SFS 2017:965 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2017:965 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
170965.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om plan- och bygglagen

(2010:900)

dels att 5 kap. 31 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 3 kap. 8 och 9 §§ ska betecknas 3 kap. 9 och 8 §§,
dels att 3 kap. 4 och 7 §§, den nya 9 §, 14 och 25 §§, 4 kap. 34 § och 5 kap.

11, 17, 18 och 39 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 9 § ska sättas närmast före 3 kap. 8 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 33 b §, av följande lydelse.

3 kap.

4 §

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyld-

igheten att enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om an-
vändningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses. I redovis-
ningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt.

Om en sådan strategisk miljöbedömning som avses i 6 kap. miljöbalken

inte ska göras, ska kommunen i översiktsplanen redovisa skälen för sin be-
dömning i den frågan.

Krävs en sådan strategisk miljöbedömning som avses i 6 kap. miljöbalken,

ska kommunen redovisa miljökonsekvenser i planen på ett sätt som uppfyller
kraven i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

7 §

Innan kommunen antar en översiktsplan eller en ändring i den ska kom-

munen

1. upprätta ett förslag till plan eller ändring som uppfyller kraven i 4�6 §§,
2. vid upprättandet av förslaget samråda med myndigheter, kommuner och

andra som är berörda enligt 8�11 §§, och

3. ställa ut förslaget och låta det granskas enligt 12�18 §§.

9 §

Krävs sådant samråd som avses i 6 kap. 6 eller 9 och 10 §§ miljöbalken,

ska samrådet enligt 8 § genomföras så att det uppfyller kraven om samråd i
nämnda bestämmelser i miljöbalken. Trots det som sägs där om samråd med
andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU.

SFS 2017:965

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:965

berörda av planen eller programmet, ska kommunen i fråga om statliga myn-
digheter enbart samråda med länsstyrelsen.

14 §

Innan utställningen äger rum ska kommunen skicka planförslaget och

kungörelsen till länsstyrelsen och till de kommuner och kommunala organ
som avses i 8 §.

25 §

Om kommunen kungör ett planförslag enligt 24 §, ska kommunen

i stället för att skicka handlingar enligt 14 §

1. senast den dag då förslaget kungörs skicka ett meddelande om innehållet

i kungörelsen till länsstyrelsen samt till de kommuner och kommunala organ
enligt 8 § som berörs,

2. skicka förslaget till länsstyrelsen, och
3. under granskningstiden hålla förslaget tillgängligt för dem som vill gran-

ska det.

4 kap.

33 b §

Om en sådan strategisk miljöbedömning som avses i 6 kap. miljöbal-

ken inte ska göras, ska skälen för bedömningen i den frågan anges i redovis-
ningen enligt 33 § första stycket 4.

34 §

3

Krävs en sådan strategisk miljöbedömning som avses i 6 kap. miljö-

balken, ska redovisningen enligt 33 § första stycket 4 i fråga om miljökonse-
kvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 35, 37 och 43 §§ miljö-

balken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmel-
ser, om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande mil-
jöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för

1. industriändamål,
2. ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för

sammanhållen bebyggelse,

3. en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. en hamn för fritidsbåtar,
5. ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utan-

för sammanhållen bebyggelse,

6. en permanent campingplats,
7. en nöjespark,
8. en djurpark,
9. en spårväg, eller
10. en tunnelbana.

5 kap.

11 §

4

I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en

detaljplan ska kommunen samråda med

1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs,

3 Senaste lydelse 2012:444.

4 Senaste lydelse 2014:900.

background image

3

SFS 2017:965

2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och

boende som berörs,

3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlings-

ordning för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäl-
ler, som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en
berörd fastighet är belägen, och

4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett

väsentligt intresse av förslaget.

Kommunen behöver dock inte samråda med bostadsrättshavare, hyresgäs-

ter, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är uppenbart att försla-
get saknar betydelse för dem.

För samråd enligt första stycket 2�4 är det tillräckligt att kommunen ger

tillfälle till samråd.

Krävs sådant samråd som avses i 6 kap. 6 eller 9 och 10 §§ miljöbalken,

ska samrådet enligt första stycket genomföras så att det uppfyller kraven om
samråd i nämnda bestämmelser. Trots det som sägs där om samråd med andra
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda
av planen eller programmet, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter
enbart samråda med länsstyrelsen.

17 §

5

Kommunen ska redovisa de synpunkter som har kommit fram i sam-

rådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av
synpunkterna. Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 §, ska redovis-
ningen göras samlat för alla synpunkter som har kommit fram (samrådsredo-
görelse). För andra planförslag än sådana som avses i 7 § är det tillräckligt att
redovisningen görs i granskningsutlåtandet enligt 23 §.

18 §

6

När samrådet enligt 11�17 §§ är klart ska kommunen i en underrät-

telse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid
(granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11 § har god-
känt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas.

Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare, om

alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i 7 § 1
och 2 ska granskningstiden dock vara minst tre veckor och för ett sådant plan-
förslag som avses i 7 § 3 minst 30 dagar.

Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett sådant

som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på det sätt som
anges i 11 b §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller det har ändrats vä-
sentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 b § ska då i stället avse gransk-
ningstid.

39 §

7

I fråga om förslag till och beslut om att anta, ändra eller upphäva om-

rådesbestämmelser ska kommunen tillämpa bestämmelserna om förslag till
och antagande av en detaljplan i 7 §, 8 § i den del som avser fastighetsförteck-
ning, 9 och 10 §§, 11 § första�tredje styckena, 11 a § första stycket, 11 b och
11 c §§, 12�15 §§, 17 §, 18, 19 och 20 §§, 21 § första stycket, 22 och 22 a §§,
23 § första stycket, 24, 25, 27, 29 och 30 §§, 32 § 1 och 2, 33�35 §§ och 38 §.

5 Senaste lydelse 2014:900. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

6 Senaste lydelse 2014:900.

7 Senaste lydelse 2014:900.

background image

4

SFS 2017:965

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Vid tillämpningen ska det som sägs om detaljplan avse områdesbestämmel-
serna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden om planer som

har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.