SFS 2017:424 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

170424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(2010:900)

dels att 5 kap. 27 §, 9 kap. 5, 8 och 30 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 11 §, 12 kap.

6 § och 13 kap. 6 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tretton nya paragrafer, 5 kap. 10 a–10 f §§, 9 kap.

3 a, 3 b, 5 a och 6 a §§, 11 kap. 10 a § och 13 kap. 5 a och 10 a §§, och när-
mast före 5 kap. 10 a § och 9 kap. 5, 6 a och 8 §§ nya rubriker av följande
lydelse,

dels att det närmast före 9 kap. 3 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Undantag för ekonomibyggnader m.m.”, att det närmast före 9 kap. 4 § ska
införas en ny rubrik som ska lyda ”Undantag för en- och tvåbostadshus inom
och utanför detaljplan”, att det närmast före 9 kap. 6 § ska införas en ny rubrik
som ska lyda ”Undantag för en- och tvåbostadshus utanför detaljplan”, att det
närmast före 9 kap. 7 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Undantag i
detaljplan eller områdesbestämmelser” och att det närmast före 9 kap. 9 § ska
införas en ny rubrik som ska lyda ”Bygglov för ändamål av säsongskaraktär”.

5 kap.

Planeringsbesked

10 a §

Under arbetet med att ta fram en detaljplan får kommunen begära ett

planeringsbesked enligt 10 f §.

10 b §

En kommun som avser att begära ett planeringsbesked innan samråd

enligt 11–17 §§ är klart ska ge lantmäterimyndigheten, de kommuner som be-
rörs och de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett
väsentligt intresse i de frågor som begäran avser tillfälle att komma in med
synpunkter.

10 c §

En kommun som, innan samråd enligt 11–17 §§ är klart, avser att be-

gära ett planeringsbesked i fråga om en åtgärd som kommunen avser att pla-
nera för i ett sådant planförslag som avses i 7 § ska kungöra detta.

En sådan kungörelse ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i

en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå

1. vilken fråga som begäran om planeringsbesked avser,

1 Prop. 2016/17:151, bet. 2016/17:CU20, rskr. 2016/17:276.

SFS 2017:424

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:424

2. vilket område åtgärden avser,
3. om åtgärden avviker från översiktsplanen,
4. var underlaget för begäran om planeringsbesked finns tillgängligt, och
5. inom vilken tid, dock minst tre veckor, och till vem synpunkter på åtgär-

den ska lämnas.

Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och

ärenden hos myndighet m.m.

10 d §

Kommunen ska redovisa dels de synpunkter som har kommit fram

till följd av förfarandet enligt 10 b och 10 c §§, dels de kommentarer som
kommunen har med anledning av synpunkterna.

10 e §

En begäran om planeringsbesked ska vara skriftlig och innehålla en

redovisning enligt 10 d eller 17 §.

10 f §

Om kommunen begär det, ska länsstyrelsen ge ett planeringsbesked.

I beskedet ska länsstyrelsen, i den utsträckning kommunen begär det, be-

döma om en åtgärd som kommunen avser att planera för i en detaljplan har en
sådan innebörd som anges i 11 kap. 10 § andra stycket. Ett planeringsbesked
får förenas med villkor.

Ett planeringsbesked ska ges inom sex veckor från det att en fullständig be-

gäran kom in till länsstyrelsen, om inte längre tid är nödvändig med hänsyn
till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter.

27 §

En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får

uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Ett sådant uppdrag får inte delegeras.

9 kap.

3 a §

Trots 2 § krävs det inte bygglov för nybyggnad om byggnaden

1. placeras inom en allmän plats som kommunen är markägare till,
2. placeras på platsen högst tre månader,
3. inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, och
4. har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter.
Om en byggnad enligt första stycket flyttas inom samma allmänna plats

krävs bygglov.

3 b §

Trots 2 § krävs det inte bygglov för nybyggnad av ett fristående

väderskydd för kollektivtrafiken om byggnaden

1. inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, och
2. har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter.
Första stycket gäller inte om
1. väderskyddet placeras i direkt anslutning till ett annat väderskydd, eller
2. åtgärden vidtas inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §.

background image

3

SFS 2017:424

Undantag för en- och tvåbostadshus inom detaljplan

5 §

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom

ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om,
byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsent-
ligen ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har be-

stämt att åtgärden kräver bygglov.

5 a §

För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan krävs det,

trots 2 §, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och
uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmare gränsen än
4,5 meter.

En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än

4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte om
1. kommunen enligt 8 § första stycket 8 har bestämt att åtgärden kräver

bygglov, eller

2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som av-

ses i 8 kap. 13 §.

Undantag för andra byggnader inom detaljplan

6 a §

För andra byggnader än sådana som avses i 5 § inom ett område med

detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbekläd-
nad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kring-
byggd gård.

Första stycket gäller inte om
1. kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver

bygglov, eller

2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som av-

ses i 8 kap. 13 §.

Krav i detaljplan eller områdesbestämmelser

8 §

2

Utöver det som följer av 2–7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning

som framgår av

1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö
a) i en detaljplan har bestämt för att vidta en åtgärd som avses i 4 § första

stycket 3 eller 4 a–4 c §§,

b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt för att underhålla

eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §,

3. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt för att utanför

en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1
och 2,

4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om eko-

nomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring,

2 Senaste lydelse 2014:900.

background image

4

SFS 2017:424

5. det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har be-

stämt för att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grund-
vattentäkter som avses i 11 kap. 11 § 1 miljöbalken,

6. det som kommunen i en detaljplan har bestämt för att i området färga

om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial,

7. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt för att i området

byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta
någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende,

8. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan till-

byggnad som avses i 5 a §.

Första stycket 4 och 5 gäller endast om det finns särskilda skäl för en

bygglovsprövning.

30 §

3

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fas-
tighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbild-
ningslagen (1970:988),

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen

börjar löpa, och

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5,

6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första

stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte
uppfyller kraven i första stycket 1.

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4–4 c §§ eller

motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett
byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen.

10 kap.

2 §

4

Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som medde-

lats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt
eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte strider mot

1. det lov som har getts för åtgärden, eller
2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmel-

ser som gäller för området.

Åtgärder som avses i 9 kap. 4–4 c §§ får, trots första stycket 2, strida mot

en detaljplan eller områdesbestämmelser.

11 kap.

10 a §

Om länsstyrelsen har gett ett planeringsbesked enligt 5 kap. 10 f §

om att en åtgärd inte har en sådan innebörd som anges i 10 § andra stycket, får

3 Senaste lydelse 2014:900.

4 Senaste lydelse 2014:477.

background image

5

SFS 2017:424

överprövning enligt 10 § eller upphävande enligt 11 § inte ske med hänvis-
ning till den fråga som beskedet avser. Om ett planeringsbesked förenats med
villkor och villkoret har iakttagits, får inte heller sådan överprövning eller
sådant upphävande ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser.

Första stycket gäller inte om åtgärden eller förutsättningarna för plane-

ringen har ändrats väsentligt i förhållande till den eller de frågor som plane-
ringsbeskedet avser.

11 §

Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upp-

häva en detaljplan eller områdesbestämmelser i dess helhet, om beslutet har
en sådan innebörd som anges i 10 § andra stycket. Om kommunen medger
det, får beslutet upphävas i en viss del.

Beslut enligt första stycket ska fattas inom två månader från det att länssty-

relsen har beslutat om överprövning enligt 10 § första stycket om inte längre
tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda
omständigheter.

12 kap.

6 §

Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 33 § kommunallagen (1991:900)

får, utöver det som följer av 6 kap. 34 § kommunallagen, inte omfatta befo-
genhet att

1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större

vikt,

2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30–32 §§ och 33 § 1 besluta föreläg-

ganden eller förbud som förenas med vite,

3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd

som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens
försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller

4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.

13 kap.

5 a §

Länsstyrelsens beslut om planeringsbesked enligt 5 kap. 10 f § får

överklagas till regeringen.

6 §

Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag än de som avses i 4, 5 och

5 a §§ och andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag
får överklagas till mark- och miljödomstol.

10 a §

Ett beslut om planeringsbesked enligt 5 kap. 10 f § får överklagas

endast av kommunen.

16 §

5

Bestämmelser om överklagande av ett beslut som avses i 2 a §, 3, 5,

5 a och 6 §§ finns i 23–25 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detalj-

plan eller områdesbestämmelser liksom beslut om lov eller förhandsbesked
räknas dock, för alla utom för sökanden och övriga som har delgetts beslutet,
från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har till-

5 Senaste lydelse 2016:252.

background image

6

SFS 2017:424

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

kännagetts på kommunens anslagstavla. När beslutet har fattats av kommun-
fullmäktige, ska det som enligt 23–25 §§ förvaltningslagen gäller i fråga om
den myndighet som har meddelat beslutet i stället gälla kommunstyrelsen.

Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas,

för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 §, från den dag som infal-
ler en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Har en länsstyrelse före den 1 juli 2017 enligt 11 kap. 10 § första stycket

beslutat om överprövning, ska tidsfristen om två månader i 11 kap. 11 § andra
stycket räknas från den 1 juli 2017.

3. Har en kommun, före ikraftträdandet, med stöd av 9 kap. 8 § första

stycket 2 a bestämt att bygglov krävs för att vidta en åtgärd som avses i 9 kap.
4 b §, ska bygglov krävas även för sådana åtgärder som avses i 9 kap. 5 a §,
till dess kommunen bestämmer annat.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.