SFS 2017:761 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

170761.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 19 §, 7 kap. 3 och 9 §§,

12 kap. 5 och 6 §§ och 13 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha föl-
jande lydelse.

5 kap.

19 §

2

En underrättelse enligt 18 § ska anslås på kommunens anslagstavla.

Av underrättelsen ska det framgå

1. vilket område detaljplanen avser,
2. om förslaget avviker från översiktsplanen,
3. var förslaget finns tillgängligt för granskning och hur lång gransknings-

tiden är,

4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under

granskningstiden,

5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas, och
6. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig

synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

7 kap.

3 §

I frågor som inte särskilt regleras i detta kapitel ska bestämmelserna om

kommunalförbund i kommunallagen (2017:725) tillämpas på regionplaneför-
bund.

9 §

En regionplan ska antas, ändras och upphävas av fullmäktige i det kom-

munalförbund eller regionplaneförbund som är regionplaneorgan.

Regionplaneorganet ska se till att
1. ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en regionplan tillkännages

genom att justeringen av protokollet med beslutet tillkännages på förbundets
anslagstavla,

2. ett meddelande om tillkännagivandet och ett protokollsutdrag med be-

slutet sänds till de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen och till
regeringen senast dagen efter tillkännagivandet, och

3. planen sänds till länsstyrelserna inom regionen och Boverket, när beslu-

tet har fått laga kraft.

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2014:900.

SFS 2017:761

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:761

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

12 kap.

5 §

Bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om nämnder ska gälla för

byggnadsnämnden.

6 §

3

Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 §

kommunallagen (2017:725) får, utöver det som följer av 6 kap. 38 § kommu-
nallagen, inte omfatta befogenhet att

1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större

vikt,

2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30–32 §§ och 33 § 1 besluta föreläg-

ganden eller förbud som förenas med vite,

3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd

som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens
försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller

4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.

13 kap.

1 §

4

Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som gäller

för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725):

1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,
2. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta,

ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser,

3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta

beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och
andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,

4. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra

eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,

5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna för

skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och om
generella villkor för sådan betalning,

6. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden,
7. ett kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut om

regionplan, och

8. kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som

har tillkännagetts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2017:424.

4 Senaste lydelse 2014:900.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.