SFS 2018:1732 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2018:1732 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2018-1732.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2

dels att 7 kap. och 11 kap. 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 kap. 13 § ska utgå,
dels att 1 kap. 3 §, 3 kap. 5, 8, 14 och 22 §§, 5 kap. 29 §, 11 kap. 1 § och

13 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 7 kap., av följande lydelse.

1 kap.
3 §
3 Lagen innehåller bestämmelser om

1. lagens syfte, innehåll och definitioner (1 kap.),
2. allmänna och enskilda intressen (2 kap.),
3. översiktsplan (3 kap.),
4. reglering med detaljplan och områdesbestämmelser (4 kap.),
5. att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser (5 kap.),
6. genomförandet av detaljplaner (6 kap.),
7. regional fysisk planering (7 kap.),
8. krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser

(8 kap.),

9. bygglov, rivningslov och marklov m.m. (9 kap.),
10. genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder (10 kap.),
11. tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder (11 kap.),
12. byggnadsnämnden (12 kap.),
13. överklagande (13 kap.),
14. skadeersättning och inlösen (14 kap.),
15. domstolsprövning m.m. (15 kap.), och
16. bemyndiganden (16 kap.).

3 kap.
5 §
4 Av översiktsplanen ska framgå

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vatten-

områden,

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

bevaras,

1 Prop. 2017/18:266, bet. 2018/19:CU2, rskr. 2018/19:31.

2 Senaste lydelse av

7 kap. 3 § 2017:761

7 kap. 6 § 2011:335

7 kap. 9 § 2017:761.

3 Senaste lydelse 2011:335.

4 Senaste lydelse 2018:1370.

SFS

2018:1732

Publicerad
den

23 november 2018

background image

2

SFS

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa

gällande miljökvalitetsnormer,

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och

samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer
och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses

i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,

7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan

följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt
på hur sådana risker kan minska eller upphöra, och

8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt

den gör det och skälen för avvikelsen.

8 §5 När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i
planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen, landstinget och de kom-
muner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de
andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett vä-
sentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt

och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för

förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har bety-
delse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.

14 §6 Innan utställningen äger rum ska kommunen skicka planförslaget
och kungörelsen till länsstyrelsen, landstinget och de kommuner som berörs.

22 § När ett beslut att anta eller ändra översiktsplanen har fått laga kraft,
ska kommunen utan dröjsmål skicka följande handlingar till Boverket, läns-
styrelsen, landstinget och de kommuner som berörs:

1. översiktsplanen,
2. den samrådsredogörelse som avses i 11 §,
3. det granskningsyttrande som avses i 16 §,
4. det utlåtande som avses i 17 §, och
5. ett protokollsutdrag med beslutet.

5 kap.
29 §
När detaljplanen har antagits ska kommunen skicka ett meddelande
om detta till

1. länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten,
2. de kommuner som är berörda och till landstinget om det i länet ska ske

planering enligt 7 kap., och

3. dem som anges i 11 § första stycket 2 och 3 och dem som får överklaga

enligt 13 kap. 12 eller 13 § och

a) senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte

blivit tillgodosedda, eller

b) har rätt att överklaga beslutet enligt 13 kap. 11 § andra stycket 1.
Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och upplys-

ningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra.

5 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2017:965.

6 Senaste lydelse 2017:965.

2018:1732

background image

3

SFS

Kommunen ska till länsstyrelsen skicka det granskningsutlåtande som av-

ses i 23 § tillsammans med meddelandet om att planen har antagits, om kom-
munen inte redan har skickat utlåtandet enligt 24 §.

7 kap. Regional fysisk planering
1 §
Regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län.
Landstinget ansvarar för denna planering.

Landstinget ska
1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,
2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2�4 §§ eller förslag till ändring

av en sådan plan,

3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,
4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö

till länsstyrelsen, andra berörda landsting och de kommuner, regionala kollek-
tivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs,

5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under utställnings-

tiden i fråga om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen,

6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bo-

städer kan tillgodoses, och

7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan

och dess effekter.

Landstinget ska lämna regeringen de uppgifter om den regionala fysiska

planeringen som regeringen begär.

Regionplan
2 §
En regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och
vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och bygg-
nadsverk som har betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för beslut
om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Regionplanen är inte bindande.

3 § Av regionplanen ska det framgå

1. hur hänsyn har tagits till allmänna intressen enligt 2 kap., hur riksin-

tressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken har tillgodosetts och på vilket sätt
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken har följts,

2. hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med den reg-

ionala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional transportinfrastruktur,
trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning
samt nationella och andra regionala och kommunala mål, planer och pro-
gram av betydelse för en hållbar utveckling i länet, och

3. hur planen är avsedd att genomföras.
I fråga om strategisk miljöbedömning gäller 3 kap. 4 § andra och tredje

styckena. Vid tillämpningen ska det som sägs där om översiktsplan i stället
gälla regionplan och det som sägs om kommunen gälla landstinget.

Länsstyrelsens granskningsyttrande över planförslaget ska redovisas till-

sammans med regionplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en
viss del, ska det anmärkas i planen.

4 § Regionplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av
den tydligt framgår.

5 § Bestämmelserna i 3 kap. 7 § 2 och 3 och 8�18 §§ om samråd, utställ-
ning och granskning gäller i tillämpliga delar också i fråga om förslag till

2018:1732

background image

4

SFS

regionplan eller förslag till ändring av en sådan plan. Vid tillämpningen ska
det som sägs där om översiktsplan i stället gälla regionplan och det som sägs
om kommunen i stället gälla landstinget. Utställningstiden ska dock vara
minst tre månader.

Prövning av regionplanens aktualitet
6 §
Landstinget ska minst en gång under fullmäktiges mandattid pröva om
regionplanen är aktuell i förhållande till kraven i 2�4 §§ (aktualitetspröv-
ning). Vid denna prövning ska landstinget begära länsstyrelsens och berörda
kommuners synpunkter i fråga om sådana intressen som anges i 7 och 8 §§.

7 § När landstinget begär länsstyrelsens synpunkter enligt 6 §, ska länssty-
relsen redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankom-
munala intressen som kan ha betydelse vid aktualitetsprövningen. Syn-
punkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse. Av redogörelsen
ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till planen.

8 § När landstinget begär berörda kommuners synpunkter enligt 6 §, ska
kommunerna redovisa sina synpunkter i fråga om sådana kommunala intressen
som kan ha betydelse vid aktualitetsprövningen.

Beslut om regionplan
9 §
Landstingsfullmäktige beslutar i frågor om antagande, aktualitetspröv-
ning och ändring av en regionplan.

Expediering av beslut
10 §
När landstinget antar, prövar aktualiteten hos eller ändrar en region-
plan ska det

1. senast dagen efter att beslutet tillkännagetts skicka ett meddelande om

tillkännagivandet och ett protokollsutdrag med beslutet till länsstyrelsen och
kommunerna i länet, och

2. skicka planen eller beslutet om aktualitetsprövning till Boverket, läns-

styrelsen och kommunerna i länet när beslutet har fått laga kraft.

Underlag från andra myndigheter
11 §
Om landstinget begär det, ska länsstyrelsen, andra berörda landsting
och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndig-
heter som berörs lämna det underlag som behövs för att landstinget ska kunna
fullgöra de uppgifter som anges i 1 § andra stycket.

11 kap.
1 §
7 Detta kapitel innehåller bestämmelser om

1. tillsynen allmänt, möjlighet att få ett ingripandebesked samt skyldighet

att ge tillträde och lämna upplysningar för tillsynen,

2. tillsynen över kommunala beslut,
3. förelägganden som behövs för att regler, domar och beslut ska följas,
4. genomförande på den försumliges bekostnad och förbud mot fortsatt

arbete eller användning av byggnadsverk,

5. ingripanden mot kontrollanter och kontrollansvariga,

7 Senaste lydelse 2013:306.

2018:1732

background image

5

SFS

6. att förelägganden och förbud får förenas med vite eller ska genomföras

omedelbart,

7. handräckning,
8. anteckningar av förelägganden och förbud i fastighetsregistret samt verkan

av förelägganden och förbud vid ägarbyte,

9. byggsanktionsavgifter,
10. överlåtelse av egendom efter en överträdelse,
11. tystnadsplikt, och
12. avgift vid tillsyn.

13 kap.
1 §
8 Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som gäller
för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725):

1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,
2. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta,

ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser,

3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta

beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och
andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,

4. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta,

ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,

5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna

för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och
om generella villkor för sådan betalning,

6. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden,
7. kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal, och
8. landstingsfullmäktiges beslut om regionplan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. En regionplan enligt 7 kap. ska antas senast den 31 december 2022.
3. En regionplan som har antagits enligt äldre bestämmelser ska gälla som

regionplan enligt 7 kap.

4. �ldre bestämmelser gäller fortfarande
a) för ärenden om regionplaner och översiktsplaner som har påbörjats före

den 1 januari 2019, och

b) vid överklagande och överprövning av beslut om sådana regionplaner

och vid överklagande av beslut om sådana översiktsplaner till dess målet
eller ärendet är slutligt avgjort.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2017:761.

2018:1732

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.