SFS 1995:1415 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

SFS 1995_1415 Lag om ändring i lagen (1994_448) om pantbrevsregister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1415
Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1995:1197) om ändring i plan- och
bygglagen (1987:10);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1197) om

ändring i plan- och bygglagen (1987:10)2

dels att i 5 kap. 20 § ordet ”fastighetsbildningsmyndigheten” skall bytas

ut mot ”lantmäterimyndigheten”,

dels att i 5 kap. 31 § och 6 kap. 13 § orden ”fastighetsregistermyndig-

heten och fastighetsbildningsmyndigheten” skall bytas ut mot ”lantmäteri-
myndigheten”,

dels att det i övergångsbestämmelserna skall föras in en ny punkt, 3, av

följande lydelse.

3. Vad som sägs om orden ”fastighetsbildningsmyndigheten” och ”fas-

tighetsregistermyndigheten” i äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som
inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndig-
het och fastighetsregistermyndighet.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Fredrik Damgren

(Miljödepartementet)

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

2658

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.