SFS 2018:1136 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2018:1136 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2018-1136.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)

dels att 9 kap. 1 och 27 §§, 12 kap. 8 § och 16 kap. 8 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 9 kap. 27 a, 27 b, 40 a och

44�47 §§ och 12 kap. 8 a §, och närmast före 9 kap. 44 § en ny rubrik av

följande lydelse.

9 kap.
1 §
Detta kapitel innehåller bestämmelser om

1. bygglov, rivningslov, marklov och anmälningsplikt,

2. förhandsbesked och villkorsbesked,

3. handläggningen av lovärenden,

4. förutsättningar och villkor för lov,

5. vad ett beslut om lov ska innehålla, hur det ska expedieras och hur länge

det gäller, och

6. handläggningen av anmälningsärenden.

27 § Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked

skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked

inom tio veckor från

1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller

2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden

på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket

1 eller 2 har förelagt sökanden enligt 22 § första stycket att avhjälpa en brist

i ansökan, räknas tidsfristen i första stycket från den dag då bristen avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i

ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med

högst tio veckor.

27 a § När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till bygg-

nadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om

1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,

2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut

överskrids, och

3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan

kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

1

Prop. 2017/18:210, bet. 2017/18:CU27, rskr. 2017/18:366.

SFS 2018:1136

Publicerad

den 26 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1136

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information

om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tids-

fristen har gått ut.

27 b § Om ett ärende har återförvisats till byggnadsnämnden för förnyad

handläggning, tillämpas bestämmelserna i 27 och 27 a §§.

40 a § Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett

ärende om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift redo-

visa hur avgiften har fastställts.

Handläggningen av anmälningsärenden
44 §
En anmälan för en åtgärd som avses i 16 § ska vara skriftlig och göras

till byggnadsnämnden.

45 § Byggnadsnämnden ska handlägga en anmälan som avses i 16 § skynd-

samt. Nämnden ska meddela sitt beslut om startbesked inom fyra veckor

från

1. den dag anmälan kom in till nämnden, eller

2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från anmä-

laren på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket

1 eller 2 har förelagt anmälaren enligt 46 § att avhjälpa en brist i anmälan,

räknas tidsfristen från den dag då bristen avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i

ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med

högst fyra veckor.

46 § Vid handläggningen av en anmälan tillämpas bestämmelserna om an-

sökans innehåll i 21 §, föreläggande i 22 §, information om tidsfrister i

27 a § och återförvisning för förnyad handläggning i 27 b §. Vid tillämp-

ningen av 27 a § tredje stycket ska hänvisningen till 27 § andra stycket avse

45 § tredje stycket.

47 § Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av en an-

mälan, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fast-

ställts.

12 kap.
8 §
2 Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,

slutbesked och ingripandebesked,

2. beslut om lov,

3. tekniska samråd,

4. slutsamråd,

5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,

6. upprättande av nybyggnadskartor,

7. framställning av arkivbeständiga handlingar,

8. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41�41 b §§, och

9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

2

Senaste lydelse 2011:335.

background image

3

SFS 2018:1136

8 a § Om en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om förhands-

besked enligt 8 § 1, 8 eller 9 eller ett ärende om lov enligt 8 § 2, 8 eller 9,

ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en

tidsfrist enligt 9 kap. 27 § första stycket överskrids. Avgiften ska dock inte

reduceras om tidsfristen överskrids på grund av ett beslut enligt 9 kap. 28 §.

Om en avgift enligt 8 § 1, 3 eller 9 tas ut för handläggningen av en anmä-

lan för en åtgärd som avses i 9 kap. 16 §, ska avgiften reduceras med en

femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 § första

stycket överskrids.

16 kap.
8 §
3 Regeringen får meddela föreskrifter om att anmälan krävs för vissa

åtgärder enligt 9 kap. 16 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om lov, förhands-

besked och anmälningar som avses i 9 kap. 16 § och som inkommit till bygg-

nadsnämnden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

3

Senaste lydelse 2015:668.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.