SFS 2017:985 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

170985.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i plan- och bygglagen

(2010:900) ska införas en ny paragraf, 16 kap. 13 a §, av följande lydelse.

16 kap.

13 a §

Om tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli sär-

skilt omfattande och om det är nödvändigt för att boenden för asylsökande
snabbt ska kunna anordnas, får regeringen meddela föreskrifter om undantag
från

1. kraven på att hänsyn ska tas till allmänna intressen vid lokalisering av

bebyggelse enligt 2 kap. 6, 9 och 10 §§,

2. kraven på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar

än byggnader enligt 8 kap. 9–12 §§,

3. kraven på bygglov, rivningslov och marklov enligt 9 kap. 2 och 10–

13 §§, och

4. bestämmelserna om genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgär-

der i 10 kap. 2–4 §§.

Sådana föreskrifter om undantag ska vara proportionella i förhållande till

de intressen som de bestämmelser som anges i första stycket 1–4 avser att
skydda och främja. Föreskrifterna får endast avse åtgärder för ändring av
byggnadsverk eller nybyggnad av enkla byggnadsverk och avse åtgärder som
pågår under högst tre år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:195, bet. 2017/18:CU3, rskr. 2017/18:19.

SFS 2017:985

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.