SFS 1993:419 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1993:419 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
SFS 1993_419 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987_10)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:419
Utkom från trycket
den 8 juni 1993

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 § plan- och bygglagen

(1987:10)2 skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och

vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av
den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generatio-
ner.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

G�REL THURDIN

Ulf Andersson
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

1

Prop. 1992/93: 180, bet. 1992/93: JoU 14, rskr. 1992/93:344.

2

Lagen omtryckt 1992: 1769.

1044

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.