SFS 2018:674 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2018:674 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2018-674.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i plan- och bygglagen (2010:900)

ska införas en ny paragraf, 9 kap. 42 a §, och närmast före 9 kap. 42 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

9 kap.

Verkställbarhet av beslut om lov
42 a §
Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas

fyra veckor efter det at beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte

har fåt laga kraft.

Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut

får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver

det.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Tidsfristen i 9 kap. 42 a § första stycket gäller inte för beslut som har

meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Pontus Söderström

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:240, bet. 2017/18:CU13, rskr. 2017/18:335.

SFS 2018:674

Publicerad

den 7 juni 2018

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.