SFS 1995:1412 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1995:1412 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
SFS 1995_1412 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987_10)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1412
Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 15 kap. 3 § plan- och bygglagen

(1987:10)2 ordet ⬝fastighetsbildningsmyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝lant-
mäterimyndigheten⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildnings-

myndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastig-
hetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Fredrik Damgren
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

2656

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.