SFS 2018:1325 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

SFS2018-1325.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 2 § plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha följande lydelse.

4 kap.
2 §
2 Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenom-
rådes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelse-
miljöns utformning för

1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk,

om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller
inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena
i övrigt,

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver

ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska
genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i
övrigt,

3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket

kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap.
4 a §, och

a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgiv-

ningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller

b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av

lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor, och

4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som

omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor.

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan

prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhands-
besked och varken byggnadsverket eller dess användning kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Prop. 2017/18:167, bet. 2017/18:CU34, rskr. 2017/18:403.

2 Senaste lydelse 2015:235.

SFS

2018:1325

Publicerad
den

29 juni 2018

background image

2

SFS

2018:1325

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.