SFS 2018:578 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

SFS2018-578.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen
(2010:900)

dels att 11 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 12 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

12 kap.
6 §
2 Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 §
och 37 § andra stycket kommunallagen (2017:725) får, utöver det som följer
av 6 kap. 38 § kommunallagen, inte omfatta befogenhet att

1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större

vikt,

2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30–32 §§ och 33 § 1 besluta före-

lägganden eller förbud som förenas med vite,

3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den

åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnads-
nämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller

4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.

2 Senaste lydelse 2017:761.

SFS

2018:578

Publicerad
den

30 maj 2018

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.