SFS 1994:847 Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m.

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1994:847 Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m.
SFS 1994_847 Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:847

Utkom från trycket
den 22 juni 1994

Lag
om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m.;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (byggna-

der och andra anläggningar) och byggprodukter.

Med byggprodukt avses i lagen en produkt som är avsedd att stadigva-

rande ingå i ett byggnadsverk och som har betydelse för byggnadsverkets
egenskaper i de avseenden som anges i 2 § första stycket 1 -6.

Tekniska egenskapskrav på byggnadsverk

2 § Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av
normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentli-
ga tekniska egenskapskrav i fråga om

1. bärförmåga, stadga och beständighet,

2. säkerhet i händelse av brand,

1

Prop. 1993/94:178, bet. 1993/94: BoU 18, rskr. 1993/94:372.

1647

background image

SFS 1994:847

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,

4. säkerhet vid användning,

5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för avsett ändamål,

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse-

eller orienteringsförmåga, och

9. hushållning med vatten och avfall.

De tekniska egenskapskraven skall iakttas med beaktande av de var-

samhetskrav som finns i 3 kap. 10-14 §§ plan- och bygglagen (1987:10).

Byggnadsverk skall underhållas så att deras egenskaper i de hänseenden

som avses i första stycket i huvudsak bevaras.

3 § Särskilda bestämmelser om byggnadsarbeten, tillsyn, kontroll och
påföljder finns i 9 och 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10).

Byggprodukter

Lämplighetskrav

4 § Byggprodukter skall vara lämpliga för avsedd användning för att få
ingå i byggnadsverk. En byggprodukt är lämplig, om den har sådana
egenskaper att det byggnadsverk i vilket den skall ingå, rätt projekterat och
uppfört, kan uppfylla kraven enligt 2 § första stycket 1- 6.

5 § Byggprodukter som uppfyller kravet på lämplighet enligt 4 § eller
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 22 § får släppas ut på
marknaden och användas för avsett ändamål.

Märkning

6 § Om en byggprodukt skall EG-märkas enligt en föreskrift som har

meddelats med stöd av 22 § 3 gäller bestämmelserna i lagen (1992:1534)
om EG-märket.

Tillsyn

7 § Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer skall utöva
tillsyn över att bestämmelserna i 4 - 6 §§ och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av 22 § följs.

8 § En tillsynsmyndighet har rätt att hos den som tillverkar, importerar,

saluför eller använder byggprodukter som omfattas av tillsynen

1. få tillgång till produkter för kontroll,

2. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och

3. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte

bostäder.

En tillsynsmyndighet får begära handräckning av kronofogdemyndighe-

ten för att genomföra de åtgärder som avses i första stycket.

9 § Om det är motiverat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet
meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att 5 §
och de föreskrifter som har meddelats med stöd av 22 § skall följas.

1648

background image

10 § Om en byggprodukt har EG-märkts trots att den inte överensstäm-

mer med de krav som gäller för EG-märkning, får en tillsynsmyndighet
förelägga tillverkare, importör eller den som saluför byggprodukten att

1. upphöra med användningen av EG-märket,

2. återkalla osålda produkter, eller
3. ta bort EG-märket.

Ett sådant föreläggande gäller till dess att produkten överensstämmer

med kraven.

11 § Förelägganden och förbud enligt 9 eller 10 § får förenas med vite.

�verklagande och verkställighet

12 § En tillsynsmyndighets beslut enligt 9 eller 10 § eller enligt föreskrif-

ter som meddelats med stöd av 22 § får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut om förbud gäller omedelbart.

Anordningar i byggnadsverk

13 § Anordningar som avser att tillgodose kraven i 2 § första stycket 2 -

4, 6 och 8 skall hållas i stånd.

14 § För hissar och värmeanordningar skall bestämmelserna i 6 - 12 §§

gälla i tillämpliga delar.

Funktionskontroll

15 § Om det är särskilt föreskrivet att funktionen hos ventilationssystem
skall kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i

byggnader i enlighet med 2 § första stycket 3 - 6 skall funktionskontrollen
utföras av en sakkunnig (funktionskontrollant). Funktionskontrollanten
skall utses av byggnadens ägare.

16 § Till funktionskontrollant får utses endast den som har fått godkän-

nande (riksbehörighet) av ett organ som ackrediterats för detta ändamål
enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller den som fått god-
kännande för viss kontroll av den eller de kommunala nämnder som
fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

17 § Om den kommunala nämnd som avses i 16 § finner att funktions-

kontrollanten har åsidosatt sina skyldigheter får nämnden besluta att en
annan funktionskontrollant skall utses. Nämnden skall, i de fall funktions-
kontrollanten har riksbehörighet, anmäla sitt beslut till det organ som
meddelat riksbehörigheten.

Nämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1649

SFS 1994:847

background image

SFS 1994:847

Typgodkännande och tillverkningskontroll

18 § Efter ansökan kan prövas om vissa slag av material, konstruktioner

eller anordningar får användas i byggnadsverk (frivilligt typgodkännande).

Om det behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, får

regeringen föreskriva att material, konstruktioner eller anordningar får
användas i byggnadsverk endast efter godkännande (obligatoriskt typgod-
kännande).

Vid meddelande av typgodkännande får bestämmas att fortlöpande

kontroll skall utföras (tillverkningskontroll). �ven utan samband med
typgodkännande får efter ansökan bestämmas att tillverkningskontroll
skall utföras.

19 § Typgodkända eller tillverkningskontrollerade material, konstruk-

tioner och anordningar skall förutsättas uppfylla kraven enligt 2 § i de
avseenden som godkännandet eller kontrollen gäller.

20 § Typgodkännande och beslut om tillverkningskontroll som avses i

18 § meddelas av de organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt
14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Bemyndiganden

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de närmare föreskrifter som behövs för att byggnadsverk skall
uppfylla kraven enligt 2 § första stycket.

22 § För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) får regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter

1. om krav på byggprodukter för att de enligt 4 § skall vara lämpliga för

avsedd användning,

2. om bestyrkande av överensstämmelse med gällande krav på byggpro-

dukter, hissar eller värmeanordningar,

3. om märkning av byggprodukter, hissar och värmeanordningar som

förutsättning för att de skall få släppas ut på marknaden och användas, och

4. om sådana byggprodukter som är av mindre betydelse med hänsyn

till hälsa och säkerhet och där tillverkaren har utfärdat en försäkran om
byggprodukternas överensstämmelse med allmänt erkänd och tillämpad
teknik.

23 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för kontroll av att föreskrif-
ter utfärdade med stöd av 21 § följs och att sådana anordningar som avses i

13 § hålls i stånd.

24 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de föreskrifter om funktionskontrollanter som behövs utöver
bestämmelserna i 15 - 17 §§.

25 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

1650

background image

meddela närmare föreskrifter om typgodkännanden och tillverkningskon-
troll.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995, då byggproduktlagen

(1992:1535) skall upphöra att gälla.

2. Den nya lagen skall inte tillämpas i ärenden enligt plan- och bygglagen

(1987:10) som avgjorts av kommunen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN
(Näringsdepartementet)

SFS 1994:847

1651

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.