SFS 2005:149 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2005:149 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
050149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 17 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om plan- och bygglagen

(1987:10)

dels att 5 kap. 18 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 18 a §, av följande

lydelse.

5 kap.

18 §

3 Detaljplanen skall grundas på ett program som anger utgångspunkter

och mål för planen, om det inte är onödigt.

När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap. 11�18 och 22 §§

miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan
som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Oavsett vad som följer av andra stycket skall en miljökonsekvensbeskriv-

ning upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan på grund av att planområdet får tas i anspråk för

1. industriändamål,
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhål-

len bebyggelse,

3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. hamn för fritidsbåtar,
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför

sammanhållen bebyggelse,

6. permanent campingplats,
7. nöjespark, eller
8. djurpark.
Om en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas enligt tredje stycket

skall bestämmelserna i 6 kap. 6 § och 7 § första stycket miljöbalken om
samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll tillämpas. När
planen har antagits skall information om detta lämnas till den myndighet
som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen miljöbalken.

1 Prop. 2004/05:59, bet. 2004/05:BoU6, rskr. 2004/05:169.

2 Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på
miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex
31985L0337), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/
EG (EUT L 156, 25.6.2003, s. 17, Celex 32003L0035).

3 Senaste lydelse 2004:603.

SFS 2005:149

Utkom från trycket
den 31 mars 2005

background image

2

SFS 2005:149

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

18 a § Regeringen får meddela föreskrifter om när en plan på grund av en
sådan användning som avses i 18 § tredje stycket kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.
2. �ldre föreskrifter gäller för planer och program som formellt börjat för-

beredas före den 1 maj 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.