SFS 1955:316

550316.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Vr''

600

1955 .

1.1^'"

IM'

B

Nr 316

:,

Lag

.

'

om ändring i byggnadslagen den 30 jimi 1947 (nr 385);

gfiven Stockholms slott den 3 juni 1956.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes oc

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funni

gott förordna, att 52, 54, 55, 68, 73 och 74 §§ byggnadslagen den 30 ju

1947 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

52 §.

När gata

hehörigen tillgodoses.

Vid upplåtandet skall gatan vara försedd med beläggning efter behove

och ortens sed samt med erforderliga gångbanor och nödig anordning fö

vattnets avrinnande. Plantering eller annan särskild anordning, varmed g

tan skall vara försedd enligt stadsplanen, skall såvitt möjligt utföras

samband med gatans iordningställande men eljest så snart ske kan eft

dess upplåtande.

Vad nu

allmän plats.

54 §.

Vill ägare av tomt verkställa nybyggnad därå innan gata, till vilken tom'

ten enligt stadsplanen bar utgång, blivit upplåten till allmänt begagnand

och allmän avloppsledning anlagts, skall han anordna utfartsväg och nödig

avlopp från tomten. I den mån staden förfogar över erforderlig obebyggd

mark som enligt stadsplanen är avsedd till gata eller annan allmän plats'

vare staden pliktig att utan ersättning låta marken nyttjas för ändamålet.

55 §.

�r kronan efter vad i lagen om allmänna vägar sägs väghållare i sta

skall vad ovan i 49, 50, 52 och 53 §§ stadgas om ansvarighet för staden at

såsom gata iordningställa och upplåta allmän väg avse kronan, med ialit

i(a

tagande att framställning varom i 52 § första stycket sägs må göras såvä

av kronan som av staden. Kostnad, som föranledes av att gatan enligt stads

planen bygges till större bredd eller med dyrbarare utförande i övrigt ä

som betingas av trafiken, skall dock gäldas av staden, om ej Konunge

annorlunda förordnar.

68 §.

'

Bestämmelser om bidrag till gatubyggnadskostnad skola angiva grunder­

na för beräkning av den kostnad som skall påföras tomtägarna och för

kostnadens fördelning mellan dem samt tid och ordning för ersättningens

erläggande. Vid grundernas bestämmande skall iakttagas:

1. Ersättningsskyldighet må ej åläggas tomtägare beträffande gata ell

del därav vars anläggning påbörjats framför tomten då fråga angående b |

stämmelser om bidrag till gatubyggnadskostnad väcktes bos stadsfullraä

tige.

2. Ersättningsskyldighet må ej avse gata eller del därav som laglige

skolat vara upplåten till allmänt begagnande vid tid som under 1 sägs.

3. �& tomtägare

vanligt kostsam.

4. Tomtägare må

beträffande marken.

li iTi

' Prop. 1955: 1^1; VU 18; Rskr 262.

¬

background image

. Nr 316

601

5. Utan hinder

skälig grund.

6. �r inom

genomsnittliga kostnaden,

7. Till grund för bestämmande av gatubyggnadskostnad må, i stället tör

ad under 5 ocb 6 sägs, läggas på tidigare erfarenhet stödda beräkningar

v vad gata under likartade förhållanden betingar i anläggning.

8. Därest nuvarande eller föregående ägare av tomt mot vederlag helt

eller delvis vunnit befrielse från deltagande i kostnad för anläggning av gata.

Skall hänsyn tagas bärtill.

9. Tomtägarnas åligganden skola städse motsvara skäliga anspråk på

ättvisa ocb billighet.

73 §.

I förordnande som avses i 70 § må Konungen, i den mån så prövas skä­

ligt, på stadens begäran föreskriva, att områdets ägare skall vara pliktig

att i den ordning Konungen bestämmer bekosta anläggning av gator samt

nordningar för vattenförsörjning ocb avlopp inom området.

74 §.

Underhåll av gata eller annan allmän plats åvilar staden.

: �r kronan

allmän väg.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1955.

Bestämmelser om bidrag till gatubyggnadskostnad, vilka gälla vid nya la­

gens ikraftträdande, skola, i vad de röra kostnad för avloppsledning, ej till-

Jämpas å fastighet, som anslutes till ledningen efter ikraftträdandet; ocb

kall vad nu sagts jämväl avse sådan bidragsskyldigbet i nämnda hänseende,

om gäller av ålder eller på grund av föreskrifter meddelade före den 1

anuari 1932. Att bidragsskyldigbet beträffande avloppsledningen kan i an­

an ordning åläggas fastighet, varom nu är fråga, framgår av lagen om all-

änna vatten- ocb avloppsanläggningar.

Har fråga om antagande av bestämmelser om bidrag till gatubyggnads-

ostnad väckts före nya lagens ikraftträdande men icke blivit dessförinnan

slutligen prövad, må kostnaden för utförande av avloppsledning, som av

ommunen anlagts efter frågans väckande, av kommunen uttagas genom

vgifter i den ordning som stadgas i lagen om allmänna vatten- ocb avlopps-

nläggningar.

^ Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

'sso hava Vi detta med egen band underskrivit ocb med Vårt kungl. sigill

elcräfta låtit.

Stockholms slott den 3 juni 1955.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN ZETTERBERG

159�55702ft. Svensk författningssamling 1955, Nr3U�316

¬

background image

Nr 314�316, V-jt a rk. Stockholm 1955. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

f!3

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.