SFS 2018:59 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2018:59 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
180059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 1 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 20 och 21 §§, 11 kap. 26 §,

13 kap. 16 §, 14 kap. 2 § och 16 kap. 6 och 11 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha följande lydelse.

8 kap.

20 §

2

Bestämmelser om villkor för att släppa ut och tillhandahålla byggpro-

dukter på marknaden finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den

9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av
byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars

2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG.

En byggprodukt som inte omfattas av förordning (EU) nr 305/2011 eller

förordning (EU) 2016/424 får säljas här i landet för avsedd användning endast
om den är lämplig enligt 19 §.

21 §

3

Bestämmelserna om märkning i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 338/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och tek-
nisk kontroll gäller för byggprodukter som ska vara CE-märkta enligt

1. förordning (EU) nr 305/2011,
2. förordning (EU) 2016/424, eller
3. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § första stycket 2.

11 kap.

26 §

4

Om en byggprodukt som omfattas av förordning (EU) nr 305/2011

inte uppfyller de krav som fastställs i förordningen eller om tillsynsmyndig-
heten har tillräckliga skäl att anta att produkten inte uppfyller förordningens
krav får myndigheten vidta de åtgärder som följer av artiklarna 56�59.

1 Prop. 2017/18:42, bet. 2017/18:CU5, rskr. 2017/18:138.

2 Senaste lydelse 2013:306.

3 Senaste lydelse 2013:306.

4 Senaste lydelse 2013:306.

SFS 2018:59

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

2

SFS 2018:59

Om en byggprodukt som omfattas av förordning (EU) 2016/424 inte upp-

fyller de krav som fastställs i förordningen eller om tillsynsmyndigheten har
tillräckliga skäl att anta att produkten inte uppfyller förordningens krav får
myndigheten vidta de åtgärder som följer av artiklarna 39�43.

Om en byggprodukt inte uppfyller de krav som följer av föreskrifter med-

delade med stöd av 16 kap. 6 § första stycket 2 får tillsynsmyndigheten vidta
de åtgärder som följer av artiklarna 19�21 i förordning (EG) nr 765/2008.

Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta om det föreläggande

som behövs för att de krav på byggprodukter som avses i första�tredje styck-
ena ska uppfyllas.

13 kap.

16 §

5

Bestämmelser om överklagande av ett beslut som avses i 2 a, 3, 5, 5 a

och 6 §§ finns i 23�25 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detalj-

plan eller områdesbestämmelser räknas dock från den dag då beslutet eller
justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens an-
slagstavla. När beslutet har fattats av kommunfullmäktige, ska det som enligt
23�25 §§ förvaltningslagen gäller i fråga om den myndighet som har medde-
lat beslutet i stället gälla kommunstyrelsen.

Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas,

för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 §, från den dag som infal-
ler en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

14 kap.

2 §

Om en skada har uppkommit till följd av en åtgärd som avses i 11 kap.

8 § första stycket 1 eller tredje stycket, har den skadelidande rätt till ersättning
av kommunen eller, om åtgärden har vidtagits på uppdrag av en statlig myn-
dighet, av staten.

16 kap.

6 §

6

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vad som krävs för att en byggprodukt enligt 8 kap. 19 § ska anses lämp-

lig för att ingå i ett byggnadsverk,

2. märkning av byggprodukter enligt 8 kap. 21 § 3 som förutsättning för att

de ska få släppas ut på marknaden och användas,

3. typgodkännanden och tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§,
4. att en byggprodukt måste vara typgodkänd enligt 8 kap. 22 § för att få

användas i ett byggnadsverk,

5. på vilket eller vilka språk handlingar och information inom denna lags

tillämpningsområde ska tillhandahållas, när krav på tillhandahållande är en
följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen,

6. sådan ersättning som anges i 11 kap. 8 b och 8 c §§, och
7. avgift vid tillsyn enligt 11 kap. 66 §.

5 Senaste lydelse 2017:424.

6 Senaste lydelse 2016:140.

background image

3

SFS 2018:59

Föreskrifter enligt första stycket 4 får endast avse typgodkännande som be-

hövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om

1. kontroll av att föreskrifter som har meddelats med stöd av 2, 5 eller 6 §

följs, och

2. kontroll av att kraven enligt förordning (EU) 2016/424 uppfylls.

1. Denna lag träder i kraft den 21 april 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för delsystem och säkerhets-

komponenter till linbaneanläggningar som har släppts ut på marknaden före
den 21 april 2018 och för linbaneanläggningar som har installerats före den
21 april 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.