SFS 2001:146 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2001:146 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
010146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 15 mars 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(1987:10)

2

dels

att 3 kap. 18 §, 16 kap. 1 § och 17 kap. 22 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 17 kap. 20 § skall lyda ⬝Särskilda krav på

befintliga byggnader m.m.⬝,

dels

att det i lagen skall föras in en ny paragraf, 17 kap. 21 a §, av följande

lydelse.

3 kap.

18 §

3

I fråga om allmänna platser och områden för andra anläggningar än

byggnader skall vad som föreskrivs om tomter i 17 § andra stycket alltid till-
lämpas samt vad som föreskrivs i 15 och 16 §§ och i 17 § första, tredje och
fjärde styckena tillämpas i skälig utsträckning.

Sådana platser och områden skall dock alltid uppfylla kravet i 15 § första

stycket 5 på användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med
stöd av denna lag.

16 kap.

1 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de föreskrifter om krav på byggnader m.m. som utöver bestämmelserna
i 3 kap. behövs

1. till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,
2. för en lämplig utformning av byggnader och andra anläggningar samt

tomter, områden för andra anläggningar än byggnader och allmänna platser,

3. för kontroll av att föreskrifter som avses i 1 efterlevs.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

de föreskrifter om kvalitetsansvariga som behövs utöver bestämmelserna i
9 kap. 13�15 §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda

fall medge undantag från bestämmelserna i 3 kap.

1

Prop. 2000/01:48, bet. 2000/01:BoU5, rskr. 2000/01:155.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

3

Senaste lydelse 1995:1197.

4

Senaste lydelse 1994:852.

SFS 2001:146

Utkom från trycket
den 10 april 2001

background image

2

SFS 2001:146

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

17 kap.

21 a §

I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och

på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platser-
nas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter
meddelade med stöd av denna lag.

22 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i de

avseenden som anges i 20�21 a §§, meddela de ytterligare bestämmelser
som behövs

1. till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,
2. för en lämplig utformning av byggnader och andra anläggningar samt

tomter och allmänna platser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.