SFS 1994:1733 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1994:1733 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
SFS 1994_1733 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987_10)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1733

Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § och 9 kap. 12 § plan-

och bygglagen (1987:10)2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 § Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelse-
miljön utformas med hänsyn till behovet av

1. skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor

och andra olyckshändelser,

2. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna

av stridshandlingar,

3. hushållning med energi och vatten samt goda klimatiska och hygi-

eniska förhållanden,

4. trafikförsörjning och god trafikmiljö,

5. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-

måga att använda området,

6. förändringar och kompletteringar.
Inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse

skall det finnas lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse samt
möjlighet att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.

9 kap.

12 §3 Om en sådan försäkring för byggnadsarbeten behövs som avses i

lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring, får byggnadsarbetena inte på-
börjas förrän bevis om försäkringen företetts för byggnadsnämnden. Det-
samma gäller om ett besked om skyddsrum krävs enligt 6 kap. 8 § lagen
(1994:1720) om civilt försvar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Fredrik Damgren
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

1

Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95: FöU2, rskr. 1994/95:80.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

3

Senaste lydelse 1994:852.

6334

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.