SFS 1993:1609 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1993:1609 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
SFS 1993_1609 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987_10)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1609 Lag

om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

Utkom från trycket

den 29 december 1993

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 13 kap. 7 § plan- och bygglagen

(1987:10)2 ordet ⬝överbefälhavaren⬝ skall bytas ut mot ⬝Försvarsmak-
ten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

G�REL THURDIN

Ulf Andersson
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

1

Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

4062

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.