SFS 1997:618 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1997:618 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
SFS 1997_618 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987_10)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:618
Utkom från trycket
den 8 juli 1997

1181

1

Prop. 1996/97:92, bet. 1996/97: TU8, rskr. 1996/97:202.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 30 § och 14 kap. 1 § plan-

och bygglagen (1987:10)2 skall ha följande lydelse.

6 kap.

30 § Kommunen skall svara för underhållet av gator och sådana andra all-
männa platser som kommunen är huvudman för. Denna underhållsskyldighet
består även om detaljplanen för området upphävs.

�r staten väghållare inom område med detaljplan, skall, med den begräns-

ning som anges i 29 § andra stycket, staten svara för underhållet av allmän
väg i enlighet med föreskrifterna i väglagen (1971:948).

Om underhåll av vägar och andra allmänna platser med enskilda väghål-

lare finns bestämmelser i anläggningslagen (1973:1149).

14 kap.

1 § Mark som enligt en detaljplan skall användas för allmänna platser för

vilka kommunen är huvudman samt annan mark som enligt planen skall an-
vändas för annat än enskilt bebyggande är kommunen skyldig att lösa, om
fastighetsägaren begär det. Mark som enligt planen skall användas för all-
männa platser för vilka någon annan än kommunen är huvudman, är den
samfällighet som finns eller skall bildas för ändamålet skyldig att förvärva
med äganderätt, nyttjanderätt eller annan särskild rätt, om fastighetsägaren
begär det. Motsvarande skyldighet gäller för staten eller kommunen som
väghållare enligt väglagen (1971:948). Samfälligheten eller väghållaren får
bestämma om förvärvet skall avse äganderätt, nyttjanderätt eller annan sär-
skild rätt.

Om detaljplanen medger tillfällig användning av mark, skall första stycket

background image

SFS 1997:618

inte tillämpas beträffande marken under den tid då sådan användning får
pågå.

I fråga om mark som är belägen inom ett samverkansområde enligt lagen

(1987:11) om exploateringssamverkan gäller särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

J�RGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren
(Inrikesdepartementet)

1182

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.