SFS 1995:1405 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

SFS 1995_1405 Lag om ändring i anläggningslagen (1973_1149)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2652

SFS 1995:1405
Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om anläggningslagen

(1973:1149)2

1

dels att i 4, 9, 13 a, 13 c, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32 a, 33, 34

och 43 §§ ordet "fastighetsbildningsmyndighet" i olika böjningsformer
skall bytas ut mot "lantmäterimyndighet" i motsvarande form,

dels att 34 § skall ha följande lydelse.

34 § Sedan en förrättning enligt denna lag har avslutats och vunnit laga
kraft skall uppgift om den snarast möjligt föras in i fastighetsregistret. Har
förrättningen överklagats, skall uppgiften föras in i registret snarast möjligt
sedan domstolens avgörande vunnit laga kraft.

Uppgift om anläggningsbeslut som har kunnat överklagas särskilt får fö-

ras in i registret även om förrättningen inte har avslutats. Uppgiften får
dock inte föras in innan beslutet har vunnit laga kraft.

När ett beslut eller en åtgärd vid en avslutad förrättning har överklagats

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2

Lagen omtryckt 1992:1148.

background image

SFS 1995:1405

eller när ett anläggningsbeslut har överklagats särskilt, får trots detta upp-
gift med anledning av förrättningen eller beslutet föras in i registret i fråga
om sådan del som uppenbart inte berörs av överklagandet. Detsamma gäller
när ett domstolsavgörande i mål enligt denna lag har överklagats.

Anteckning skall även göras när ett förrättningsbeslut har upphört att

gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildnings-

myndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastig-
hetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

På regeringens vägnar

ANNA UNDH

Fredrik Damgren
(Miljödepartementet)

2653

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.