SFS 2017:568 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2017:568 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
170568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 22 § plan- och bygglagen

(2010:900) ska ha följande lydelse.

14 kap.

22 § Vid bedömningen av en skadas betydelse enligt någon av bestämmel-
serna i 5�7 och 10�13 §§ ska hänsyn också tas till

1. andra beslut som avses i 5�7 och 10�13 §§,
2. beslut enligt 3 kap. 2 § kulturmiljölagen (1988:950),
3. beslut enligt 7 kap. 3, 5, 6, 9, 22 eller 24 § miljöbalken,
4. beslut som innebär att tillstånd enligt 7 kap. 11 § andra stycket eller

28 b�29 a §§ miljöbalken inte ges,

5. förelägganden eller förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken,
6. beslut som innebär att dispens inte ges i fråga om de bestämmelser som

avses i 1�5,

7. beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429), och
8. inverkan av föreskrifter som har meddelats med stöd av 30 § skogs-

vårdslagen.

Första stycket gäller endast i fråga om beslut och föreskrifter som har med-

delats inom tio år före det senaste beslutet.

Att en talerätt eller rätt till ersättning eller inlösen med anledning av ett

beslut som avses i första stycket har gått förlorad till följd av bestämmelserna
i 15 kap. 4 § eller motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller kulturmiljö-
lagen hindrar inte att hänsyn tas till beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281.

SFS 2017:568

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.