SFS 2020:239 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2020:239 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2020-239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 16 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 8 kap. 4 § och 16 kap. 2 § plan- och
bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

8 kap.
4 §
3 Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i
fråga om

1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller

orienteringsförmåga,

9. hushållning med vatten och avfall,
10. bredbandsanslutning, och
11. laddning av elfordon.
Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket

framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §.

16 kap.
2
§4 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. att det som gäller i fråga om en byggnad i 8 kap. 1 och 2 §§ ska tilläm-

pas också på en annan anläggning än en byggnad,

2. att det som gäller i fråga om en byggnad i 8 kap. 1 § 2 ska tillämpas

också på skyltar och ljusanordningar,

3. vad som krävs för att ett byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar ska

anses uppfylla kraven i 8 kap. 1 och 4 §§,

4. att vissa krav trots 8 kap. 2 och 5 §§ eller vid tillämpning av 8 kap. 7

och 8 §§ alltid ska uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring
av en byggnad,

1 Prop. 2019/20:81, bet. 2019/20:CU18, rskr. 2019/20:203.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders

energiprestanda, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844.

3 Senaste lydelse 2016:537.

4 Senaste lydelse 2011:335.

SFS

2020:239

Publicerad
den

17 april 2020

background image

2

SFS

2020:239

5. att vissa krav trots 8 kap. 2 och 5 §§ eller vid tillämpning av 8 kap. 7

och 8 §§ inte behöver uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan änd-
ring av en byggnad,

6. att krav enligt 8 kap. 4 § första stycket 6 trots 8 kap. 5 § alltid ska upp-

fyllas i fråga om andra byggnader än bostadshus när detta behövs till följd
av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, och

7. att krav enligt 8 kap. 4 § första stycket 11 trots 8 kap. 5 § alltid ska upp-

fyllas i fråga om andra byggnader än bostadshus.

1. Denna lag träder i kraft den 15 maj 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för
a) åtgärder som kräver bygglov, om ansökan om bygglov har gjorts före

den 11 mars 2021, och

b) åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av 16 kap. 8 §, om en sådan anmälan har gjorts före den 11 mars 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.