderna skola

efter skatteunderlag.

Grunderna för fördelningen skola på förslag av förbundsfullmäktige be­

stämmas av Konungen, sedan planen eller ändring därav fastställts.

133 §.

Underlåta förbundsfullmäktige att vidtaga erforderliga åtgärder för upp­

rättande av regionplan, må Konungen förelägga fullmäktige viss tid, inom

vilken sådan plan skall vara underställd Konungens prövning. Ställa full­

mäktige sig ej föreläggandet till efterrättelse, äger Konungen på förbundets

bekostnad låta upprätta samt, efter hörande av fullmäktige och dem frågan

eljest rör, fastställa regionplan.

Vad nu

allmänt intresse.

134 §.

Regionplan skall tjäna till ledning vid upprättande av generalplan, stads­

plan och byggnadsplan eller ändring därav så ock eljest vid reglering av

bebyggelsen eller användningen i övrigt av mark inom planområdet.

149 §.

över stadsfullmäktiges, kommunalfullmäktiges, municipalfullmäktiges

eller byggnadsnämnds beslut rörande stadsplan, byggnadsplan, utomplans-

bestämmelser eller tomtindelning som enligt denna lag för att bliva gällande

skall fastställas av Konungen eller länsstyrelsen, så ock över förbundsfull­

mäktiges förslag till regionplan må särskild klagan ej föras, vederbörande

obetaget att framställa erinringar mot beslutet i ärendet angående faststäl-

lelse därå. Vad nu sagts skall äga motsvarande fillämpning å beslut av stads­

fullmäktige, kommunalfullmäktige eller municipalfullmäktige som inne­

fattar framställning om fastställelse av generalplan eller om annan åtgärd

av Konungen eller länsstyrelse enligt denna lag.

Om talan

av Konungen.

150 §.

Länsstyrelses beslut rörande fastställelse av generalplan, stadsplan, bygg­

nadsplan eller tomtindelning så ock länsstyrelses beslut avseende tillämp­

ning av utomplansbestämmelser å visst område skall meddelas efter anslag.

Den som är missnöjd med beslutet har att, vid talans förlust, inom tre vec­

kor från den dag då beslutet meddelades anföra besvär hos Konungen.

Talan mot

ämbetsverks beslut.

Har länsstyrelse

utan bifall.

151 §.

Länsstyrelses beslut i fråga rörande utomplansbestämmelsers tillämp­

ning å \dsst område, länsstyrelses förordnande enligt 82 § eller 121 § andra

stycket, så ock länsstyrelses beslut om förbud mot nybyggnad utan särskilt

tiilstånd eller mot schaktning, fyllning, trädfällning eller annan därmed

jämförlig åtgärd skall lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan.

¬

background image

1959 -Nr 611

1537

157 §.

Förordnas att område, för vilket generalplan, stadsplan eller byggnads-

plan fastställts eller för vilket utoniplansbestämmelser äro gällande, skall

tillhöra stad eller köping eller meddelas beträffande sådant område förord­

nande att vad i denna lag är stadgat för stad skall äga motsvarande till-

lämpning för området, lände planen eller bestämmelserna fortfarande till

efterrättelse.

Vad nu

fjärde avdelningen.

167 §.

Har före denna lags ikraftträdande, i avbidan på upprättande av bygg-

nadsplan, förbud meddelats mot nybyggnad utan länsstyrelsens tillstånd,

vare beslutet ej gällande längre än fem år från lagens ikraftträdande, med

mindre tiden förlänges enligt vad i 109 § stadgas.

168 §.

Under hinder

lags ikraftträdande.

Med avseende å sådan plan skall vad i 110 § stadgas äga motsvarande

tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1960, dock att fråga om fastställelse

av generalplan eller byggnadsplan eller ändring av förut fastställd sådan

plan skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om förslag

i frågan före lagens ikraftträdande utställts till granskning enligt bestäm­

melserna i byggnadsstadgan den 30 juni 1947 (nr 390) eller, där fråga är

om byggnadsplan, om samtliga sakägare före lagens ikraftträdande med­

givit att utställningsförfarande ej tillämpas.

Utoniplansbestämmelser, som fastställts med stöd av stadsplanelagen den

29 maj 1931 eller byggnadslagen i dess hittills gällande lydelse, så ock av

Konungen med stöd av lagen den 31 augusti 1907 angående stadsplan och

tomtindelning eller lagen den 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad fast­

ställda särskilda föreskrifter för byggnadsverksamhetens ordnande skola,

i den mån de ej tidigare upphävts, upphöra att gälla den 1 januari 1964.

Där regionplaneförbund bildats före den 1 januari 1958, skola av medlem­

marna utsedda ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige (förbundsdi­

rektionen) och förbundsstyrelsen (regionplanenämnden) frånträda sina

befattningar med utgången av år 1960; och skall med avseende å val av

fullmäktige och styrelse för tid därefter så förfaras, som i fråga om nj^-

bildat kommunalförbund är stadgat.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

^^s⬢so hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 december 1959.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Koimnunikationsdepartementet)

G�STA S KOGLUND

\

¬

background image

Nr 611, 1 ark. Stockholm 1960. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

S

ä.ii

öTtr

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.