SFS 2018:1370 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2018:1370 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2018-1370.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 5 § och 9 kap. 12 § plan- och
bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

3 kap.
5 §
2 Av översiktsplanen ska framgå

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och

vattenområden,

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

bevaras,

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och

följa gällande miljökvalitetsnormer,

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och

samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, pla-
ner och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses

i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, och

7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan

följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt
på hur sådana risker kan minska eller upphöra.

9 kap.
12 §
Det krävs marklov, om kommunen har bestämt det i detaljplanen, för

1. trädfällning,
2. skogsplantering, och
3. markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.
Trots första stycket 3 krävs det inte marklov för åtgärder för att anlägga

gata, väg eller järnväg på mark som enligt detaljplan får användas för det
ändamålet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i ärenden om antagande eller änd-

ring av översiktsplan som har påbörjats före ikraftträdandet.

1 Prop. 2017/18:163, bet. 2017/18:MJU22, rskr. 2017/18:440.

2 Senaste lydelse 2014:224.

SFS

2018:1370

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1370

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.