SFS 1994:1589 Lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m.

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1994:1589 Lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m.
SFS 1994_1589 Lag om ändring i lagen (1994_847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1589

Utkom från trycket
den 27 december 1994

Lag

om ändring i lagen (1994:847) om tekniska
egenskapskrav på byggnadsverk, m. m.;

utfärdad den 8 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:847) om

tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. att 6 och 10 §§ skall ha
följande lydelse.

6 § Om en byggprodukt skall CE-märkas enligt en föreskrift som har
meddelats med stöd av 22 § 3 gäller bestämmelserna i lagen (1992:1534)
om CE-märkning.

10 § Om en byggprodukt har CE-märkts trots att den inte överensstäm-
mer med de krav som gäller för CE-märkning, får en tillsynsmyndighet
förelägga tillverkare, importör eller den som saluför byggprodukten att

1. upphöra med användningen av CE-märkningen,

2. återkalla osålda produkter, eller
3. ta bort CE-märkningen.
Ett sådant föreläggande gäller till dess att produkten överensstämmer

med kraven.

På regeringens vägnar

J�RGEN ANDERSSON

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1994/95:39, bet. 1994/95:NU4, rskr. 1994/95:49.

Jfr rådets direktiv 93/68/EEG (EGT nr. L 220. 30.8.1993. s. 1).

6050

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.