SFS 1993:559 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1993:559 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
SFS 1993_559 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987_10)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:559

Utkom från trycket
den 16 juni 1993

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 kap. 8 § plan- och bygglagen

(1987: 10)2 skall ha följande lydelse.

14 kap.

8 § �gare och innehavare av särskild rätt till fastigheter har rätt till
ersättning av kommunen, om skada uppkommer till följd av att

1. bygglov vägras till att ersätta en riven eller genom olyckshändelse

förstörd byggnad med en i huvudsak likadan byggnad och ansökan om
bygglov har gjorts inom fem år från det att byggnaden revs eller förstördes,

2. rivningsförbud meddelas i detaljplan eller områdesbestämmelser el-

ler rivningslov vägras med stöd av 8 kap. 16 § 2 eller 3,

3. skyddsbestämmelser för byggnader som avses i 3 kap. 12 § meddelas i

en detaljplan eller i områdesbestämmelser,

4. bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdlä-

ge inom sådana områden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket meddelas i
områdesbestämmelser,

5. marklov vägras med stöd av 8 kap. 18 § första stycket 2 eller 3.
Rätt till ersättning föreligger i fall som avses i första stycket 1, om

byggnaden förstörts genom olyckshändelse. I övriga fall som avses i första
stycket 1 och i fall som avses i första stycket 2 föreligger rätt till ersättning,
om skadan är betydande i förhållande till värdet av berörd del av fastighe-
ten. 1 fall som avses i första stycket 3 � 5 föreligger rätt till ersättning, om
skadan medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom
berörd del av fastigheten.

1

Prop. 1992/93:226. bet. 1992/93: JoU 15. rskr. 1992/93:352.

2

Lagen omtryckt 1992: 1769.

1232

background image

SFS 1993:559

Medför beslut som avses i första stycket att synnerligt men uppkommer

vid användningen av fastigheten, är kommunen skyldig att lösa fastighe-

ten, om ägaren begär det.

Vid tillämpningen av andra och tredje styckena skall även beaktas andra

beslut som avses i första stycket samt beslut enligt 3 kap. 2 § lagen
(1988:950) om kulturminnen m. m., 5, 8, 9, 11 och 19 §§ naturvårdslagen
(1964:822), förbud enligt 20 § andra stycket och 21 § andra stycket samma

lag och beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429) och 19 kap. 2§
vattenlagen (1983:291), under förutsättning att besluten meddelats inom

tio år före det senaste beslutet. Dessutom skall beaktas sådan inverkan av
hänsynstaganden enligt 30 § skogsvårdslagen som i särskilda fall har in-
trätt inom samma tid. Har talan eller rätt till ersättning eller inlösen med
anledning av nyss angivna beslut förlorats på grund av bestämmelserna i

15 kap. 4 § eller motsvarande bestämmelser i lagen om kulturminnen

m.m., naturvårdslagen eller vattenlagen, utgör detta förhållande inte något
hinder mot att beslutet beaktas.

Har kommunen efter föreläggande enligt 12 kap. 6 § beslutat om riv-

ningsförbud eller skyddsbestämmelser som avses i första stycket 2 eller 3
för att tillgodose ett riksintresse enligt lagen (1987:12) om hushållning
med naturresurser m.m., är staten skyldig att ersätta kommunen dess
kostnader för ersättning eller inlösen. I fall som avses i första stycket 4 och
5 är ägaren till den anläggning för vilken skydds- eller säkerhetsområdet
har beslutats skyldig att ersätta kommunen dess kostnader för ersättning

eller inlösen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

G�REL THURDIN

Ulf Andersson
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

1233

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.