SFS 1996:1315 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

SFS 1996_1315 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987_10)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1315
Utkom från trycket
den 16 december 1996

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 7 § och 6 kap. 13 § plan-

och bygglagen (1987:10)2 skall ha följande lydelse.

5 kap.

7 §3 Utöver vad som enligt 3 § skall redovisas i detaljplanen får i planen
meddelas bestämmelser om

1. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 § första stycket, 6 § första

stycket 2 och 3, andra stycket samt tredje stycket 2, 8 § första och tredje
styckena samt 9 § första och andra styckena,

2. den största omfattning i vilken byggande över och under markytan får

ske och, om det finns särskilda skäl med hänsyn till bostadsförsörjningen
eller miljön, även den minsta omfattning i vilken byggandet skall ske,

3. byggnaders användning, varvid för bostadsbyggnader kan bestämmas

andelen lägenheter av olika slag och storlek,

4. placering, utformning och utförande av byggnader, andra anläggningar

och tomter, varvid får meddelas varsamhetsbestämmelser för att precisera
kraven i 3 kap. 10 §, skyddsbestämmelser för byggnader som avses i 3 kap.

12 § och för tomter som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk,

miljömässig eller konstnärlig synpunkt, rivningsförbud för byggnader som
avses i 3 kap. 12 § samt sådana bestämmelser i fråga om andra ändringar
av byggnader än tillbyggnader som får utfärdas med stöd av föreskrifter en-
ligt 21 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.,

5. vegetation samt markytans utformning och höjdläge,
6. användning och utformning av allmänna platser för vilka kommunen

inte skall vara huvudman, varvid får meddelas skyddsbestämmelser för så-
dana platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, mil-

jömässig eller konstnärlig synpunkt,

7. stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser,
8. placering och utformning av parkeringsplatser, förbud att använda viss

mark eller byggnader för parkering samt skyldighet att anordna utrymme
för parkering, lastning och lossning enligt 3 kap. 15 § första stycket 6,

9. tillfällig användning av mark eller byggnader, som inte genast behöver

tas i anspråk för det ändamål som anges i planen,

10. markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt trafik-

och väganordningar,

11. skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen och,

om det finns särskilda skäl, högsta tillåtna värden för störningar genom
luftförorening, buller, skakning, ljus eller annat sådant som prövas enligt

miljöskyddslagen (1969:387),

12. principerna för fastighetsindelningen och för inrättande av gemen-

samhetsanläggningar,

1

Prop. 1996/97:34, bet. 1996/97:BoU6, rskr. 1996/97:79.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

3

Senaste lydelse 1995:1197. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2422

background image

SFS 1996:1315

13. skydd för sådana allmänna platser för vilka kommunen är huvudman

och som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt.

I detaljplanen får även meddelas bestämmelser om exploateringssamver-

kan enligt 6 kap. 2 §. Om en detaljplan antas efter det att ett exploaterings-
beslut enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan har vunnit laga
kraft, skall det anges i planen om den skall genomföras enligt nämnda lag.
Skall mark tas i anspråk från någon fastighet vars ägare inte deltar i sam-

verkan, skall planen innehålla uppgift därom.

Planen får inte göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn

till syftet med den. Bestämmelser som närmare reglerar möjligheterna att
bedriva handel får meddelas endast om det finns skäl av betydande vikt.

6 kap.

13§4 Fastighetsplanen antas av byggnadsnämnden eller, om planen har
upprättats gemensamt med detaljplanen och denna ej skall antas av
nämnden, av den som antar detaljplanen.

Kommunen skall på planhandlingarna anteckna datum då beslutet vunnit

laga kraft. Om ett förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket har medde-
lats, skall även datum för förordnandet antecknas. Snarast möjligt efter det

att beslutet att anta fastighetsplanen har vunnit laga kraft skall ett exemplar
av planen, planbeskrivningen och fastighetsförteckningen sändas till lant-

mäterimyndigheten, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om handlingarna inte kan sändas till myndigheten inom två veckor från

det att planen vunnit laga kraft, skall myndigheten genast underrättas om

innehållet i handlingarna.

I de fall detaljplanen enligt 5 § skall anses ha den utformning som fram-

går av fastighetsplanen skall kommunen ange avvikelsen på detaljplanen
samt sända ett exemplar av detaljplanen och de handlingar som anges i
andra stycket till länsstyrelsen respektive underrätta länsstyrelsen om inne-
hållet i dessa enligt tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

JÖRGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren

4

Senaste lydelse 1995:1197.

2423

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.