SFS 1993:695 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1993:695 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
SFS 1993_695 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987_10)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:695
Utkom från trycket
den 21 juni 1993

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 3 § och 16 kap. 1 § plan-

och bygglagen (1987: 10)2 skall ha följande lydelse.

9 kap.

3 § För arbeten som kräver lov skall det finnas en ansvarig arbetsledare
som har utsetts av byggherren. Om arbetena är av mindre omfattning, kan
dock byggnadsnämnden bestämma att ansvarig arbetsledare inte skall

utses. För skilda delar av ett arbete kan olika ansvariga arbetsledare utses.
En av dem skall samordna deras uppgifter.

Till ansvarig arbetsledare får utses endast den som har fått godkännande

(riksbehörighet) av de organ som regeringen bestämmer eller den som
byggnadsnämnden godkänner för ett visst arbete. Riksbehörighet får med-
delas för visst slag av arbete och får begränsas till viss tid.

Den ansvarige arbetsledaren skall leda och ha fortlöpande tillsyn över

arbetena så att de utförs på föreskrivet sätt. Han skall vara närvarande vid
byggnadsnämndens besiktningar.

Om byggnadsnämnden finner att den ansvarige arbetsledaren har åsido-

satt sina skyldigheter, får nämnden ta ifrån honom ledningen av arbetet.
Om han grovt har åsidosatt sina skyldigheter, kan nämnden besluta att han

under viss tid inte får vara ansvarig arbetsledare inom kommunen. Nämn-
den skall anmäla sådana beslut till det organ som meddelat riksbehörighe-
ten. Om en ansvarig arbetsledare med riksbehörighet grovt har åsidosatt
sina skyldigheter, får organet återkalla godkännandet av honom.

1

Prop. 1992/93:239, bet. 1992/93: NU32, rskr. 1992/93:384.

2

Lagen omtryckt 1992: 1769.

1410

background image

16 kap.

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de föreskrifter om krav på byggnader m. m. som utöver bestämmelser-
na i 3 kap. behövs

1. till skydd tor liv, personlig säkerhet eller hälsa,

2. för en lämplig utformning av byggnader och andra anläggningar samt

tomter och allmänna platser,

3. för kontroll av att föreskrifter som avses i 1 efterlevs.
Regeringen bestämmer vilka organ som får besluta om godkännande

(riksbehörighet) för den som skall utföra sådan kontroll som föreskrivits
med stöd av första stycket 3.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom i

fråga om 3 kap 7 §, i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 3
kap.

SFS 1993:695

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Ulf Andersson
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

1411

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.