SFS 2020:76 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

SFS2020-76.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen
(2010:900)2

dels att nuvarande 5 kap. 11 a–11 c §§ ska betecknas 5 kap. 11 c–11 e §§,
dels att 3 kap. 2–10 och 12–28 §§, 4 kap. 33 b och 34 §§, 5 kap. 6–7 a,

11, 14, 18, 18 a, 22, 25, 32, 38 a, 38 b och 39 §§, 7 kap. 1, 3, 5–7 och 10 §§,
11 kap. 10 §, 13 kap. 1, 2 och 4 §§, 16 kap. 1 och 1 a §§ och rubrikerna
närmast före 3 kap. 7 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 23 och 27 §§ ska sättas närmast

före 3 kap. 27 respektive 23 §,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 3 kap. 6 a, 6 b, 9 a, 18 a och

19 a §§ och 5 kap. 11 a och 11 b §§, och närmast före 3 kap. 2 och 3 §§ nya
rubriker av följande lydelse.

3 kap.
Översiktsplanens syfte
2 §
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utveck-
lingen av den fysiska miljön.

Planen ska även ge vägledning för beslut om
1. hur mark- och vattenområden ska användas, och
2. hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Planen är inte bindande.

Översiktsplanens innehåll
3 §
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om den
avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen.
Grunddragen ska framgå av en karta.

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda mil-

jön ska användas, utvecklas och bevaras.

4 §3 Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med
hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för
sådana beslut som avses i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 eller
4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas.

1 Prop. 2019/20:52, bet. 2019/20:CU7, rskr. 2019/20:168.

2 Senaste lydelse av

5 kap. 11 a § 2014:900

5 kap. 11 b § 2014:900

5 kap. 11 c § 2014:900.

3 Senaste lydelse 2017:965.

SFS

2020:76

Publicerad
den

3 mars 2020

background image

2

SFS

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att
1. riksintressen ska tillgodoses,
2. gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas, och
3. förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas.

5 §4 Av översiktsplanen ska även följande framgå

1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och

samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål,
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,

3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses

i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,

4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan

följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt
på hur sådana risker kan minska eller upphöra,

5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt

den gör det och skälen för avvikelsen, och

6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner

eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas

i planen.

6 § Översiktsplanen ska utformas så att innebörden av den tydligt framgår.

Planen får för en viss del av kommunen redovisas med en annan detalj-

eringsgrad än för kommunen i övrigt.

6 a § Kommunen ska i översiktsplanen redovisa planens väsentliga konse-
kvenser.

6 b § Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som avses
i 9 § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd
av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska kommunen redovisa miljökonsekvenser i
översiktsplanen på ett sätt som uppfyller kraven i 6 kap. 11, 12 och 16 §§
miljöbalken.

Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses

i 9 § andra stycket, ska kommunen i planen redovisa skälen för sin bedöm-
ning i den frågan.

Att ta fram en översiktsplan


7 §5 Innan kommunen antar en översiktsplan ska kommunen

1. upprätta ett förslag till plan som uppfyller kraven i 3–6 b §§,
2. vid upprättandet av förslaget genomföra ett samråd enligt 8–11 §§, och
3. låta förslaget granskas enligt 12–18 a §§.

8 §6 När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska kommunen
samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Kom-
munen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter,
sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av
förslaget tillfälle att delta i samrådet.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt

och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

4 Senaste lydelse 2018:1732.

5 Senaste lydelse 2017:965.

6 Senaste lydelse 2019:949.

2020:76

background image

3

SFS

Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för

förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har
betydelse för bedömningen av förslaget.

9 §7 Inom ramen för samrådet enligt 8 § ska kommunen undersöka om
genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Undersökningen ska ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 §
miljöbalken och föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till
den bestämmelsen.

Kommunen ska efter undersökningen avgöra frågan i ett särskilt beslut på

det sätt och med det innehåll som anges i 6 kap. 7 § första och andra
styckena miljöbalken.

Kraven enligt första och andra styckena gäller inte om frågan om

betydande miljöpåverkan redan är avgjord i föreskrifter som regeringen har
meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken.

9 a § Om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betyd-
ande miljöpåverkan, ska kommunen inom ramen för samrådet enligt 8 §
även uppfylla kraven på avgränsningssamråd i 6 kap. 9 och 10 §§ miljö-
balken.

Trots det som sägs i 6 kap. 6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med andra

myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda
av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter enbart samråda
med länsstyrelsen.

10 § Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt

1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga

om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till vid beslut
om användningen av mark- och vattenområden,

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses,

att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att redovis-
ningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig
med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vatten-

områden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt,
och

5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med

hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestäm-

melserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt.

Granskning av kommunens förslag


12 § Kommunen ska låta planförslaget granskas under minst två månader
(granskningstid).

Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för

granskning. Kommunen ska också se till att samrådsredogörelsen och det
förslag som samrådet har avsett finns tillgängliga.

7 Senaste lydelse 2017:965.

2020:76

background image

4

SFS

13 § Kommunen ska före granskningstidens början kungöra att planför-
slaget finns tillgängligt för granskning. Kommunen ska anslå kungörelsen
på kommunens anslagstavla och införa den i en ortstidning. Av kungörelsen
ska det framgå

1. var planförslaget hålls tillgängligt för granskning,
2. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det senast under

granskningstiden, och

3. på vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget ska lämnas.
Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och

ärenden hos myndighet m.m.

14 §8 Kommunen ska senast den dag då kungörelsen anslås på kommun-
ens anslagstavla skicka planförslaget och kungörelsen till länsstyrelsen,
regionen och de kommuner som berörs.

15 § Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra det skrift-
ligen under granskningstiden.

16 § Länsstyrelsen ska under granskningstiden lämna ett gransknings-
yttrande över planförslaget.

Länsstyrelsen ska i yttrandet enbart ange om
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljö-

balken,

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.

miljöbalken inte följs,

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som

angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med

hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.

17 § Efter granskningstiden ska kommunen i ett särskilt utlåtande sam-
manställa de synpunkter som kommit fram och redovisa de förslag som
synpunkterna gett anledning till.

18 § Om planförslaget ändras väsentligt efter granskningstiden, ska kom-
munen låta förslaget granskas på nytt.

18 a § På kommunens begäran ska länsstyrelsen tillhandahålla ett revide-
rat granskningsyttrande enligt 16 §, om

1. kommunen ändrar planförslaget efter granskningstiden utan att en ny

granskning enligt 18 § äger rum, och

2. länsstyrelsens yttrande till följd av ändringen helt eller delvis inte längre

är relevant.

19 § Kommunfullmäktige beslutar i frågor om antagande av översikts-
planen.


8 Senaste lydelse 2019:949.

2020:76

background image

5

SFS

19 a § Kommunen ska senast dagen efter det att beslutet att anta översikts-
planen har tillkännagetts

1. skicka ett meddelande om detta och ett protokollsutdrag med beslutet

till länsstyrelsen, och

2. hålla planen tillgänglig på sin webbplats.
Skyldigheten enligt första stycket 2 upphör om beslutet upphävs efter ett

överklagande eller när planen inte längre gäller därför att ett beslut att anta
en ny plan har fått laga kraft.

20 § Kommunen ska redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande enligt
16 § tillsammans med översiktsplanen.

21 § Ett beslut att anta översiktsplanen gäller först sedan beslutet har fått
laga kraft.

22 §9 När ett beslut att anta översiktsplanen har fått laga kraft, ska kom-
munen inom sex veckor skicka följande handlingar till Boverket, läns-
styrelsen, lantmäterimyndigheten, regionen och de kommuner som berörs:

1. översiktsplanen,
2. den samrådsredogörelse som avses i 11 §,
3. det granskningsyttrande som avses i 16 §,
4. det utlåtande som avses i 17 §, och
5. ett protokollsutdrag med beslutet.

23 § Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 måna-
der efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige

1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för

översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översikts-
planeringen, och

2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven

i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §.

En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val.
Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en

ny översiktsplan inom den tid som anges där.

24 § När kommunfullmäktige har antagit eller ändrat planeringsstrategin
ska kommunen inom två veckor från det att beslutet har tillkännagetts

1. skicka strategin och ett protokollsutdrag med beslutet till Boverket,

länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs, och

2. hålla strategin tillgänglig på kommunens webbplats, tills en ny strategi

antas.

25 §10 En översiktsplan är aktuell från det att planen har fått laga kraft eller
kommunfullmäktige har antagit en planeringsstrategi enligt 23 § och fram
till 24 månader efter nästa ordinarie val, om inte fullmäktige i en sådan
strategi har bedömt att planen helt eller delvis inte är aktuell.

En översiktsplan upphör att vara aktuell när den tid som anges i första

stycket har löpt ut, om inte fullmäktige innan dess antar en planerings-
strategi.

9 Senaste lydelse 2019:949.

10 Senaste lydelse 2017:965.

2020:76

background image

6

SFS

26 § Länsstyrelsen ska i ett underlag till kommunen redovisa sådana stat-
liga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översikts-
planens aktualitet. Redovisningen ska göras under den andra halvan av tiden
mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige.

I underlaget ska länsstyrelsen ange
1. hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen, och
2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.
Länsstyrelsen ska även lämna ett sådant underlag till kommunen när

kommunen begär det.

27 § En översiktsplan kan ändras för en viss del av kommunen. Den kan
också ändras genom ett tillägg för att tillgodose ett visst allmänt intresse.
Om inte annat följer av 28 §, ska 1–22 §§ tillämpas när planen ändras.

När planen ändras ska sambanden med och konsekvenserna för den som

helhet redovisas.

28 § Om ett förslag till ändring avser endast en viss del av kommunen är
det, trots det som sägs i 12 §, tillräckligt att granskningstiden är sex veckor.

4 kap.


33 b §11 Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut
som avses i 5 kap. 11 a § andra stycket, ska skälen för bedömningen i den
frågan anges i redovisningen enligt 33 § första stycket 4.

34 §12 Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som
avses i 5 kap. 11 a § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har med-
delat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 §
första stycket 4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer
av 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 35, 37 och 43 §§

miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa
bestämmelser, om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för

1. industriändamål,
2. ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för

sammanhållen bebyggelse,

3. en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. en hamn för fritidsbåtar,
5. ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utan-

för sammanhållen bebyggelse,

6. en permanent campingplats,
7. en nöjespark,
8. en djurpark,
9. en spårväg, eller
10. en tunnelbana.

11 Senaste lydelse 2017:965.

12 Senaste lydelse 2017:965.

2020:76

background image

7

SFS

5 kap.


6 §13 Innan kommunen antar en detaljplan ska kommunen ha tagit fram ett
planförslag, samrått om förslaget och låtit det granskas enligt 8–10 och 11–37 §§.

För vissa detaljplaner gäller enligt 7 och 7 a §§ även särskilda bestämmel-

ser.

7 §14 Särskilda bestämmelser om ett utökat planförfarande finns i 11 c §
första stycket, 11 d, 11 e och 17 §§, 18 § andra och tredje styckena samt 25 §
för en detaljplan som

1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens gransknings-

yttrande enligt 3 kap. 16 §,

2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse,

eller

3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Det utökade planförfarandet ska även tillämpas om den del av över-

siktsplanen som har betydelse för planförslaget inte är aktuell enligt 3 kap.
25 § när ärendet påbörjas.

7 a §15 Särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande finns i
11 c § andra stycket, 16 och 18 a §§, 21 § andra stycket och 23 § andra
stycket för en detaljplan som är förenlig med översiktsplanen och läns-
styrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § och som enbart gäller

1. en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken,
eller

2. en åtgärd som har prövats eller ska prövas genom upprättande och

fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan
enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Bestämmelserna om ett samordnat planförfarande är endast tillämpliga

om den del av översiktsplanen som har betydelse för planförslaget är aktuell
enligt 3 kap. 25 § när ärendet påbörjas.

11 §16 I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till
en detaljplan ska kommunen samråda med

1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs,
2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och

boende som berörs,

3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlings-

ordning för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte
gäller, som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhets-
område en berörd fastighet är belägen, och

4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett

väsentligt intresse av förslaget.

Kommunen behöver dock inte samråda med bostadsrättshavare, hyres-

gäster, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är uppenbart att
förslaget saknar betydelse för dem.

För samråd enligt första stycket 2–4 är det tillräckligt att kommunen ger

tillfälle till samråd.

13 Senaste lydelse 2014:900.

14 Senaste lydelse 2014:900.

15 Senaste lydelse 2014:900.

16 Senaste lydelse 2017:965.

2020:76

background image

8

SFS


11 a § Inom ramen för samrådet enligt 11 § ska kommunen undersöka om
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. Undersökningen ska ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 § miljö-
balken och föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den
bestämmelsen.

Kommunen ska efter undersökningen avgöra frågan i ett särskilt beslut på

det sätt och med det innehåll som anges i 6 kap. 7 § första och andra
styckena miljöbalken.

Kraven enligt första och andra styckena gäller inte om frågan om betyd-

ande miljöpåverkan redan är avgjord i föreskrifter som regeringen har
meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken eller om planen omfattas av
undantaget i 6 kap. 3 § andra stycket 1 samma balk.

11 b § Om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betyd-
ande miljöpåverkan, ska kommunen inom ramen för samrådet enligt 11 §
även uppfylla kraven på avgränsningssamråd i 6 kap. 9 och 10 §§ miljö-
balken.

Trots det som sägs i 6 kap. 6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med andra

myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda
av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter enbart samråda
med länsstyrelsen.

14 §17 Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt

1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses,

att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd
enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,

3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vatten-

områden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt,
och

4. verka för att en bebyggelse inte blir olämplig eller ett byggnadsverk

olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion.

Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen

av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av
bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt.

18 §18 När samrådet enligt 11–17 §§ är klart ska kommunen i en under-
rättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid
(granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11 § har
godkänt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas.

Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare,

om alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i 7 §
1 och 2 ska granskningstiden dock vara minst tre veckor och för ett sådant
planförslag som avses i 7 § 3 minst 30 dagar.

Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett

sådant som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på det
sätt som anges i 11 d §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller det har
ändrats väsentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse
granskningstid.

17 Senaste lydelse 2014:900.

18 Senaste lydelse 2017:965.

2020:76

background image

9

SFS

18 a §19 Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 a §, ska kommunen
kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 d § och låta det granskas. Det
som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse granskningstid. Gransk-
ningstiden ska vara minst tre veckor.

Kungörandet får samordnas med det kungörande som ska ske i det andra

ärendet som avses i 7 a §.

22 § Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget,
om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande

bestämmelser,

4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vatten-

områden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt,
eller

5. en bebyggelse annars blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt

med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.

25 §20 Om kommunen efter granskningstiden ändrar sitt förslag väsentligt,
ska kommunen låta granska det ändrade förslaget enligt 18 § första och
andra styckena samt 19–24 §§. Om kommunen bedömer att förslaget är ett
sådant som avses i 7 § och det inte har kungjorts tidigare, ska kommunen
dessutom kungöra det ändrade förslaget på det sätt som anges i 11 d §. Det
som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse granskningstid.

32 §21 När beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft ska kommunen

1. på planhandlingarna anteckna det datum då planen fick laga kraft och,

om ett förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket har meddelats, det
datum då förordnandet meddelades,

2. inom två veckor skicka planen, planbeskrivningen och fastighets-

förteckningen enligt 9 § till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, och

3. med en kungörelse på det sätt som anges i 11 d § eller med ett skriftligt

meddelande underrätta de fastighetsägare som kan ha rätt till ersättning
enligt 14 kap. 5, 6, 7, 9, 10 eller 11 § och dem som enligt 14 kap. 12 § kan
ha motsvarande rätt till ersättning samt i underrättelsen upplysa om inne-
hållet i 15 kap. 5 §.

38 a §22 Vid förlängning av genomförandetiden enligt 4 kap. 24 § behöver
18 § första och andra styckena samt 19–25 §§ inte tillämpas. Samråd enligt
11 § krävs endast med lantmäterimyndigheten och kända sakägare inom det
berörda området.

38 b §23 I fråga om förslag till att upphäva en detaljplan behöver 18 §
första och andra styckena samt 19–25 §§ inte tillämpas när planens genom-
förandetid har gått ut, och upphävandet av planen

1. är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens gransknings-

yttrande enligt 3 kap. 16 §,

19 Senaste lydelse 2014:900.

20 Senaste lydelse 2014:900.

21 Senaste lydelse 2014:900.

22 Senaste lydelse 2015:668.

23 Senaste lydelse 2014:900.

2020:76

background image

10

SFS

2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor

betydelse, och

3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
I fall som avses i första stycket, ska kommunen så snart som möjligt

skicka samrådsredogörelsen eller ett meddelande om var den finns tillgäng-
lig till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Om kommunen efter att samrådet är klart ändrar sitt förslag väsentligt,

ska kommunen trots första stycket låta granska det ändrade förslaget enligt
18 § första och andra styckena samt 19–24 §§.

Bestämmelserna i första–tredje styckena är endast tillämpliga om den del

av översiktsplanen som har betydelse för upphävandet är aktuell enligt
3 kap. 25 § när ärendet påbörjas.

39 §24 I fråga om förslag till och beslut om att anta, ändra eller upphäva
områdesbestämmelser ska kommunen tillämpa bestämmelserna om förslag
till och antagande av en detaljplan i 7 §, 8 § i den del som avser fastighets-
förteckning, 9, 10 och 11 §§, 11 c § första stycket, 11 d–15 §§, 17, 18, 19
och 20 §§, 21 § första stycket, 22 och 22 a §§, 23 § första stycket, 24, 25,
27, 29 och 30 §§, 32 § 1 och 2, 33–35 och 38 §§. Vid tillämpningen ska det
som sägs om detaljplan avse områdesbestämmelserna.

7 kap.


1 §25 Regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län.
Regionen ansvarar för denna planering.

Regionen ska
1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,
2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2–4 §§ eller förslag till ändring

av en sådan plan,

3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,
4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska

miljö till länsstyrelsen, andra berörda regioner och de kommuner, regionala
kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs,

5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under gransknings-

tiden i fråga om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen,

6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av

bostäder kan tillgodoses, och

7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan

och dess effekter.

Regionen ska lämna regeringen de uppgifter om den regionala fysiska

planeringen som regeringen begär.

3 §26 Av regionplanen ska det framgå

1. hur hänsyn har tagits till allmänna intressen enligt 2 kap., hur riks-

intressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken har tillgodosetts och på vilket sätt
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken har följts,

2. hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med den

regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional transportinfrastruk-
tur, trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer för bostadsförsörj-
ning samt nationella och andra regionala och kommunala mål, planer och
program av betydelse för en hållbar utveckling i länet, och

3. hur planen är avsedd att genomföras.

24 Senaste lydelse 2017:965.

25 Senaste lydelse 2019:949.

26 Senaste lydelse 2019:949.

2020:76

background image

11

SFS

Planen ska även ha det innehåll som följer av 3 kap. 6 b §. Vid tillämp-

ningen ska det som sägs där om översiktsplan i stället gälla regionplan och
det som sägs om kommunen gälla regionen.

Länsstyrelsens granskningsyttrande över planförslaget ska redovisas till-

sammans med regionplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en
viss del, ska det anmärkas i planen.

5 §27 Bestämmelserna i 3 kap. 7 § 2 och 3 och 8–18 a §§ om samråd och
granskning gäller i tillämpliga delar också i fråga om förslag till regionplan
eller förslag till ändring av en sådan plan. Vid tillämpningen ska det som
sägs där om översiktsplan i stället gälla regionplan och det som sägs om
kommunen gälla regionen. Granskningstiden ska dock vara minst tre måna-
der.

6 §28 Regionen ska minst en gång under tiden mellan två ordinarie val till
fullmäktige pröva om regionplanen är aktuell i förhållande till kraven i 2–4 §§
(aktualitetsprövning). Vid denna prövning ska regionen begära läns-
styrelsens och berörda kommuners synpunkter i fråga om sådana intressen
som anges i 7 och 8 §§.

7 §29 När regionen begär länsstyrelsens synpunkter enligt 6 §, ska länssty-
relsen i ett underlag till regionen redovisa sådana statliga och mellankom-
munala intressen som kan ha betydelse vid aktualitetsprövningen. I under-
laget ska länsstyrelsen ange

1. hur dessa intressen förhåller sig till regionplanen, och
2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.

10 §30 När regionen antar, prövar aktualiteten hos eller ändrar en region-
plan ska den

1. senast dagen efter att beslutet har tillkännagetts skicka ett meddelande

om tillkännagivandet och ett protokollsutdrag med beslutet till länsstyrelsen
och kommunerna i länet, och

2. skicka planen eller beslutet om aktualitetsprövning till Boverket, läns-

styrelsen och kommunerna i länet när beslutet har fått laga kraft.

När regionen antar eller ändrar en regionplan ska den även skicka planen

till den statliga lantmäterimyndigheten.

11 kap.


10 § När länsstyrelsen enligt 5 kap. 29, 38 eller 39 § har fått ett meddel-
ande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan
eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om
den ska överpröva kommunens beslut eller inte.

Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas

innebära att

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vatten-

områden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,

3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande

bestämmelser, eller

27 Senaste lydelse 2019:949.

28 Senaste lydelse 2019:949.

29 Senaste lydelse 2019:949.

30 Senaste lydelse 2019:949.

2020:76

background image

12

SFS

5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hän-

syn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, över-
svämning eller erosion.

13 kap.


1 §31 Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som
gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725):

1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,
2. kommunfullmäktiges beslut om planeringsstrategi för översikts-

planering,

3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta,

ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser,

4. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta

beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och
andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,

5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta,

ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,

6. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna

för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och
om generella villkor för sådan betalning,

7. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden,
8. kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal,
9. regionfullmäktiges beslut om regionplan, och
10. regionfullmäktiges beslut om aktualitetsprövning av regionplan.

2 § Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de
avser

1. avbrytande av ett planarbete,
2. planbesked enligt 5 kap. 2 §,
3. andra frågor om gatukostnader än de som avses i 1 § 6,
4. villkorsbesked enligt 9 kap. 19 §,
5. förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 §,
6. behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller

slutsamråd,

7. ingripandebesked enligt 11 kap. 7 §, eller
8. en fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, områdesbestäm-

melser eller ett förhandsbesked.

Att tvister rörande gatukostnader prövas av mark- och miljödomstol

framgår av 15 kap. 10 §.

Beslut enligt 3 kap. 9 § andra stycket eller 5 kap. 11 a § andra stycket om

huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas får inte överklagas särskilt.

4 § Följande beslut av länsstyrelsen får inte överklagas:

1. beslut enligt 3 kap. 18 a § om ett reviderat granskningsyttrande,
2. beslut enligt 11 kap. 10 § i frågan om att överpröva kommunens beslut,

eller

3. beslut enligt 11 kap. 12 § om att överprövningsbestämmelserna också

ska gälla lov eller förhandsbesked inom ett visst geografiskt område eller att
ett lov eller förhandsbesked inte ska gälla förrän en överprövning har
avslutats.

31 Senaste lydelse 2019:949.

2020:76

background image

13

SFS

16 kap.


1 §32 Regeringen får meddela föreskrifter om

1. när genomförandet av en detaljplan på grund av en sådan användning

som avses i 4 kap. 34 § andra stycket kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan, och

2. undantag från kommunens skyldighet enligt 5 kap. 32 eller 39 § att

skicka handlingar om detaljplaner eller områdesbestämmelser till läns-
styrelsen.

1 a §33 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om standarder för utformning av

1. översiktsplaner enligt 3 kap.,
2. detaljplaner med planbeskrivningar och områdesbestämmelser enligt

4 kap.,

3. grundkartor enligt 5 kap. 8 §, och
4. regionplaner enligt 7 kap.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 25 § i den nya lydelsen, 5 kap. 7 § andra

stycket, 7 a § andra stycket och 38 b § fjärde stycket tillämpas för första
gången vid den tidpunkt då en planeringsstrategi senast ska ha antagits.

3. Äldre bestämmelser, förutom 3 kap. 19 a och 22 §§, 7 kap. 10 § och

16 kap. 1 a §, gäller fortfarande för ärenden om översiktsplaner, detalj-
planer, områdesbestämmelser och regionplaner som har påbörjats före den
1 april 2020 och mål och ärenden som avser överklagande och överprövning
av sådana planer och bestämmelser till dess målet eller ärendet är slutligt
avgjort.

4. Översiktsplaner antagna före den 1 januari 2004 ska upphöra att gälla

vid utgången av 2025. Även en översiktsplan som har antagits den 1 januari
2004 eller senare men före den 1 april 2020 ska upphöra att gälla vid
utgången av 2025, i den del planen innehåller en sådan ändring som avses i
3 kap. 27 § första stycket första meningen eller motsvarande äldre bestäm-
melser och där ändringen ursprungligen har antagits före den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Johan Ndure

(Finansdepartementet)

32 Senaste lydelse 2011:335.

33 Senaste lydelse 2018:636.

2020:76

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.