SFS 2020:13 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2020:13 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2020-13.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 23 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha följande lydelse.

9 kap.
4 a §
2 Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en-
eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som

1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller

en komplementbyggnad,

2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med

stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter
i fråga om ett komplementbostadshus eller 25,0 kvadratmeter i fråga om en
komplementbyggnad,

3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter,
4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och
5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0

meter.

Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett

sådant komplementbostadshus som avses i första stycket.

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen

än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Sådan åtgärd får även
vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastruktur-
förvaltare medger det.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:31, bet. 2019/20:CU6, rskr. 2019/20:138.

2 Senaste lydelse 2014:477.

SFS

2020:13

Publicerad
den

28 januari 2020

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar