SFS 2003:132 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2003:132 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
030132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 3 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 kap. 4 § plan- och bygglagen

(1987:10)

2

skall ha följande lydelse.

13 kap.

4 §

3

Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 3 § att helt eller i en viss del upp-

häva ett beslut om detaljplan, områdesbestämmelser, lov eller förhandsbe-
sked får överklagas hos regeringen. Andra beslut av länsstyrelsen enligt
12 kap. får inte överklagas.

Länsstyrelsens beslut i ett överklagat ärende om antagande, ändring eller

upphävande av en detaljplan, områdesbestämmelser eller en fastighetsplan
får överklagas hos regeringen.

Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Om målet rör en fråga av särskild betydelse för För-
svarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets
radioanstalt skall domstolen överlämna målet till regeringen för prövning.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som

länsstyrelsen har meddelat före den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2002/03:27, bet. 2002/03:BoU4, rskr. 2002/03:120.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

3

Senaste lydelse 1995:1730.

SFS 2003:132

Utkom från trycket
den 24 april 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.