SFS 2018:636 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

SFS2018-636.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)

dels att 2 kap. 5 § och 9 kap. 5 och 30 §§ ska ha följande lydelse,

dels at det ska införas en ny paragraf, 16 kap. 1 a §, av följande lydelse.

2 kap.
5 §
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked

enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som

är lämpad för ändamålet med hänsyn till

1. människors hälsa och säkerhet,

2. jord-, berg- och vattenförhållandena,

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshan-

tering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt buller-

störningar, och

5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av

energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energi-

försörjningen och energihushållningen.

9 kap.
5 §
2 För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader

inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga

om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte

väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har

bestämt att åtgärden kräver bygglov.

30 §3 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser

a) överensstämmer med detaljplanen, eller

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastig-

hetsbildningslagen (1970:988),

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,

1

Prop. 2017/18:132, bet. 2017/18:CU28, rskr. 2017/18:301.

2

Senaste lydelse 2017:424.

3

Senaste lydelse 2017:424.

SFS 2018:636

Publicerad

den 5 juni 2018

background image

2

SFS 2018:636

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen

börjar löpa, och

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och

5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7,

9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första

stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte

uppfyller kraven i första stycket 1.

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4–4 c §§ eller

motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om

ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen.

16 kap.
1 a §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och plan-

beskrivningar enligt 4 kap. samt grundkartor enligt 5 kap. 8 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Pontus Söderström

(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.