SFS 2020:253 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

SFS2020-253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 23 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i plan- och bygglagen (2010:900)
ska införas en ny paragraf, 16 kap. 13 b §, av följande lydelse.

16 kap.
13 b §
Om spridningen av en samhällsfarlig sjukdom innebär en påtaglig
risk för att lokalerna för hälso- och sjukvård inte räcker till, och om det
behövs för att nödvändiga åtgärder snabbt ska kunna vidtas, får regeringen
meddela föreskrifter om tidsbegränsade undantag från

1. kraven på att hänsyn ska tas till allmänna intressen enligt 2 kap. 6, 9 och

10 §§,

2. kraven på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar

än byggnader enligt 8 kap. 9–12 §§,

3. kraven på bygglov, rivningslov och marklov enligt 9 kap. 2 och 10–

13 §§, och

4. bestämmelserna om genomförandet av bygg-, rivnings- och mark-

åtgärder i 10 kap. 2–4 §§.

Föreskrifterna om undantag ska vara proportionella i förhållande till de

intressen som de bestämmelser som anges i första stycket avser att skydda
och främja.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.
2. Föreskrifter som meddelas med stöd av 16 kap. 13 b § får avse tid från

och med den 15 mars 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Katarina Welin
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:152, bet. 2019/20:CU27, rskr. 2019/20:219.

SFS

2020:253

Publicerad
den

24 april 2020

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.